GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

58 resultaten
Filteren
van 6
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Getuigen in den Bpel. V. Ons rest nog de bespreking van de Openbaring des Heeren aan Johannes.• Uit vergelijking van het voorwooird en het slotwoord van dit boek blijkt, dat het boek op zicli zelf mag heeten: het getuigenis, dat Jezus Christus geeft. ...

De Reformatie
R. S.
1236 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Getuigen in den Bijiiel. IV. En eigenlijk staaf het met de Johanneïsche geischriffcen niet zoo veel anders. Het is dezelMe zaak, dio daar van eeiii andere zijde benadetó wordt. Men zou "Johannes' spreekwijze tei-zake kunnen karakberi ...

De Reformatie
R. S.
1196 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Getuigen [in den Bjjbel. III. De vraag naar de beteekenis van getuigen in den Bijbel is eigenlijk een vraag naar den zin deï typische verbinding „getuigen van Jezus Christus". Wat we totnogtoe schreven, maakt de baan vrij voor een be ...

De Reformatie
R. S.
1865 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Getuigen In den Bijüei. II. Eigenlijk kunnen we het belangrijkste, wat we van liet getuigenbegrip der rabbijnen meedeelden, ook wel uit bet Nieuwe Testament afleiden.In de berichten over het proces van Jezus blijkt, dat voor d ...

De Reformatie
R. S.
2099 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Getuigen In den fiübel. I. Wat heeft Jezus bedoeld, toen Hij zeide: „... gij zult mijn getuigen zijn, zoo te Jeruzalemj als ih geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde", Hand. 1:8? De \Taag is belangrijk. Ind ...

De Reformatie
R. S.
2035 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Pinksterfeest. De Kerk kon haar eerste Pinksterfeest niet vieren dan nadat haar Hoofd ten hemel was gevaren en gezet aan de rechterhand Gods. „De Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was", Joh. 7:39.De Heihge Geest is de Geest van ...

De Reformatie
R. S.
1595 woorden
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Hemelvaartsdag. Ons vleeseb in den bemel.Wanneer Christus voor de oogen Zijneir jongeren van de aarde opvaart naar den liemel, vervult Hij dfi groote paradijswet voor alle vleescli des raesnsclien.Op den eersten dag van mensclienleven formeenle God de ...

De Reformatie
R. S.
1547 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Censuurquaestie betreffende N.S.B.- en C.D.U.-leden. Reeds ter Synode te Amsterdam in 1936 werd bij gelegenheid van de betiandeling der vragen inzake N.S.B, en C.D.U. gezegd, dat de kerken geene censuur over vereenigingen kunnen uitoefenen. Alsol die Synode dat met ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
R. S.
G. B.
4646 woorden
Het pensioen naar Art. 13 onzer Kerkenordening.

Het pensioen naar Art. 13 onzer Kerkenordening.

V. (Slot.) In het vorige artikel pleitten we voor gelijke rechten van den emeritus, of hij nu in actieven dienst was in een grootscheepsch milieu dan wel bij de heidekneuters. Zijn nooddruft is immers tijdens zijn emeritaat niet begrepen in de variatie des levens, ...

De Reformatie
R. S.
1615 woorden
Het pensioen naar Art. 13 onzer Kerkenordening.

Het pensioen naar Art. 13 onzer Kerkenordening.

IV. De historie. — De evenredigheid aan het tractement. — Het loondienstmotief. —• De weezen.Na onze eerste stelling, die den wensch uitsprak, dat cmeriteering alleen geschieden zou bij gebleken onbekwaamheid, poneerden we als een tweede, dat gelijke pensioe ...

De Reformatie
R. S.
1579 woorden
van 6