GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

26 resultaten
Filteren
van 3
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

De classis 's-Gravenhage der Geref. Kerken in Nederland besloot in hare vergadering van 13 S^pt. ingevolge van de haar door de Generale Synode gegeven opdracht met het oog op den nood der tijden, een algemeenen bededag uit te schrijven en daartoe te bestemmen Woensdag 20 Sept. e.k. Aan de kerkera ...

De Heraut
F
W
GROSHEIDE.
C. J. H. VAN DIEMEN
8357 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

AAN VRAGERS, Men leest in Richteren 12 vs. 14, dat de mannen van Gilead streden met de mannen van £fr«Itn, Waren het dan niet allen Israëlieten ? W, B.Het beloop der geschiedenis geeft het antwoord. De richter Jeftha woonde in het oosten des lands, het over-Jordaansche, in Gi ...

De Heraut
W
B.
HOOGENBIRK.
992 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

AAN VRAGERS. Waarom leest menberhaaldelijk, dat Abraham en andere aartsvaders naar Egypte gingen om koren te koopen, als er in hun land honger was? Had Egypte dan zooveel meer koren dan Kan? .§.n, dat toch ook een vruchtbaar land was, waar graan groeide? W, ...

De Heraut
W
te G.
HOOGENBIRK
988 woorden
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

{JBuiten verantwoordelijk/ieia van de Redactie).Geachte Redacteur !Met volle recht mag gezegd worden, dat wij thans leven in het tijdperk der Zending. Heeft het den Heere behaagd in Zijne goedertierenheid, eenige verademing te geven in den bangen strijd om het bestaan, dien het Chri ...

De Heraut
W
Hovy
227 woorden
Officieele Gerichten.

Officieele Gerichten.

Classis Breukelen. De keiken dezer classis worden opgeroepen tot de vergadering, die D.V. op Donderdag 24 Nov. 1910 zal gehouden worden (op gewonen tijd en plaats).Punten voor het agendutn enz. worden vóór ro Nov. ingewacht bij den tweeden ondergeteekende. ...

De Heraut
R. VAN DIJL
W
VEDER
A
PUNT
Ds
J
E
REIJENGA
879 woorden
Officieele Breichten.

Officieele Breichten.

CENTRALE PASTORALE CONFERENTIE. De Centrale Pastorale Conferenüs zal D, V. gehouden worden Dinsdag 20 September e, k., te Utrecht, in „Iiene", Heistraat, Aanvang des voormiddags te 10 uur.De volgende onderwerpen zullen door een referaat worden ingelei ...

De Heraut
Ds. BOUWMAN
W
E
V
DUIN
1566 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Particuliere Synode van Noord-Holland. De vergadering der Particuliere Synode van Noord Holland zal D.V. gehouden worden op Woensdag 24 Juni e.k. te Haarlem, Kerk Ged. O. gracht, aanvang voormiddag 9½ uur.Punten voor het agecdum en opgaven van de namen der d ...

De Heraut
R. MULDER.
W
RINGNALDA.
D
TIBBEN.
C. LINDEBOOM
J. H. VAN NEEDE
Ds. T
OEGEMA
h. t
J. EIKELBOOM
J
A
GOEDBLOED
717 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Militairen. — Amersfoort. Ondergeteekende ontvangt gaarne zoo spoedig mogelijk van kerkeraden of ouders de namen en adressen eer jongelingen die alhier in militairen dienst zijn gekomen.Bij spoedige toezending is kennismaking zooveel gemakkelijker en in den ...

De Heraut
H. TEERINK
H. BOSMAN
W
B. RENKEMA.
159 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verlcorting uit het Kerkblad van 20 Dec. 1895. Algemeene itas des* Hulpbeiioevende Kerken. Een gunstig verschijnsel is het voor onze kas te noemen, dat in den laatsten tijd de verantwoording der collecten meer en meer door de Quaestoren der Classen geschi ...

De Heraut
A
W
VAN BEECK CALKOEN.
J. H. FERINGA
Scriba.
780 woorden
Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Officieele berichten uit de Ned. Geref. kerken.

Voorloopige Synode te 's-Gravenhage.De kerkeraad der Ned. Ger. kerk van 's-Gravenhage, door de voorloopige Synode van Leeuwarden belast met de samenroeping van eene Synode der Ned. Ger. kerken in de maand September dezes jaars, brengt hiermede ter kennis der kerken, dat zoo de Heere wil, d ...

De Heraut
G. H. V. KASTEEL
J. C. SIKKEL
A. KNOLL.
W
VLIEGENTHART.
1151 woorden
van 3