GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

197 resultaten
Filteren
van 20
WINCKEL
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

In troebel water visscken. Mevrouw Annie Besant, de bekende theosophiste, zoekt in Engelsch-Indië beroering te wekken, door te ijveren voor zelfregeering in Indië. »De beste Indische geesten hebben zich loyaal gegeven voor het behoud van het Rijk. Mevrouw Besant heeft zich aan het hoofd gesteld v ...

De Heraut
WINCKEL
293 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Spcclplaalstantcs.-Vele kinderen uit de Duitsche steden die anders 's zomers naar buiten gaan, moeten door den oorlog in de stad blijven, en dit veeltijds zonder dat zij onder het toezicht staan van hun-valer, omdat deze in het le.ger dient. Daardoor neemt de tuchteloosheid onder de jeugd toe. De ...

De Heraut
WINCKEL
322 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Het scilooiwezen op de Ziudzee-eilanden in igij onder den druk van Japan. De Duitsche Liebenzeller Missie kon haar arbeid na het uitbreken van den oorlog in de Zuidzee op de eilanden Ponape, en de Truk-en Namoi • eilahden bijna geheel ongehinderd voortzetten. De Japansche regeering stelt er zeker ...

De Heraut
WINCKEL
384 woorden
Buitenland

Buitenland

N.-Amerika. Tweeërlei oordeel over de jongste Synode der Chr. Gere f. kerk.In De Wachter vinden wij het volgende oordeel over de Synode der Chr. Geref kerk, die in Aug. '16 gehouden werd.»'Wij gingen naar huis.Maar o, zoo onvoldaan.Als deze synode met een bijzonderen n ...

De Heraut
WINCKEL
763 woorden
Buitenland.

Buitenland.

N.-Amerika. Een getuigenis tegen de evolutie-theorie. Herderlijk schrijven van een Kar di na-al.De predikant Dr. Eaton van New-York predikte in een Baptistische kerk te Cleveland voor eene gemeente, waaronder zich ook J. D. Rockefeller bevond. In zijn rede sprak hij uit, dat de Darv/inisti ...

De Heraut
WINCKEL
420 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Olie 'in het vuur, In de Deensche bladen deed in den laatsten tijd een brief de ronde, welke van een stervenden Duitschen soldaat uit Noord-Sleeswijk heette afkomstig te zijn. Daarin wordt geschilderd, hoe hij op bevel van een officier in een huis moest dringen om het geheele gezin, ouders, kind ...

De Heraut
WINCKEL
347 woorden
Gemangd Nieuws.

Gemangd Nieuws.

Cafmén Sylva over de Joden. Het Weekblad voor Israëlietische Huisgezinnen heeft van - Carmen Sylva, de onlangs gestorven koningin van Roemenie, enkele uitspraken aangehaald over de Joden en het Jodendom.Deze vorstelijke dichteres heeft o.a. beweerd dat de Joden hun godsdienst zuiverder bew ...

De Heraut
WINCKEL
596 woorden
Gemangd Nieuws.

Gemangd Nieuws.

Calvinisüsche Methodisten in Wales. Terwijl dé meeste Engclsche kerken klagen over vermindering van haar ledental, kan van de Calvinistische Methodisten in Wales gezegd worden, dat het aantal, leden in 1915 met 448 vermeerderde.Luther vak Slavischhi oorsprong^ Men kan in Frankrijk de gedac ...

De Heraut
WINCKEL
402 woorden
Gemangd Nieuws.

Gemangd Nieuws.

Een demonstratie van vrouweri, . Op Zaterdag 24 Juni hielden de vrouwen van Edinburgh, een demonstratie ten behoeve van de beweging die in Engeland op touw gezet wordt om «prohibition» (alcohol-verbod) te verkrijgen gedurende den oorlog en de periode van-demobilisatie daarna. Men vergaderde op he ...

De Heraut
WINCKEL
283 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Meer leering.Aan eenige honderden Anglicaansche aalmoezeniers bij het leger en op de vloot is onlangs de vraag voorgelegd, wat zij te zeggen hebben omtrent de zwakheid van de kerk die zij dienen, en • wat zij denken omtrent de oorzaken daarvan. In ...

De Heraut
WINCKEL
1961 woorden
van 20