GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

197 resultaten
Filteren
van 20
WINCKEL
Buitenland.

Buitenland.

Engeland.Uitde General Assembly" der Vrije Schotse he kerk. Ofschoon nog geen oflïciecd verslag van de handelingen van de sAIgemeene vergadering" van de vrije kerk van Schotland ter onzer beschilcking staat, zoo kunnen we toch het een en ander daaromtrent mededeelenEen voornaam punt ...

De Heraut
WINCKEL
1963 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. Houding van het kerkbestuur der Rijnprovincie tegenover de theol. faculteit te Bonn.Bekend is het, hoe verleden jaar het houden van een sFeriëncursus" aanleiding gegeven heelt tot een bitteren strijd op kerkelijk gebied. De hoogleeraren van de t ...

De Heraut
WINCKEL
723 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Dultschland. Een onbillijk vonnis? Wij hebben indertijd medegedeeld, dat de heer Schrempf door het opper-consistorium der Wurtembergsche staatskerk als predikant is afgezet, omdat hij geweigerd had, kinderen te doopen met de apostolische geloofsbelijdenis. De broeder van den afgezetten predikant, ...

De Heraut
WINCKEL
1901 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Met verkorting uit het Kerkblad van 27 Juli.Verslag van de Prov. Synode van Overijsel, den sden Juli '94 te Kampen gehouden.Na opening der vergadering, door den oudsten predikant van Kampen, Ds. J. Bavinck, worden Ds. J. Hessels en Ds. L. M. A. Scheps, resp. tot praeses en scriba ve ...

De Heraut
WINCKEL
2089 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Frankrijk. Naar aanleiding van den moord van den president der Franse heRepu bliek.Het vermoorden van den president derFransche Republiek geeft, het kan haast niet anders, aanleiding dat ook de protestantsche pers een smartkreet doet hooren. Carnotwas een bemind figuur geworden om de besch ...

De Heraut
WINCKEL
1039 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Gelijk bekend.is, beweert men te Argenteuil èn Trier in het land te zijn van de «heiligen rok", dat is van het kleed zonder naad, dat de Heere Jezus gedragen heeft. Nu heeft men van Roomsche zijde gezegd, dal de rok die te Argenteuil bewaard wordt de rok zal geweest zijn, die de Heere Jezus in zi ...

De Heraut
WINCKEL
225 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Zwitserland. Vrije Christelijke scholen. Het is een verblijdend verschijnsel, dat in Zwitserland de vrije Christelijke school bloeit, evenals in ons vaderland. Zij zijn ontstaan, doordat de openbare scholen steeds meer het ongeloof propageerden. Zoo vindt men in het kanton Zurich een aantal bloei ...

De Heraut
WINCKEL
1211 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. De Ritualistische beweging wint in de Engelsche Staatskerk nog altijd aan kracht. Sedert 1882 is het aantal kerken, waar men Roomsche ceremoniën is gaan invoeren, verdubbeld en bedraagt thans voor Engeland met Wales - 5957. Vooral in de twee laatste jaren maakt |het Ritualisme groote vo ...

De Heraut
WINCKEL
1543 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Dultschland. Uit de Beijersche an Badensche landskerken.In Beijeren heeft de Ritschliaansdie theologie onder de jonge predikanten veel aanhangers gevonden, en vooral onder de candidaten tot den Heiligen Dienst schijnt het dweepen met de ontkenningen van bovengenoemd stelsel zeer in de mode ...

De Heraut
WINCKEL
842 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Dnltscfaland. Toenemend zedebederf.Vele berichten kwamen uit Duitschland tot ons waaruit blijkt, dat het zedenbederf onrustbarend toeneemt. En het is alsof de justitie, naarmate de bestialiteit zich meer openbaart, er op uit is om voor elk misdrijf dat ter harer kennis gebracht wordt, > ...

De Heraut
WINCKEL
1078 woorden
van 20