GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

197 resultaten
Filteren
van 20
WINCKEL
Buitenland.

Buitenland.

DnitSChland. Prof. Virchow over de afstammingsleer. Eene nieuwe afleiding van het woord »kerk."Kon men voor weinige jaren hooren, dat de meeste beoefenaars der z. g. natuurwetenschappen zich beriepen op de theorie van Darwin, als bevestigende de theorie des ongeloofs, in den laatsten tijd ...

De Heraut
WINCKEL
1246 woorden
Buitenland

Buitenland

Deueiuarken. Volkshoogescholen. Onder de eigenaardigheden van Denemarken behooren zeker de zoogenaamde volkshoogescholen, instellingen, die men nergens elders vindt. De volksleider Grundtvig is de vader dier instellingen. Hij hoopte door deze scholen een nationalen en een Christelijken geest onde ...

De Heraut
WINCKEL
1541 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engelanil. De aanstaande Algemeene Vergadering derVrijeSchotsche kerk.Den 23Sten Mei zal de General Assembly (algemeene vergadering) van de Vrije Schotsche kerk de rij harer vergaderingen te Edinburg openen. Deze vergadering is met een groote classicale samenkomst te vergelijken, waarbij g ...

De Heraut
WINCKEL
1214 woorden
Buitenland

Buitenland

Engeland. Invordering van tienden in Wales, Dr. Crookshank over de vaccine.Bekend is het, hoe in Wales de vrije kerken bloeien en hoe tengevolge daarvan de Episcopale kerk in ledental en invloed afgenomen is. Nauwelijks een vijfde deel der bevolking behoort ...

De Heraut
WINCKEL
1857 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. Uit de oud-Katholieke kerk.Den 24sten September van dit jaar hielden de oud-Roomsche bisschoppen Reinkens uit Pruisen, Herzog uit Zwitserland en de bisschoppen van Haarlem, Deventer en Utrecht eene conferentie, waarbij het volgende werd vastgest ...

De Heraut
WINCKEL
1820 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

De Synode van de staatskerk in het canton Zurich heeft bijna eenstemmig de volgende besluiten genomen : I. De^ Synode spreekt in overeenstemming met de Evangelische kerkbesturen van Zwitserland uit, dat de Gerefc meerde landskerk, volgens hare grondstellingen en hare geschiedenis, aan den ...

De Heraut
WINCKEL
646 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Een «Museum voor godsdiensten" is te Parijs geopend Het ^had weideene verzameling van merkwaardigheden in gebruik bij heidensche afgoderijen kun nen genoemd worden. Het nieuwe museum heeft zalen voor het Boeddhisme, het Brahmanisme, het Sintoïsme der Japanners, voor de afgoderij der Egyptenaren, ...

De Heraut
WINCKEL
272 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Aartshertog Nicanor hield bij gelegenheid van het feest, dat ter herdenking van de verovering door Chadskibey van Odessa gegeven werd, eene redevoering, waarbij hij zich een Rus van den Slavenstam noemde, doch de gebreken zijner landslieden onbarmhartig geeselde. Hij zeide o. a. het volgende: «Wi ...

De Heraut
WINCKEL
509 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Algemeene gen in Schotland.De Algemeene vergadering der Schotsche Staatskerk werd ook dit jaar met de noodige of liever onnoodige plechtigheid namens hare Majesteit de Koningin geopend. Opmerkelijk is het hoe in deze vergadering gepleit werd voor l ...

De Heraut
WINCKEL
1535 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Eni(elaod. Gevolgen van het oor­ deel der Synode van de Vrije Schotsche Kerk over de hoogleeraren DodsenBruce.Al heeft de algemeene vergadering der Vrije Schotsche Kerk de zaak der hoogleeraren Dods en Bruce, die aangeklaagd werden wegens onrechtzinnigheid, ...

De Heraut
WINCKEL
1359 woorden
van 20