GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

75 resultaten
Filteren
van 8
WlNCKEL.
Buitenland

Buitenland

Duitscbland. Eene uiting der Ritschliaansche school.De Christ. Welt bevatte dezer dagen een . artikel, dat in zeer hooge mate de verontwaardiging van allen, die nog eenigszins vasthouden aan het positieve Christendom, heeft opgewekt. Vooral gaven de volgende woorden ergernis: > Dit was ...

De Heraut
WlNCKEL.
829 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Op eene samenkomst te Berlijn werd onlangs omtrent het Heilsleger het volgende medegedeeld. Het leger heeft 3000 vaste stations en wordt door 10.700 officieren gediend. Daar de muziek onder de propagandamiddelen gerekend wordt, zoo heeft het leger 12.300 muzikanten, die koperen instrumenten bespe ...

De Heraut
WlNCKEL.
703 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Wij deelden voor eenigen tijd in ons blad iets mede omtrent den toestand waarin zich het huis bevindt, dat eenmaal door Calvijn bewoond werd.Dit bericht dient gerectificeerd, omdat de «Se maine religieusé'' ons nauwkeurige mededeelingen omtrent dit gebouw gegeven heeft. Het is een feit, da ...

De Heraut
WlNCKEL.
331 woorden
Buitenland

Buitenland

OiaiischSand. Uit Hamburg. De volgende woorden werden op het jongste zendingsfeest te Hermannsburg door een grijsaard van 86 jaren uitgesproken. Zij hangen een eenvoudig tafereel op van de geestelijke ellende in de stad Hamburg.Is Hamburg eene Christelijke s ...

De Heraut
WlNCKEL.
474 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. Een oordeel over de Transvaalsche gebeurtenis.Het is ons aangenaam te kunnen mededeelen, dat men in Christelijke kringen in Engeland anders over Jameson's schanddaad denkt, dan dat dit in de pers gedaan wordt. Althans The Indeendent betoogt, dat Dr ...

De Heraut
WlNCKEL.
1068 woorden
Gemengd nieuws

Gemengd nieuws

Te Parijs heeft zich een bond tot wederinvoering van het heidendom gevormd. De aanbidding van Zeus met de andere Olympische goden en de vercering van het schoone en van de kunst is de band welke de leden verbindt. De redactie van een zedeloos geïllustreerd tijdschrift, hetwelk wegens zijn schande ...

De Heraut
WlNCKEL.
237 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Fpankpijk. Eene rede, die ergernis verwekt.Pater Ollivier van de orde der Dominicanen heeft het gewaagd, om bij de plechtige uitvaart van slachtoffers bij de ramp in de rue Jean Goujon eene rede uit te spreken, waarbij hij verband zocht tusschen den slag die Frankrijk trof en de zonde der ...

De Heraut
WlNCKEL.
1006 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

De Engelsche Ritualisten bewegen zich steeds meer in Roomsche richting. Dit blijkt o. a. uit de volgende bekendmaking in eene Episcopaalsche gemeente: Maandag i November. Feestdag van Allerheiligen.Op dezen dag moeten allen die kunnen, aanwezig zijn bij het Heilig Avondmaal. Te 7 ure v.m. ...

De Heraut
WlNCKEL.
179 woorden
Buiteuland.

Buiteuland.

Rusland. Toestanden op kerkelijk gebied.•Van de Grieksche kerk, de overheerschende staatskerk in Rusland kan getuigd, dat zij vasthoudt aan de Athenasiaansche leer van de Drieeenheid, gelijk die in de geloofsbelijdenis van de Nicea gehandhaafd, en nog belede ...

De Heraut
(Wordt vervolgd.)
WlNCKEL.
1837 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland.Waarom zoeken velen de Episcopaalsche Godsdienstoefeningen? Een boos teeken des tijds is het, volgens ons oordeel, dat er in Engelsche Christelijke bladen gediscussieerd wordt over de.vraag waarom zoovele jongelieden den weg naar de kerk hebben verleerd. Wij vonden in The I ...

De Heraut
WlNCKEL.
868 woorden
van 8