51.091 resultaten
Filteren
van 5110
De Saambinder

De Saambinder

Onder dezen ietwat eigenaardigen titel, die blijkbaar ontleend is aan Zacharia's profetie, is een nieuw kerkelijk blad verschenen, waarvan het eerste nummer ons ter kennismaking werd toegezonden.Dit blad gaat niet uit van onze Kerken, maar van de , , Gereformeerde gemeenten in Nederland", ...

30 november 1919
De Heraut
488 woorden
L. EKKELBOOM

L. EKKELBOOM

Iemand, met een talrijk kroost, zijne positie door financieele moeilijkheden bedreigd ziende, vraagt tegen flinke rente ter leenf 200.Aflossing maandelijks of per kwartaal, naar verkiezing. Inlichtingen verstrekt de heerL. EKKELBOOM, Evangelist te Noordwolde. ...

13 januari 1895
De Heraut
33 woorden
F. J. W. POSTHUMA

F. J. W. POSTHUMA

Schoone lees- en studiestof.F. J. W. POSTHUMA, Uitgever te Wolvega, debiteert met succes: HET BOEK ÏÖOR OMN TIJD, Tie Openharing van Johannes, Leesbaar voor de Gemeente. Tweede herziene druk, 768 bladzijden.Prijs ingenaaid / 3.—, gebonden ƒ 3.e0| tegen toezendin ...

13 januari 1895
De Heraut
44 woorden
J. A. WORMSER

J. A. WORMSER

, IPTfil yai J. A, WOMSER, te Amsterdam..iHet wepk van den Heiligen Geest.Deel I. Voor de kerk in haar geheel. Deel n en III. Voor tie enkele personen.In fraaien stempelband f 8.90; ingen. f 7.50|Afzonderlijke deelen zijn niet verkrijgbaar.Gomer vo ...

13 januari 1895
De Heraut
141 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

WINTERKLEEREN. Als het koude jaargetijde komt, trekken we andere, meer verwarmende kleederen aan dan die we des zomers dragen. De wollen borstrokken, de dikke jassen en kragen, komen voor den dag, en warm ingestopt, gaan we de' deur uit.'t Is een groote zege ...

6 januari 1895
De Heraut
HOOGENBIRK
872 woorden
L. G. WEISZ & Co.

L. G. WEISZ & Co.

L G. WEISZ & C"., CosKsissioBairs la Effecten, Prinseograelit bij de Prinsenstraat, No. 157.AMSTERDAM. ...

6 januari 1895
De Heraut
14 woorden
„Ben ik een Vader, waar is mijn eere?”

„Ben ik een Vader, waar is mijn eere?”

Een zoon zal den vader eeren, en een knecht zijnen heer; ben Ik dan een vader, waar is mijne eere ? en ben Ik een heer, waar is mijne vreeze? zegt de Heere der heirscharen tot u, o priesters, verachters mijns naams! Maar gij zegt: Waarmede verachten wij uwen naam ? Mal. i ; 6.Uw God te die ...

20 januari 1895
De Heraut
1622 woorden
De Martelaren.

De Martelaren.

CLXXVIIL SENS IN 156 2. Zooals in andere plaatsen werd ook te Sens door de Hugenooten gebruik gemaakt van het koninklijk edict, waarbij hun vrijheid van godsdienst was toegestaan. De Gereformeerde kerk alhier had het voorrecht eenen ...

6 januari 1895
De Heraut
DE GAAY FORTMAN
960 woorden
Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Gezindheid.

Gereformeerde Kerken. BEROEPEN: Sneek B, J. van der Velden te Middelburg. — Bunschoten, A. van der Sluys te Enkhuizen. — Sneek A, H. Bouwman te Berlikum. — Niezijl, J. van Goor B.Jzn. te Harlingen A-— Naarden, A. Middelkoop te Nijkerk op de Veluwe. AANGENOMEN: Ferw ...

6 januari 1895
De Heraut
301 woorden
Geabonneerden op DE HERAUT

Geabonneerden op DE HERAUT

Geabonneerden op DE HERAUT wordt beleefd verzocht, de abonnementsgelden over het kwartaal, geëindigd ji December j. l. ten bedrage van f i.zo, per posiwissel over te maken aan < /< ? Administratie. Op ontvangst van den posiwissel wordt f den afzender daarvan bericht gezonden.J. A. WO ...

6 januari 1895
De Heraut
J. A. WORMSER
93 woorden
van 5110