GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

51.091 resultaten
Filteren
van 5110
De Heraut
PONTIUS PILATUS

PONTIUS PILATUS

Is verschenen \PONTIÜS PILATÜS(EENE STUDIE), van Br, J. WOLTJËB, , Prijs ƒ 0.50. ...

20 mei 1888
De Heraut
14 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Amerika. Dr. Scha ff over de verhouding van kerk en staat.Een belangrijk werk is dezer dagen tegelijk te New-York en te Londen verschenen. Het is van de hand van Dr. Ph. Schafï en draagt tot titel: »Kerk en staat in de Vereenigde Staten." Wij kunnen ons niet weerhouden om het eerste hoofds ...

20 mei 1888
De Heraut
WINCKEL.
1238 woorden
J. A. WORMSER.

J. A. WORMSER.

DOORKUYPER.HIERVAN VERSCHENEN: I. m DEN KERSTNACHT. II. DE PAA8CHM0RGEN. III. OP DEN POIL8TERDA0.In den loop dezes jaars zal het licht zien: IV. OUD- en NIEUWJAAR.Prijs van de geheele Serie in vier fraaie Stempelbanden ƒ 5.60; in vier deelen ingenaaid f 3 ...

20 mei 1888
De Heraut
80 woorden
Binnenland.

Binnenland.

De Nederlandsche Zendingsvereeniging, gevestigd te .Rotterdam, genoot den zegen op Hemelvaartsdag, ló Mei jl., haren 27sten zendingsdag te mogen vieren. Op de gewone bijeenkomst, des middags te 12 ure, in de zaal «Caledonia" waren 95 broeders vereenigd, onder leiding van den president der vereeni ...

20 mei 1888
De Heraut
370 woorden
HET BOEK RUTH

HET BOEK RUTH

Am­Uitgave van HöVEKER & ZOON te sterdam : HET BOEK RUTHin, Bij bellezingeu voor het volk, DOORDr. Ph. S. VAIV ROKKEL.in fraaien stempelbandƒ4: .60; ingenaaid ƒ3.90. ...

20 mei 1888
De Heraut
25 woorden
Is het kaarlspel ongeoorloofd?

Is het kaarlspel ongeoorloofd?

I. «Dominee, ik zou u zoo gaarne iets willen vragen", zeide op zekeren dag in den zomer van het jaar 1719 een dame van 65 jaren tegen Ds. De Frein, met wien zij in gezelschap was ten huize haars broeders Jakobus Leydekker, die destijds, evenals De Frein, predikant ...

27 mei 1888
De Heraut
DE GAAY FORTMAN.
1035 woorden
Opmerkelijk is het, dat meer algemeen

Opmerkelijk is het, dat meer algemeen

Opmerkelijk is het, dat meer algemeen in het Synodale Genootschap de overtuiging ontwaakt van de onhoudbaarheid der bestaande toestanden, en even opmerkelijk is het, dat allerwegen deze overtuiging zich tegen de Hiërarchie keert.Vóór het Conflict ontbrak die overtuiging. Nu, dank zij het C ...

27 mei 1888
De Heraut
KUYPER.
359 woorden
„valschheid met vleiende lippen.”

„valschheid met vleiende lippen.”

Zij spreken valschheid, een iedermet zijnen naaste, m et vleiende lippen; zij spreken met een dubbel hart. Psalm 12:3. Satan in het paradijs was de eerste vleier. »o. Eva was zoo lief; was veel te goed, om onmondig onder God te leven. Ze moest als God zelf wezen, k ...

27 mei 1888
De Heraut
KUYPER.
1048 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Een kalm en goed woord schreef Ds. Bavinck' van Kampen ditmaal in De Baiuin» Ons dunkt ieders ziel moet er invloeien.Ik leg er allen nadruk op, dat wij in de beginselen vereenigd zijn. Dat zegt veel, zoo niet alles. Nu kan, dunkt mij, de vereeniging niet uitblijven, maar moet zij integende ...

27 mei 1888
De Heraut
KUYPER.
1209 woorden
De Opstanding.

De Opstanding.

ZEVENTIENDE ZONDAGSAFDEELING. II. Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. .Rom. 4:25. Drieërlei vrucht van Jezus' Opstanding somt de Catechismus op: i". het ons de ...

27 mei 1888
De Heraut
KUYPER.
2664 woorden
van 5110