51.063 resultaten
Filteren
van 5107
„Alzoo onze dagen tellen!”

„Alzoo onze dagen tellen!”

[OUDEJAAB] Leer ons alzoo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Ps. 90 : 12. Het was avond en het was morgen geweest den derden dag.En toen sprak de Heere onze God in zijn majesteit: „Dat er lic'.ten zijn in het ui ...

1 januari 1888
De Heraut
KUYPER.
2564 woorden
Officieele Berichten uit de Ned Geref. Kerken.

Officieele Berichten uit de Ned Geref. Kerken.

ANNA-PAULOWNA. Was de boodschap van den hemelgezant in den Kerstnacht tot de herderen: „Ziet! ik verkondig u groote blijdschap!'' waar hij hun de vervulling kwam aankondigen der reeds zoolang gekoes.terde hoop, ook voor de gemeente van Anna-Paulowna bood dit Kerstfeest in dubbele mate stof van gr ...

1 januari 1888
De Heraut
P. KLOMP
274 woorden
Bemengd Nieuws.

Bemengd Nieuws.

De Académie Franfaise, eene vergadering der voornaamste geleerden van Frankrijk, deelt jaarlijlis een trooten prijs uit, nl. de prix de vertu (de prijs der deugd). Van alle zijden komen eerst berichten in van deugdzame lieden, die ia een of andere zaak hebben uitgeblonken. Na alles behoorlijk ond ...

1 januari 1888
De Heraut
WINCKEL.
420 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

VERHUIZEN. (Slof.)Maar waarom verhuizen nu de dieren? Dat is om verschillende redenen. De lemiTiingen en insecten bijv. gaan op reis, wanneer zij in een of andere streek zoo vermenigvuldigd zijn, dat er geen eten voor allen is. Zij worden dan door den ...

1 januari 1888
De Heraut
1372 woorden
Dë Tabernakel.

Dë Tabernakel.

Heden verscheen bij den Uitgever A. H. TEN BOKKEL HUININK, te Utrecht, de 'iste aflev. van: Dë Tabernakel.Gods Heiligdom bij Israel, DOORL. SCHOUTEN IIzii.Predikant bij de N. Herv. Gemeente te Utrecht.Met prachtige gekleurde platenten Compleet in 8 a 9 af ...

1 januari 1888
De Heraut
67 woorden
Oude Cheol. Boekhandel.

Oude Cheol. Boekhandel.

KHU ï\m\. BuektianiiclBij H. TEN HOOVE, te Utrecht, voorhandenSTARINCH. Bijbelsch zakelijk Woordenboek, geb.in 19 halfl banden, ƒ 35.—. DaCHSEL, Bijbelverklaring, keurig geb. in 9banden, rijk verguld, ƒ 60.—.PATRICK, POLUS en WELS, gebonden, 18 dee ...

1 januari 1888
De Heraut
77 woorden
Uitgaven van J. A WORMSER, te Amsterdam.

Uitgaven van J. A WORMSER, te Amsterdam.

üitgaven van J. A WORMSER, te Amsterdamgrkpfi van ilr É I Huil f mi %3\u f^mUit liet "Woord: Tweede Serie. Deel I. Dat de genade particulier is. Deel II. De leer der verbonden. Deel III. De practijk der Godzaligheid. Prijs per deel in stempelband ƒ 3.90; ingenaaid ƒ3.40.Honig ...

1 januari 1888
De Heraut
185 woorden
Dienstneming voor Oost-lndië.

Dienstneming voor Oost-lndië.

Dienstneming voor Oost-lndië.Nederlandersontvangen bij het aas gaan van eenemilitaire dienstverbintenis van ZSS jaar ee» handgeld vanBrie Monderd Gulden.Aanbrengpremie TiE^ GULHEID.MILIOIEKTS in werkelijken dienst of met groot verlof kunnen voor den tijd ...

1 januari 1888
De Heraut
64 woorden
A1ERIKAAN8CHE E8TEIJ-0RGELS,

A1ERIKAAN8CHE E8TEIJ-0RGELS,

lagazijn van Pianino's en Orgels.H00FD-A€!ENT8CHAP derA1ERIKAAN8CHE E8TEIJ-0RGELS, VOORSCHOOL, HUIS, ZAAL en KERK. roote sorteering. — Lage prijzen. — Volledige garantie.G. A. GOLDBCHMEBÏMG, AMSTERDAM. WARMOESSTRAAT 141.'es^ Speciale Innclitinff vo ...

1 januari 1888
De Heraut
41 woorden
EENIGE KORTE VRAGEN

EENIGE KORTE VRAGEN

Bij J. H. BOS, te Kampen, VLUmverschijnt: KCNiTE VilAGENVOOR DEKLEOE RIIÜDEREJV.DOORJACOB as BORSTIUS.In lesjes verdeeld en anders gerangschikt dan de bestaande uitgaven, ook in grooler formaat en met grooter letter gedrukt.Prijs 8 Ce ...

1 januari 1888
De Heraut
54 woorden
van 5107