GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

51.091 resultaten
Filteren
van 5110
De Heraut
Uit de Pers.

Uit de Pers.

De redactie van de Hervormingzttnogma.a\? . haar duidelijk dilemma uitéén, waarom ze oordeelt, dat het Synodale begrip van Volkskerk een innerlijke leugen is.Het schijnt ons niet de moeite waard met groote nauwkeurigheid uit te meten ofde gereformeerden met hun verwijt tegen de kerk precie ...

De Heraut
KUYPER.
1207 woorden
Men schrijft ons uit Zuidwolde, bij Groningen:

Men schrijft ons uit Zuidwolde, bij Groningen:

Men schrijft ons uit Zuidwolde, bij Groningen: Geachte Broeder ! Zooals u uit nevensgaande circulaire, die hier bij menigten is verspreid, kunt zien, zal morgen het zoogenaamde Classicaal Bestuur hier de goede rust in ons plaatsje komen verstoren. Vroeger bemoeide het zich in 't allerminst niet m ...

De Heraut
C. H. PICCARDT
J. B. GOUDSCHAAL
470 woorden
Uit de ontkomene Kerken

Uit de ontkomene Kerken

HIJLAARD. Beleefden wij in den loop der vorige week op ons dorpje de vertooning, dat door den deurwaarder bij de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden schorsingsbullen ten verzoeke van het Classi caal bestuur werden rondgebracht, en dat later weer, eveneens bij deurwaardersexploit, oproepingen w ...

De Heraut
419 woorden
Zondag was het voor de Gemeente

Zondag was het voor de Gemeente

LEIMUIDEN, 23 FebruariZondag was het voor de Gemeente een 'blijde dag. Waren wij verleden Zondag uit ons Godshuis verdreven, door vriendelijke welwillendheid van onzen broeder ouderling A. W. van Heijningen mochten wij heden eene plaats van samenkomst vinden, om de prediking des Woords te ...

De Heraut
255 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

UIT JERUZALEM. Met Kerstfeest een jaar geleden, verhaalde ik de vrienden en vriendinnen iets omtrent het vieren van dat feest in de stad Jeruzalem, naar aanleiding van een brief, door eenige meisjes alhier ontvangen van hun pleegkind uit een gesticht in die stad, v ...

De Heraut
HOOGENBIRK.
1000 woorden
Ingezonden Stukken

Ingezonden Stukken

Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie.Hooggeleerde Aan Dr. A. KUYPER. Heer!Met blijdschap des harten zie ik elke week in de Heraut hoe het heerlijk werk van de reformatie onzer kerken onder de hand des Heeren gelukkiglijk voortgaat; en hoe de Synodalen met verbazenden ijver en ...

De Heraut
Aan Dr. A. KUYPER.
L. BOOG.
1283 woorden
Afzettingsbul van Rotterdam.

Afzettingsbul van Rotterdam.

Uiterst belangrijk is de Rotterdamsche afzettingsbul. In deze bul namelijk is voor het eerst de onmogelijke poging gewaagd, om historisch |de onaantastbaarheid van het recht der Hiërarchie te staven, In de Hoop vinden we uit het lange stuk o. m. deze overwegingen, die daarop slaan, meegede ...

De Heraut
1051 woorden
Een kleine man aan de Synode

Een kleine man aan de Synode

Ook de kleine man gaat aan de Synode der Hiërarchie schrijven.Ziehier een dier niet kwade schrifturen, van een eenvoudig man uit Haarlem: Haarlem, 27 Januari 1887. i)Mijne Heeren., Leden der Synode van de Ned. Herv. Kerk'Uw tweede algemeene zendbrief, die ook gericht i ...

De Heraut
P. VAN DE GEVEL.
KUYPER.
1028 woorden
BIJVOEGSEL

BIJVOEGSEL

III. Handleiding voor de Agenten. BEHOORENDE TOT „De Heraut” van 27 Februari 1887. Gereformeerd Kerkelijk Gongres I Handleiding voor Moderatore ...

De Heraut
P. VAN SON
DB. J. WOLTJER.
W. HOVY.
Dr. A. KUYPER
P. VAN SON.
Dr. J. WOLTJER
W. HOVY
Dr. A. KUYPER.
P. VAN SON
Dr. J. WOLTJER
1786 woorden
Rapport van de Kerkeraad van Utrecht.

Rapport van de Kerkeraad van Utrecht.

Het rapport, dat door Ds. Felix van de tafel wierd genomen en v.'aar hij de behandeling niet van wilde toestaan luidt aldus; Waarde B.B.!Uwe Commissie, benoemd in de Vergadering van den 2osten Dec.-jL. teneinde rapport uit te brengen over de «aanschrijving" en den sopenbaren brief" der Syn ...

De Heraut
G. RINGNALDA.
H. HOEKSTRA.
C. VAN BENTUM.
J. H. HONIG.
A. G. WOLF.
H. FUKKINK.
2197 woorden
van 5110