GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

38 resultaten
Filteren
van 4
De Heraut
Reguliere Editie
1891-11-22
Wedergeboorte en Bekeering.

Wedergeboorte en Bekeering.

Geloofuzij de Gel en, •'yader, onzes JEIeeren Jezus Christus, die naar zijne groote barmhar tigheid oijs heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus. I Petr. 1:3 III. Reeds op de Synode van Dordrech ...

De Heraut
KüYPER.
2753 woorden
Onlangs gaven we een kort uittreksel

Onlangs gaven we een kort uittreksel

Onlangs gaven we een kort uittreksel van een rede op 20 October jl. door Prof. Dr, ƒ. Woltjer gehouden, en die ter perse ging onder den voor menigeen volstrekt onverstaanbaren , titel van _„Z? ^ wetenschap van den Logos." /; & , Niets is moeielijker dan het begrip „Wetenschap" te bepal ...

De Heraut
1523 woorden
Buitenland.

Buitenland.

DuitjSChlaud, De aanstaande Synode der Pruisische lahdskerk. Een k e i z e r lij k stuk tegen het »Z u h alt er t h u m".Weldra zal de Algemeene Pruisische Synode, der Evangelische landskerk, die om de vijf jaren vergadert, samenkomen en dit wel voor de derde maal. Dertig leden dezer Synod ...

De Heraut
WINCKEL.
1516 woorden
„Als de botte volkomen is.”

„Als de botte volkomen is.”

Want voor den oogst, als de botte volkomen is, en de onrijpe druif rijp wordt na den bloesem, zoo zal Hij de ranken met snoeimessen afsnijden, en de takken wegdoen en af kappen. Jesaja 18 .• 5. Het woord l/oiie verstaan de meesten niet meer, maar uitnemend goed beg ...

De Heraut
KUYPER.
1338 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

Beelden en gelijkenissen. De hoofdzaak waarop iemand, die een beeld of een vergelijking gebruikt te letten heeft, is wel dat hij geen valsche of onjuiste, maar echte, ware gebruikt.Schijnbaar is dat heel gemakkelijk, in werkelijkheid echter niet.Een b ...

De Heraut
HOOGENBIRK
929 woorden
De martelaren.

De martelaren.

LXXVI. lOWYSKEIV KYCKEJfPOORT.Standvastigheid te midden der vervolgingen om der waarheid" wil is door den Heere niet alleen geschonken aan den jeugdige, maar ook aan den oude. Dit zien we aan Lowysken Kyckenpoort, de weduwe van Hugo Moyart. Zij was 60 jaren ...

De Heraut
V DE GAAY FORTMAN
913 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

In zake de poging om ook van Gereformeerde zijde in de behoefte aan kundige en ervaren ziekenverzorging te voorzien, schrijft Ds. Gispen in de Bazuin van de vorige week als volgt: Zoo als ge ook uit de Bazuin vernomen hebt, is te Amsterdam een begin gemaakt met Christelijke Kranken verpleg ...

De Heraut
KUYPER.
757 woorden
Niet genoeg kunnen we onze lezers

Niet genoeg kunnen we onze lezers

Niet genoeg kunnen we onze lezers danken voor de milde bijdragen, die ze voor Kootsvijk inzonden.Reeds bijna twee duizend gulden is, In onze dagen, bij zulk een Inzameling een schoon resultaat.Toch zijn we er nog op verre na niet, en het Is misschien goed, dat dit eens duidelijk wor ...

De Heraut
632 woorden
Een treurig schouwspel levert

Een treurig schouwspel levert

Een treurig schouwspel levert op dit oogenblik de Vrije kerk van Waadtland In Zwitserland op.Ook daar heeft men, toen de vrucht van den Reveil doorbrak, geoordeeld boven Calvijn uitgewassen te zijn, en geen confessie meer van noode te hebben. Het zou alleen de liefde Christi zijn die allen ...

De Heraut
570 woorden
Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.

Vrije Universiteit.Gelijk bekend is, werden ook dit jaar van wege Directeuren der Vereeniging voor Hoogei Onderwijs circulaires rondgezonden aan de kerkeraden der Ned. Gereformeerde en Christ. Geref. kerken. De uitwerking doet zich gevoelen, ten deele in inzamelingen en ook in aangename en ...

De Heraut
501 woorden
van 4