GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

15.870 resultaten
Filteren
van 1587
De Reformatie
DE „SCHOOLDAG” TE KAMPEN

DE „SCHOOLDAG” TE KAMPEN

In het teeken van dit woord uit Openbaringen 3 : 11 stond de Schooldag van de Theologische Hoogeschool te Kampen. Een „schooldag" die alle voorafgaande' schooldagen, wat de opkomst aangaat, achter iich gelaten heeft. Meer dan 8000 bezoekers uit alle deelen des lands waren samengestroomd, zoodat o ...

De Reformatie
P. D.
W. SCHEELE.
24066 woorden
SOUVEREINITEIT IN EIGEN KRING.

SOUVEREINITEIT IN EIGEN KRING.

nleiding.De twintigste October van het jaai- onzes Heeren aclitüenlionderd tachtig is een der grootste dagen geweest in het veelbewogen leven van Dr Abraham Kuyper — misschien wel de allergrootste.Op dien dag immers heeft hij de genade ontvangen van de „Vrije Universiteat" te mogen ...

De Reformatie
C. V.
19058 woorden
Dr H. H. Kuypers jongste aanval op de Theologische School.

Dr H. H. Kuypers jongste aanval op de Theologische School.

De Theologische School heeft weer ©enen aanval van Dr H. H. Kuypor moeten verduren. In „De Heraut" van 10 Jan. j.l. en volgend© nummers richt hij, gelijk reeds zoo menigmaal in den tijd van bijna een© halve eeuw, zijn© vertoogen tegten haar, om het te "willen voorstellen, dat zijl principieel bes ...

De Reformatie
S. G.
17378 woorden
OPEN BRIEF

OPEN BRIEF

aan Prof. Dr H. H. KUYPER door Prof. Dr K. SCHILDER.Kampen, Juli 1936. Jen Hooggeleerden Heer )(of. Dr H. H. Kuyper, Bloemendaal. Hooggeachte Professor Kuyper, Met een gevoel van onlust, en toch vastbesloten, hoop , in wat hieronder volgt, te an ...

De Reformatie
Prof. Dr H. H. KUYPER
Prof. Dr K. SCHILDER
K. SCHILDER
Dr H. H. KUYPER
16404 woorden
„honor in honorante” — — et in honorato.

„honor in honorante” — — et in honorato.

Op den paaschmorgeri grijpen we weer naar den tekst van Paulus' woord over God, die den Middelaar van het genadeverbond zoozeer vereerd en verhoogd heeft, dat Hij Hem een naam gaf welke boven allen naam; is.En we realiseeren ons, dat we 'op Paschen toegekomen zijn aan het thema óók van het ...

De Reformatie
K. S.
K. VAN DIJK.
S. GREIJDANUS.
R. H. BREMMER.
K. MEIMA.
P. JASPERSE.
16201 woorden
Synode-indrukken.

Synode-indrukken.

I. De stad onzer bijeenkomsten. Toen de Synode-leden naar Utreclhlt trokken, zullen zij wellicht verwacht hebben nogal dikwijls de benaming „grijze bisschopstad" in de redevoeringen te hooren. Dat is nu eenmaal het cliché voor Utrech ...

De Reformatie
HEPP.
G. KEIZER.
W. E. ENGELKES.
13183 woorden
Synode-Indrukken.

Synode-Indrukken.

III. Evangelisatie. Verblijden konden we ons over het rapport in zake het Evangelisatierapport.Op deze Synode werden spijkers met koppen geslagen, waar het de Evangelisatie betrof.Lang heeft het geduurd eer de kerken er ...

De Reformatie
Daarover afzonderlijk.
H.
Dr H. H. KUYPER.
Dr H. BOUWMAN.
13069 woorden
Correspondentie en samenspreking met Deputaten van de Christelijke Geref. Kerken

Correspondentie en samenspreking met Deputaten van de Christelijke Geref. Kerken

Tusschen de „deputaten voor contact met de Gereformeerde Belijders", benoemd door de Gener. Syno'de van de Christel. Geref. Kerken te Utrecht, 1947, en de „deputaten voor contact met de Christelijke Gedeformeerde Kerken", aangewezen door de Generale Synoden onzer Kerken te Groningen, 1946, resp. ...

De Reformatie
Ds. C. H. Lindeboom
KAMPEN.
Met Hoogachting
C. H. Lindeboom.
Weleerwaarden Heer
W. Kremer
Praeses.
P. J. de Bruin
Scriba H.
L. H. V. d. Meiden
W. Kremer
Den WelEerw. Hooggeleerde Heer
F. Deddens
J. H. Velema
P. Deddens
F. de Vries
L. H. V. d. Meiden Voorzitter
W. Kremer Secretaris.
J. VAN BRUGGEN.
P. DEDDENS.
H. J. JAGER.
C. LENTINK.
K. SCHILDER.
F. DE VRIES.
P. WAALEWIJN.
REDACTIE.
12523 woorden
DE „SCHOOLDAG" TE KAMPEN

DE „SCHOOLDAG" TE KAMPEN

, 9.eê.oo^ at lUeierUedap, " o-if-eA , jUt(Wid en, KeJik" }}- (Vervofg) Prof. B. Holwerda sprak in de Nieuwe Kerk over: Samenwerking met engelen. Nu opnieuw velen van onze kerkleden zich hebben opgemaakt om hun liefde to ...

De Reformatie
11961 woorden
Ambtsjubileum en ambtelijke autarkie.

Ambtsjubileum en ambtelijke autarkie.

(Bij het jubileum van Prof. Greijdanus)Hier volgt op verzoek van den hoofdredacteur de tekst van de toespraak, door ondergeteekende namens de „jongere oud-leerlingen" gehouden ter gelegenheid van de huldiging van Professor Dr. S. Greijdanus vanwege zijn 30-jarig ambtsjubileum als hoogleera ...

De Reformatie
H. J. S.
H. J. SCHILDER.
C. J. KETEL.
C. V.
11751 woorden
van 1587