GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

103 resultaten
Filteren
van 11
GEESTELIJKE ADVIEZEN.
De Reformatie
Handwerkjes op Zondag.

Handwerkjes op Zondag.

At weer een vraag over het 4de gebod!Of neen, niet over het 4de gebod.In dat geval zou ik deze verzuchting niet slaken. Niet over het 4de' gebo'd.Want dan zou ze gegolden hebben de heiliging van den D; ag des Heeren, die het hart en de ziel, het begin en het einde is van gebo ...

19 november 1926
De Reformatie
F.
638 woorden
Correspondentie.

Correspondentie.

H. te E. Uw onderscheiding tusscten uze'lf ©n uw zaak kan ik niet aanvaarden.Natuurlijk, dat u de hoiökhouding van uw 'zaak behoorlijk gescheiden hondt van die voor uw privéen voor uw huishouding. Maar daarmee wordt uw zaalj niet iets dat buiten uw persoion om gaat, en dat niets heeft uit ...

3 december 1926
De Reformatie
F.
609 woorden
De verzegelende werking van de Sacramenten.

De verzegelende werking van de Sacramenten.

Onze lezer Z. te A. dien we reeds een-en andermaal te woord stonden over doel en werking van het Sacrament, meer bepaald van den H. Doop', schrijft me, na rri'n toielichting in ons nommer van 10 Deo. 1926 — 'k vraag ditmaal wel veel van 't geheugen onzer lezers — wel in te zi< ia, dat m'n zegg ...

21 januari 1927
De Reformatie
F.
1214 woorden
Het „krljgen" van teksten.

Het „krljgen" van teksten.

Onze lezer K. te IJ. vraagt, wat we te denkeu hebben van het „krijgen van teksten".Niet, dat hij-zelf er mee verlegen zit.Integendeel, hij acht dit z.g.n. krijgen van ychriftwoo'iden als een antwoord Gods op^ het ge])ö'.l, als raad in verlegenheid, als leiding bij het nemen eener mo ...

28 januari 1927
De Reformatie
F.
1258 woorden
Het „krijpen" van teksten.

Het „krijpen" van teksten.

II. Aan het slot van wat ik in ons vorig nummer schreef over de gewpionte, om te spreken van „het krijgen van een tekst", als men bedoelt te zeggen, dat, in een bepaald geval Gods Geest ons kennelijk een of ander Schriftwoord, dat we juist toen noodig hadden, te bi ...

4 februari 1927
De Reformatie
F.
1145 woorden
Het „krijgen" van teksten.

Het „krijgen" van teksten.

III (Slot). Zooals br. K. en al onzen lezers duidelijk zal zijn, bedoelde al wat ik dusver schreef over het „krijgen." van teksten, niet het verschijnsel-zèU dat men gewoon is met dien naam aan te duiden, op eenigerlei wijze in verdenking te brengen of te kleineere ...

11 februari 1927
De Reformatie
F.
1417 woorden
Het tranpen-Debed.

Het tranpen-Debed.

Een broeder Ouderling in een onzer gereformeerde kerken, deed me in een schrijvear, dat ik, was het daarvoo-r niet te lang, om zijn hoogst sympatlüeken toon en inhoud, graag in zijn geheel •hier zou opnemen, een vraag over wat ik, al klinkt die naam niet bepaald eerbiedig en welluidend, kortheids ...

18 februari 1927
De Reformatie
F.
1305 woorden
Onze Lijkbezorgers en de Crematie

Onze Lijkbezorgers en de Crematie

Onze lezer v. H. te R. vraagt: „Mag een Gereformeerd, begrafenisondernemer en lijkbezorger een hem verstrekte opdracht inzake erematiebezorging uilvoeren, of gebiedt zijn beginsel zulk een opdracht pertinent te weigeren? "Gelijk het me meermalen gebeurde, moet ik het ook in dit geval, eer ...

4 maart 1927
De Reformatie
F.
892 woorden
Christian Science.

Christian Science.

Van onzen lezer B. te D'. ontving ik de vraag, of aansluiting bij de „Christian Science" vereenigbaar is met het lidmaatschap eener Gereformeerde kerk.Het antwoord daarop behoeft niet onzeker of aarzelend te zijn.Onder alle sekten, richtingen en bewegingen, dia zich met den naam „Ch ...

11 maart 1927
De Reformatie
F.
673 woorden
Doop en Besnijdenis.

Doop en Besnijdenis.

V. S. te W. vraagt naar de reden van het verschil in' dei verhouding der twee sexen tot het eerste der twee Sacramenten onder Oude en Nieuwe Bedeeling, m.a.w. hoe het komt, dat, terwijl onder het Oude Verbond alleen het mannelijk geslacht de Besnijdenis ontving, thans óók de kindexen van het vrou ...

18 maart 1927
De Reformatie
F.
658 woorden
van 11