GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

103 resultaten
Filteren
van 11
GEESTELIJKE ADVIEZEN.
De Reformatie
De verzegelende werking van de Sacramenten.

De verzegelende werking van de Sacramenten.

Onze lezer Z. te A. dien we reeds een-en andermaal te woord stonden over doel en werking van het Sacrament, meer bepaald van den H. Doop', schrijft me, na rri'n toielichting in ons nommer van 10 Deo. 1926 — 'k vraag ditmaal wel veel van 't geheugen onzer lezers — wel in te zi< ia, dat m'n zegg ...

De Reformatie
F.
1214 woorden
Het „krljgen" van teksten.

Het „krljgen" van teksten.

Onze lezer K. te IJ. vraagt, wat we te denkeu hebben van het „krijgen van teksten".Niet, dat hij-zelf er mee verlegen zit.Integendeel, hij acht dit z.g.n. krijgen van ychriftwoo'iden als een antwoord Gods op^ het ge])ö'.l, als raad in verlegenheid, als leiding bij het nemen eener mo ...

De Reformatie
F.
1258 woorden
Het „krijpen" van teksten.

Het „krijpen" van teksten.

II. Aan het slot van wat ik in ons vorig nummer schreef over de gewpionte, om te spreken van „het krijgen van een tekst", als men bedoelt te zeggen, dat, in een bepaald geval Gods Geest ons kennelijk een of ander Schriftwoord, dat we juist toen noodig hadden, te bi ...

De Reformatie
F.
1145 woorden
Het „krijgen" van teksten.

Het „krijgen" van teksten.

III (Slot). Zooals br. K. en al onzen lezers duidelijk zal zijn, bedoelde al wat ik dusver schreef over het „krijgen." van teksten, niet het verschijnsel-zèU dat men gewoon is met dien naam aan te duiden, op eenigerlei wijze in verdenking te brengen of te kleineere ...

De Reformatie
F.
1417 woorden
Het tranpen-Debed.

Het tranpen-Debed.

Een broeder Ouderling in een onzer gereformeerde kerken, deed me in een schrijvear, dat ik, was het daarvoo-r niet te lang, om zijn hoogst sympatlüeken toon en inhoud, graag in zijn geheel •hier zou opnemen, een vraag over wat ik, al klinkt die naam niet bepaald eerbiedig en welluidend, kortheids ...

De Reformatie
F.
1305 woorden
Onze Lijkbezorgers en de Crematie

Onze Lijkbezorgers en de Crematie

Onze lezer v. H. te R. vraagt: „Mag een Gereformeerd, begrafenisondernemer en lijkbezorger een hem verstrekte opdracht inzake erematiebezorging uilvoeren, of gebiedt zijn beginsel zulk een opdracht pertinent te weigeren? "Gelijk het me meermalen gebeurde, moet ik het ook in dit geval, eer ...

De Reformatie
F.
892 woorden
Christian Science.

Christian Science.

Van onzen lezer B. te D'. ontving ik de vraag, of aansluiting bij de „Christian Science" vereenigbaar is met het lidmaatschap eener Gereformeerde kerk.Het antwoord daarop behoeft niet onzeker of aarzelend te zijn.Onder alle sekten, richtingen en bewegingen, dia zich met den naam „Ch ...

De Reformatie
F.
673 woorden
Doop en Besnijdenis.

Doop en Besnijdenis.

V. S. te W. vraagt naar de reden van het verschil in' dei verhouding der twee sexen tot het eerste der twee Sacramenten onder Oude en Nieuwe Bedeeling, m.a.w. hoe het komt, dat, terwijl onder het Oude Verbond alleen het mannelijk geslacht de Besnijdenis ontving, thans óók de kindexen van het vrou ...

De Reformatie
F.
658 woorden
Verbreking van verloving.

Verbreking van verloving.

Een onzer lezers doet me een paar vragen overj het karakter van de verloving en het al of nietgeoorlóofde der verbreking van deze verbintenis.!De vragen luiden: Ie. Moet aan een verloving, I waarin men elkaar trouw zweert, dezelfde waarde! worden toegekend als aan een huwelijk, dat doorj d ...

De Reformatie
F
913 woorden
Trouwdienst.

Trouwdienst.

Een onzer lezers doet me een vraag, die 'k wel niet zonder eenige moeite in deze rubriek thuis kan brengen, maar die 'k, met goedvinden van Redactie en lezers, toch maar even beantwoorden zal.Hij vraagt, of samenkomsten, als waarin, vooral iu onze grootei steden, de huwelijksbevestigingen ...

De Reformatie
F.
851 woorden
van 11