GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

63 resultaten
Filteren
van 7
KERKELIJKLEVEN
De Reformatie
Wat leeft er in de zendingskringen der synodocraten? XII.

Wat leeft er in de zendingskringen der synodocraten? XII.

We moeten ook eens op de lectuur-kwestie letten. Dtr Verkuyl, zoo hebben we pas hooren melden, is zoo maax door wat deputaten beschikbaar gesteld (hg heette nog dominee van Rotterdam) voor lectuurverspreiding, en zou dan in dienst staan van allerlei kerken. Onze correspondent, dien we verleden we ...

De Reformatie
K. S.
G. DE VRIES
4220 woorden
Rechtmatige handeling en behandeling.

Rechtmatige handeling en behandeling.

Mij werd heden toegezonden „Ons Kerkblad"«van de synodocratische kerken in de classis-Arnhem, van 4 Oct. '47. Daarin werd met vier roode potloodstrepen heengewezen naar een stuk van ds H. J. Kouwenhoven te Wageningen, waariii deze er tegen opkomt, dat K. S. onlangs aanhaaJdte een uitspraak van zi ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
L. DOEKES.
P. JASPERSB”.
P. JASPERSE.
3615 woorden
Een Woord van twee friesche Predikanten.

Een Woord van twee friesche Predikanten.

Bij aankomst, verleden, week (ik schrgf 1 Dec.) vond ik in het nummer van 29 Nov. het artikel van ds J. Hettinga, op bl. 73/4.Zooeven, waarschijnlijk te laat voor het e.v. nummer, ontving ik van de post een contra-artikel van twee der Priesche predikanten, dr J. Schelhaas Hzn. te Tzummarum ...

De Reformatie
2705 woorden
De schaduw der Arnhemsche Syaode.

De schaduw der Arnhemsche Syaode.

Reeds werpt de Synode, welke, zoo de Heere wil, in 1930 te Arnhem zal worden gehouden, haar schaduw vooruit.Nog is ze niet voor ieder zichtbaar. Maar zij, die door de vorige Synode) met eenige opdracht zijn belast, zien haar des te duidelijker.Op het oogenblik wordt door verschillen ...

De Reformatie
HEPP
1890 woorden
Gebrek aan ernst. ¹)

Gebrek aan ernst. ¹)

We gaan verder met onze bespreking van dr S. J. Ridderbos' dissertjitie, voorzoover dit specimen van apologie voor een verloren zaali althans ónze aandacht waard is.Dezen keer willen we spreken over het koude pathos, waartoe de leerling van Hepp zich «vervoeren laat in zijn poging om te re ...

De Reformatie
K. S.
D. J. BUWALDA.
3138 woorden
synodes in Ruimeren en in engeren zin.

synodes in Ruimeren en in engeren zin.

Men weet dat onzerzijds een oecumenische synode van (werkelijk) gereformeerden een eisch des Heeren geacht wordt (in 1939 hebben we in de Sneeker synode al gezegd: negeer dus de gereformeerde Prot. Ref. Churches, waartoe rev. Hoeksema behoort, niet). En eveneens, dat in 1946 te (3rand Rapids een ...

De Reformatie
K. S.
491 woorden
Een woord van twee friesche predikanten, III (Slot).

Een woord van twee friesche predikanten, III (Slot).

We geven hier het slot van het ingezonden stuk. Sprekende over den door hen geschorsten „groven zondaar" (!) diaken Hoekstra, merken inzenders op: Hij is bij herhaling attent gemaakt op de inconsequentie, dat hij den kerlceraad van 'Sexbierum opwekte tot vrijmaking, maar dat hij na afwijzi ...

De Reformatie
Dr J. Schelhaas
Ds L. van Urk.
K. S.
H. J. SCHILDER.
w. g. S.
4402 woorden
Een woord van twee friesche predikanten, II.

Een woord van twee friesche predikanten, II.

Die predikanten dr J. Schelhaas Hzn en L. v. Urk (synodocratisch) vervolgen hun ingezonden stuk: Onwaar is, - wat Ds Hettinga opmerkt, als hij zegt: „Herhaalde malen drong de kerkeraad en ook Dr Schelhaas er bfl br. Hoekstra op aan, zich vrij te maken".We kunnen hierover twisten, ma ...

De Reformatie
K. S.
1962 woorden
Wederom: Een Gereformeerd predikant onder de gelijkschakelaars.

Wederom: Een Gereformeerd predikant onder de gelijkschakelaars.

Wc hebben met opzet, om dr v. d. Vaart Smit niet noodeloos onaangenaam te zijn — het gaat niet om personen, doch om zaken — ons zoo sober mogelijk uitgedrukt over de bekende kwestie, nadat dr v. d. Vaart Smit ons had getracht te overtuigen van zakelijk ongelijk. We gaven letterlijk en zonder komm ...

De Reformatie
K. S.
3009 woorden
Het afscheid van Professor Honig.

Het afscheid van Professor Honig.

Verleden week heeft Kampen een bizonder mooien dag gehad. Het staat ons volkomen vrij, dit te beweren. In het algemeen gesproken, kan het 'p tikje dwaas lijken, als iemand constateert, dat de dag, waarop hij zelf een deel van het werkprogram voor zijn rekening heeft moeten nemen, goed is geweest. ...

De Reformatie
K. S.
E. D. KRAAN.
VAN DIJK
3329 woorden
van 7