GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

63 resultaten
Filteren
van 7
KERKELIJKLEVEN
De Reformatie
Wat leeft er in de zendingskringen der synodocraten? XII.

Wat leeft er in de zendingskringen der synodocraten? XII.

We moeten ook eens op de lectuur-kwestie letten. Dtr Verkuyl, zoo hebben we pas hooren melden, is zoo maax door wat deputaten beschikbaar gesteld (hg heette nog dominee van Rotterdam) voor lectuurverspreiding, en zou dan in dienst staan van allerlei kerken. Onze correspondent, dien we verleden we ...

De Reformatie
K. S.
G. DE VRIES
4220 woorden
Wat leeft er in de zendingskringen der synodocraten? XI.

Wat leeft er in de zendingskringen der synodocraten? XI.

Een woord als intermezzo. We moeten de reeks even onderbreken. Dezer dagen ontvingen we uit het synodocratische kamp een brief, die tot tweemaal toe verzekerde „persoonlijk" te zijn, en dien we dus, hoewel we het anders met genoegen zouden hebben gedaan, niet kunne ...

De Reformatie
K. S.
5479 woorden
Wat leeft er in de zendingskringen der synodocraten ? x.

Wat leeft er in de zendingskringen der synodocraten ? x.

Wat de te Batavia aangenomen en door de zendingsdeputaten voorgedragen conclusies over de „o p 1 e i-ding van gemeentevoorgangers" zeggen, verdient ook de belangstelling.Om te begiimen met één der dingen waarover in Nederland nog al eens „gebakkeleid" is: artikel 1 bepaalt, dat die opleidi ...

De Reformatie
K. S.
K. FERNHOUT.
D.E.C.
W. O. DE GRAAF
5991 woorden
Gebrek aan ernst. ¹)

Gebrek aan ernst. ¹)

We gaan verder met onze bespreking van dr S. J. Ridderbos' dissertjitie, voorzoover dit specimen van apologie voor een verloren zaali althans ónze aandacht waard is.Dezen keer willen we spreken over het koude pathos, waartoe de leerling van Hepp zich «vervoeren laat in zijn poging om te re ...

De Reformatie
K. S.
D. J. BUWALDA.
3138 woorden
De weg tot „hereeniging” gebarricadeerd als nooit tevoren ?

De weg tot „hereeniging” gebarricadeerd als nooit tevoren ?

Men weet dat in den kring der Gereformeerde Kerken, nadat ze verlaten zijn door de volgelingen van dr H. H. Kuyper-dr J. Ridderbos, c.s., het leven niet stilstaat, ondanks de zware verzekeringen, dat 't tegendeel aan den dag zou treden. We hebben onze meeningsgeschillen op enkele punten; en, zooa ...

De Reformatie
K. S.
C. V.
H. MEULINK.
5981 woorden
Een woord van twee friesche predikanten, III (Slot).

Een woord van twee friesche predikanten, III (Slot).

We geven hier het slot van het ingezonden stuk. Sprekende over den door hen geschorsten „groven zondaar" (!) diaken Hoekstra, merken inzenders op: Hij is bij herhaling attent gemaakt op de inconsequentie, dat hij den kerlceraad van 'Sexbierum opwekte tot vrijmaking, maar dat hij na afwijzi ...

De Reformatie
Dr J. Schelhaas
Ds L. van Urk.
K. S.
H. J. SCHILDER.
w. g. S.
4402 woorden
Een woord van twee friesche predikanten, II.

Een woord van twee friesche predikanten, II.

Die predikanten dr J. Schelhaas Hzn en L. v. Urk (synodocratisch) vervolgen hun ingezonden stuk: Onwaar is, - wat Ds Hettinga opmerkt, als hij zegt: „Herhaalde malen drong de kerkeraad en ook Dr Schelhaas er bfl br. Hoekstra op aan, zich vrij te maken".We kunnen hierover twisten, ma ...

De Reformatie
K. S.
1962 woorden
synodes in Ruimeren en in engeren zin.

synodes in Ruimeren en in engeren zin.

Men weet dat onzerzijds een oecumenische synode van (werkelijk) gereformeerden een eisch des Heeren geacht wordt (in 1939 hebben we in de Sneeker synode al gezegd: negeer dus de gereformeerde Prot. Ref. Churches, waartoe rev. Hoeksema behoort, niet). En eveneens, dat in 1946 te (3rand Rapids een ...

De Reformatie
K. S.
491 woorden
Een Woord van twee friesche Predikanten.

Een Woord van twee friesche Predikanten.

Bij aankomst, verleden, week (ik schrgf 1 Dec.) vond ik in het nummer van 29 Nov. het artikel van ds J. Hettinga, op bl. 73/4.Zooeven, waarschijnlijk te laat voor het e.v. nummer, ontving ik van de post een contra-artikel van twee der Priesche predikanten, dr J. Schelhaas Hzn. te Tzummarum ...

De Reformatie
2705 woorden
Persoonlijke indruk.

Persoonlijke indruk.

Opnieuw is een antwoord ingekomen van de deputaten der Generale Synode van de synodocratische kerken" aan de deputaten, destijds door onze synode benoemd. Ik vertrouw, dat dit stuk wel op waardige wijze door onze deputaten beantwoord zal worden. Dit mag m.i. niet verhinderen, dat ook persoonlijke ...

De Reformatie
P. JASPERSE.
2532 woorden
van 7