GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

41 resultaten
Filteren
van 5
1904-10-28
Inaugurele redes
De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 11

De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 11

16 ons hedendaagsch privaatrecht in al zijn samenstellende deelen voor de voeten werpt. Gaan wij thans kortelijk de voornaamste daarvan even na. Hetvraagstuk,Wetboekvolgend,dat wij, de heteerstvolgordevan ons Burgerlijkontmoeten,is he ...

Inaugurele redes
A. Anema
298 woorden
De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 12

De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 12

17schare derzulken, die van opzegbaar huwelijk voorloopig niet willen weten, hetzij uit theoretische overwegingen, hetzij geleerd door de ervaringen tijdens de Fransche Revolutie, maar die dan toch de echtscheiding willen vergemakkelijken. Terwijl in Duitschland de stroom op en afgaat en h ...

Inaugurele redes
A. Anema
266 woorden
De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 13

De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 13

is160 en 161 B. W. als schrijnend motto aan het hoofd geplaatst moeten den lezer „suggereeren" dat onze Nederlandsche .,bonus pater familias" een soort van omnipotent despoot, de vaderlandsche matrone niet veel meer dan een nul voor't cijfer is. Wie echter genoemde artikelen losmaakt van d ...

Inaugurele redes
A. Anema
300 woorden
De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 14

De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 14

19 Ding enbij de behandeling bleek genoegzaam, hoezeer ver-schillende grondgedachten, de diepste beginselen rakend, te dezer zake de geesten verdeeld houden 1). De rechtsverhouding t u s schen het natuurlijk kind en het personenpaar, die physiologischzijnonderdeel ...

Inaugurele redes
A. Anema
252 woorden
De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 15

De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 15

20 rechtelijkebeginselenk u n n e n helpen en zoo neen, of en inhoeverre ze dan van elders — en van w a a r d a n ? — moeten wordenaangevuld,enhoedat alles dan moet geschieden,h e t zal onder de oogen moeten worden gezien. Ikkom ...

Inaugurele redes
A. Anema
282 woorden
De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 16

De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 16

voorhetovergrootering vansteunenhet eigendoms-begriprecht dit k e n t 1). datdeeleenerzijdsopprincipieeleafkeu­zooals ons geldend privaat­Men wijst voorts op de tegenstrijdigheid,hetprivaatrec ...

Inaugurele redes
A. Anema
276 woorden
De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 17

De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 17

22dat het vermogen v a n h e t gezin niet moet uit elkander gaan, voordatgezin zelf op natuurlijke wijze geheel is opgelost.Van a n d e r standpunt wijst men er op. dat zij, die bijdroegen tot het tot standkomen van het gezinsvermogen aan dat feit billijkeaanspr ...

Inaugurele redes
A. Anema
308 woorden
De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 18

De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 18

23 •een dubieuzereputatie. Vanhuurvandiensten, werk ennijverheid wil men niet meer weten. E e n wettelijke regeling vanliet arbeidscontract mag welhaast tegemoet gezien.daarbijplotselingDatnederleggen van het werk niet onder al ...

Inaugurele redes
A. Anema
231 woorden
De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 20

De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 20

25 keert, is nu niet bepaald rooskleurig. zin,A l t h a n s niet in dezendat onze tijd kan volstaan met rustig voortspinnen a a neen gedachtengang en volgens een methode, die algemeen er­ kend worden als de juiste. W a n t zondert Ge nu uit de kringen van hen, die de rechtswe ...

Inaugurele redes
A. Anema
328 woorden
De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 19

De positie van het privaatrecht in onzen tijd - pagina 19

24 vormt op dit oogenblik het onderwerp van levendige gedachtenwisseling. vrijheid watgeëischt,dantot nog toe wordt voor den rechterzoowelom als bewijsmiddel te h a n t e e r e nhem goeddunkt, alsook om zelf de waaide van elk be­wijsmiddel den ...

Inaugurele redes
A. Anema
241 woorden
van 5