38 resultaten
Filteren
van 4
Abraham Kuyper en de theologie van het Hollandsche Neocalvinisme.

Abraham Kuyper en de theologie van het Hollandsche Neocalvinisme.

V. Wanneer • we thans nog willen nagaan de beschouwingen van Dr Haitjema over Dr Kuyper als Schrifttheoloog, moet worden vooropgesteld, dat Dr Haitjema heeft uitgesproken, dat Dr Kuyper geen Geref. Schrifttbeoloog was in den eigenlijken zin van het woord. De oorzaa ...

24 maart 1933
De Reformatie
G. C. BERKOUWER.
2850 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 1

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 1

„ AUGUSTINUS' WERK OVER D E CHRISTELIJKE W E T E N S C H A PDR. A .SIZOO ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
17 woorden
Verlaten.

Verlaten.

Hoe onzegbaar-bitter is voor Jezus Zijne verlatenheid in het lijden geweest.Jezus was zonder zonde; en daarom werkte in Hem veel sterker dan bij ons het verlangen naar gemeenschap met anderen. Immers is dat verlangen e& a trek in het beeld Gods. Uit God, die zélf van eeuwigheid in de h ...

24 maart 1933
De Reformatie
v. A.
817 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

In memoriam. Frof. Qr A. Bekhof. Zooeven bereikte mij het bericht, dat Prof. Dr A. Eekhof, hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden, overleden is.Mij persoonlijk treft dit overlijdensbericht in gelijke mate als het heengaan van de twee dooden, aan wie ...

24 maart 1933
De Reformatie
J. THIJS.
3704 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 2

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 2

AUGUSTINUS' WERK OVER DE CHRISTELIJKE W E T E N S C H A PREDE UITGESPROKEN TER A A N V A A R D I N G V A N HET A M B T V A N HOOGLEERAAR A A N D E V R I J E U N I V E R S I T E I T TE A M S T E R D A M D E N 24EN M A A R T 1933 DOOR DRA.SIZOONAAMLOOZE VENNOOTSCHAP W. D ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
83 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 3

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 3

Mijne Heeren Directeuren en Curatoren, Professoren en Doctoren, Dames en Heeren Studenten, en Gij allen, die deze plechtigheid met Uw tegenwoordigheid vereert, Zeer geachte Toehoorderessen en Toehoordersl In het zevende boek zijner Divinae Institutiones *) voorspelt Lactantius de wereld zware tij ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
315 woorden
Reportage-kunst.

Reportage-kunst.

II. (B. Stroman, „Stad".) In het vorige artikel heb ik gewezen op de repcitage-kunst als een van de karakteristieke vormen van „nieuwe zakelijkheid" in de literatuur, naar aanleiding van het boek van Knickerbocker: „De Roode handel d ...

24 maart 1933
De Reformatie
C. T.
1513 woorden
De nieuwe organisatie van het Roomsche Jeugdwerk.

De nieuwe organisatie van het Roomsche Jeugdwerk.

III. K. J. G. en de Bond ÏDOF Geref. Jeusdorganisatie. Rest ons nog een vergelijking met onze eigen jeugdbeweging.In do eerste plaats valt ons op — in tegenstelling met de Gereformeerde Jeugdbeweging — de groote plaats die de ...

24 maart 1933
De Reformatie
J. E. KOK.
1245 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 4

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 4

voller verblijfplaats op te zoeken, bewijst de strijd o m het altaar van Victoria, waarin Symmachus en Ambrosius den degen kruisten. E n de besluiten van Theodosius den Grooten, waarbij hij verbood te offeren, de tempels te bezoeken en den beelden eer te bewijzen konden wel uiterlijk heidensche h ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
373 woorden
Het kapitaal en ons dagelijksch brood.

Het kapitaal en ons dagelijksch brood.

I. Gods groote werken In ons economiscli leven en bet kapitaal. II De balans is een economisch begrip, dat iets zegt over een stand van zaken in de werkelijkheid, maar dan zegt het iets méér dan de , , ...

24 maart 1933
De Reformatie
A. JANSE.
1403 woorden
van 4