GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
1939-03-17
De Reformatie
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Iets over het Joodsche probleem. I. De oorzaak der verstrooiïng. De lezers hebben zeker wel eens gehoord of gelezen van Ahasverus, dien wandelenden Jood. De naam Ahasverus komt het eerut voor in een Du ...

De Reformatie
JOH. J.
1986 woorden
POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

POPULAIR-WETENSCHAPPELIJKE SCHETSEN

ïn Kuyper's lijn. II. Het is, voor wie ook maar eenigszins op de hoogte is met het wetenschappelijk bedrijf heele^ maal niet vreemd-, dat Dr Kuyper rusteloos op diepgaand wijsgeerig onderzoek aandrong en om ©en Schriftuurlijke philos ...

De Reformatie
B. t. B.
2709 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Twee zwaarden. Naar deze woorden verwees de bekend gewordfen bul Unam Sanctam (1302) van Bonifacius VIII, die de pauselijke macht ontvouwde: twee zwaarden zijn haar toevertrouwd, een geestelijk en een tijdelijk. „Want toen de apostelen zeiden: ziehier twee zwaarden ...

De Reformatie
A. R.
1272 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Koninklijke Requisitie. D'e laatste reis van den Heiland naar Jeruzalem is een weg Hammaalóth geworden, een triumftocht der genade. De blinde te Jeridho werd aan den nacht, Zacheüs aan de zonde, een Lazarus aan den dood ontrukt. Deze koninklijke daden worden gevolg ...

De Reformatie
N. B.
705 woorden
UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

UIT HET POLITIEKE EN SOCIALE LEVEN

Waarom het gaat. Uit het verweer van Brachmann in zijïi „Alfred Rosenberg und seine Gegner", blijkt duidelijk, waarom het in den Duitschen kerkelijken strijd gaat.De schrijver van de genoemde brochure onderscheidt drie groote tijdperken in de geschiedenis va ...

De Reformatie
116 woorden
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

De Strijd over Doop en Verbond. (Vervolg.) En dan is nog niets gezegd van Paulus: ! Als hij spredit van éérsten en Tweeden Adam; als ihij in 'Romeinen V den éérsten éénen met degenen, die in hem begrepen zijn, plaatst tegenover den Tweeden • Eénen met degenen, die ...

De Reformatie
C. V.
2498 woorden
BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING

Aan de redactie werd toegezonden het eerste nummer van „Rapport", orgaan van christelijke architecten en kustenaars. De redactie berust bij den heer A. Leeuwenburg, sierkunstenaar-architect, Rotterdam. Uitgever: J. Bout, Ceintuurbaan 32—84, Huizen (N.-H.).Verder werd ons nog toegezonden ee ...

De Reformatie
81 woorden
CORRESPONDENTIE

CORRESPONDENTIE

Herinnering. 5 April geven wij de kwitanties af voor het abonnementsgeld over den termijn 1 April—30 September 1939 (ad f2, 50 - I- 15 ets incassokosten). In verband hiermede verzoeken wij onzen abonné's, die, teneinde deze incassokosten te vermijden, er de voorkeu ...

De Reformatie
DE UITGEVERS.
224 woorden
KERKNIEUWS

KERKNIEUWS

GEREFORMEERDE KERKEN. Drietal te: Marrum (Fr.): W. B. den Brave te Twijzelerheide, J. van Harmeien te Harkstede en M. Wilschut te Ooster-Nijkerk.Tweetal te: 's-Hertogenbosch: K. Bokma te Waardhuizen en H. Veltman te Doornspijk.Beroepen t ...

De Reformatie
434 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Reisindrukken. (IV.) Over „Jeruzalem" en om.geving. Zooeven ben ik de Missisippi-rivier gepasseerd. Als kind had ik voor dien naam altijd een onbestemden eerbied. En nu ik in het vóór-Missisippi-gedeelte van de route Chicago—Newton (want ik ben op weg naar Pella, d ...

De Reformatie
K. S.
S. GREIJDANUS.
L. DOEKES.
G. B.
5891 woorden
van 2