GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1917-11-11
"De liefde dekt alle obetredingen toe".

"De liefde dekt alle obetredingen toe".

Haat verwekt krakeelen; maar de liefde dekt alle overtredingen toe. Spreuken 10 : 12. De grondregel voor alle bejegening van hen met wie het leven ons in aanraking brengt, is, liaar luid van Gods.-Woord, dat we onzen naaste htf zuUen hebben, zooals we ons zelf lief ...

11 november 1917
De Heraut
A. K.
1216 woorden
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

CCLXIII. ACHTSTE REEKS, Vin.Maar Ik, ziet. Ik richt mijn erbond op met u, en met uwen ade na u; en met alle levende iel, die met u is, van het geogelte, van het vee, en \'an het edierte der aarde met u; van llen, die uit de arke gegaan ijn, tot al het ...

11 november 1917
De Heraut
A. K.
3343 woorden
Amsterdam, 9 November 1917.

Amsterdam, 9 November 1917.

Zij. die profeteerden, dat de vrede op komst was en, eer de Kerstklokken het sVrede op aarde" uitgalmden, de vredesonderhandelingen zouden begonnen zijn, zullen thans wel inzien, dat hunne verwachting ijdel is gebleken. Noch Stockholm noch Rome hebben ons den vrede nader gebracht. We schuiven met ...

11 november 1917
De Heraut
1127 woorden
Terugblik op het Hervormingsfeest.

Terugblik op het Hervormingsfeest.

Het vierde eeuwfeest der Reformatie i.s in stilte gevierd geworden. Alle uitwendige luister heeft er aan ontbroken.Van de grootsch opgezette plannen om den 31en October 1917 tot een gemeenschappelijken feestdag voor heel het Protestantisme te maken, kon natuurlijk niets komen.' Het wa.s de ...

11 november 1917
De Heraut
545 woorden
Collecte voor de armen.

Collecte voor de armen.

Er zijn kerken in ons land, die in een rijke en welvarende streek zijn gelegen, en die daarom-geen of zoo goed als geen armen hebben te verzorgen.Eiken Zondag voor de armen te coüecteeren, schijnt daarom overbodig, te meer waar men bezwaren heeft om de gelden voor de armen te kapitaliseere ...

11 november 1917
De Heraut
448 woorden
Het Gedenkraam.

Het Gedenkraam.

De Waar heidsvriend ^ die nu wel erkennen moet w^t al te boud te hebben gesproken, toen zij beweerde, dat aan\ de Vrije Universiteit geen andere hoogleeraVen konden benoemd worden dan die lid der Gereformeerde Kerken zijn, omdat uit het reglement der Vrije Universiteit hiervan niets bleek, komt t ...

11 november 1917
De Heraut
340 woorden
Onze Diaconale Conferentie,

Onze Diaconale Conferentie,

Nu in bet Diaconaal Cori^espondentieblad het uitvoerig verslag verscheen van de Centrale Diaconale Conferentie, die'18 September te Utrecht gehouden werd, zij het ook ons vergund op de besluiten, door deze Conferentie genomen, de aandacht te vestigen.De eerste vraag, die daar aan de orde k ...

11 november 1917
De Heraut
872 woorden
Aan het verkeerde adres.

Aan het verkeerde adres.

Meermalen komt het voof, , dat ons brieven werden toegezonden, waarin klachten voorkomen of over handelingen van den predikant en den kerkeraad, waarmede men het niet eens is, óf over misstanden in het persoonlijk leven van ambtsdragers, waaraan men zich ergert.Zulke klachten opnernen doen ...

11 november 1917
De Heraut
H. H. K.
307 woorden
Kootwijks Scholen

Kootwijks Scholen

In harteüjkeu dank ontvangen van G. P. te V/atefgraafsmeer f 2.50, van de heer H. M.Sch. te Baarn f'lO.Onze scholen hebben dringend behoefte aan steun. Wij kunnen er niet aan denken onze onderwijzers ook maar de geringste duurtêtoeslag te geven, v/ant wij staan voor groot tekort. ...

11 november 1917
De Heraut
J. H. HOUTZAGERS.
81 woorden
Gemengd Nieuws.

Gemengd Nieuws.

Bill Sunday's arbeid ten goede ook van de Roomsche. Kerk. Wij deelden reeds het een-en ander mede omtrent de resultaten van den arbeid van Sunday in New-York. Niet minder dan 96, 000 bekeerlingen, «Trailhitters» genaamd, werden gemaakt.Nu is het gewoonte, dat Sunday en zijn roedewerkers zi ...

11 november 1917
De Heraut
WINCKEL.
236 woorden
van 4