GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

12 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1931-01-16
Dè liefde.

Dè liefde.

Hierin is d è liefde!. Liefde is er ook op aarde.Natuurlijke èn geestelijke liefde, en deze ook vereend, verbonden.Liefde tot elkander, liefde tot de heiligen, èn liefde tot God.Maar hierin is d è liefde, aller liefde bron en kracht, niet, dat wij liefgehad hebben, dat ...

De Reformatie
D.
1189 woorden
HET STAATKUNDIG LEVEN IN 1930.

HET STAATKUNDIG LEVEN IN 1930.

Eene beschouwing over de politiek in liet jaar, dat tot het verleden is gaan behooren, kan moedelijk een opgewekt beeld vertoonen. De feiten geven daartoe, helaas, geene reden. Vrijwel overal treft de onzekerheid, do onvastheid, zoo niet de onmacht.Tot op zekere hoogte ligt de verklaring h ...

De Reformatie
J. SCHOUTEN
1361 woorden
Te oud voor een beroep.... II.

Te oud voor een beroep.... II.

Wanneer we hetgeen we verleden week als feit constateerden omtrent het „bekend" zijn van predikanten verklaren wilden, zouden we —-stel al dat we zouden slagen — toch zeker niet dadelijk klaar zijn. Er werken hier zeer vele factoren samen.Maar een feit is het, dat soms piet-luttige oorzake ...

De Reformatie
J. W.
1234 woorden
Nog eens de Schoolbibliotheek.

Nog eens de Schoolbibliotheek.

In het nummer van 12 Dec. 1930 heb ik het pleit gevoerd voor de vorming van een leesbibliotheek door onze christelijke scholen, als een mogelijke oplossing voor hel; urgente vraagstuk der JeugdlectüUT.De gedachte, die ik in dat artikel opperde wals in het kort deze: Als eeï). offici ...

De Reformatie
C. T.
1382 woorden
Geestelijke verlatingen en haar oorzaak.

Geestelijke verlatingen en haar oorzaak.

Of geestelijke verlatingen bij een kind Gods niet altoos haar oorzaak hebben in bedreven en nietbeleden zonde —• vraagt één onzer lezers.-Deze vraag roert aan een der smartelijkste eirvaringen van Gods volk. Bitterder dan zich door zijn Vader in de hemelen verlaten te gevoelen, is er voor ...

De Reformatie
F.
1316 woorden
Wat hebt gy met Mijn kinderen gedaan ?

Wat hebt gy met Mijn kinderen gedaan ?

Daar zijn sociale misstanden, die wij allen veroordeelen en die toch blijven bestaan. Een beroep op de economische noodzakelijkheid is dikwijls bij de hand, als de consciëntie getuigt, dat wij niet in den rechten weg zijn. De concurrentie met de buitenlandsche industrie, de rentabiliteit van ons ...

De Reformatie
G. BAAS Kzn.
1340 woorden
Mlchael Faraday.

Mlchael Faraday.

II. Hoezeer Faraday zich intusschen reeds een wetenschappelijken naam had verworven, bleek wel uit zijn benoeming in 1824, tot lid van de Royal Society, hetzelfde wetenschappelijke genootschap waarvan de portier hem, twaalf jaar geleden, onverrichterzake naar huis ...

De Reformatie
G. J. SIZOO.
2008 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

Een vorig maal hebben we bij de bespreking ' van Ma.urits Jossoai's De Belgische Opstand uiteengezet dat deze omwenteling een Fransche commune was op Dietsch territoor, da, t de Zuidelijke bevolking in de aanvang en de volksvertegenwoordigers ook later aan definitieve scheiding niet hebben gedach ...

De Reformatie
M. J. LEENDERTSE
1377 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Wanneer een krachtige wind een boom op zijn weg vindt, dan worden de jonge twijgen heftig heen en weer gezwiept, terwijl de stam rustige en krachtige bewegingen maakt.Dat beeld werd gebruikt, toen het vraagstuk werd overwogen, m hoeverre de geest van de tijd een ongunstige invloed heeft ui ...

De Reformatie
G. MEIMA
1259 woorden
Is het wenschelijk nog meer psalmen op dezelfde  wijs te zingen?

Is het wenschelijk nog meer psalmen op dezelfde wijs te zingen?

In „De Bazuin" van 21 en van 28 November j.l. is een artikel geplaatst van den heer E. D. .T. de Jongh Jr te Kampen, getiteld: „Isorhythmische Psalmen". Met isorhythmische psalmen bedoelt de heer De Jongh „groepen van psahnen, die de eigenaardigheid hebben, dat hoewel elke psalm van zoo'n groep e ...

De Reformatie
D. STROO
1344 woorden
van 2