GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1934-03-23
Amusementslectuur.

Amusementslectuur.

Zooals omtrent vrijwel alles wat er in het bonte moderne leven te koop is, bestaat er ook een vraagstuk betreffende onlspanninglectuur. En het is heusch niet het minst ingewikkelde of beteekettende van de vele hedendaagsche quaesties, want er staat niet slechts een gansche complicatie vati opvatt ...

De Reformatie
C. T.
1557 woorden
H.M. de koningin-Moeder

H.M. de koningin-Moeder

, Koningin Emma is niet meer. Onze Vorstin verloor Haar Moeder. Ons volk heeft een verlies geleden grooter dan het misschien kan beseffen.Het is niet onze taak de beteekenis van Koningin Emma te beschrijven. Slechts willen wij onzen dank uitspreken voor hetgeen God in Zijn, genadig bestel ...

De Reformatie
109 woorden
De Schrift In den uitersten nood.

De Schrift In den uitersten nood.

Christus in de nederdaling ter helle, dat is de nood. Het is de uiterste nood.In dien uitersten nood heeft de Christus gebeden. Het uiterste gebed; omvattende de grootste tegenstellingen in één_roep, waarin uit de diepten der hel gegrepen wordt naar de hoogten , van den hemel. En naar het ...

De Reformatie
K. S.
693 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Pluriformiteit der kerk en epigonisme. (VIII.) In ons voorgaand artikel kwam de Synopsis ter sprake; we wezen erop, dat door Prof. Hepp geen aandacht was geschonken aan den door ons uit de Synopsis geciteerden volzin van Cyprianus, al werd die volzin ook in de Syno ...

De Reformatie
K. S.
2113 woorden
Een gedeeld geloof — en de zaligheid.

Een gedeeld geloof — en de zaligheid.

Dezelfde inzender, wiens vragen aangaande de heiligmalcing ik beantwoordde, deed nog een paar andere. O.m. ook deze: of iemand, die niet uitsluitend op de gerechtigheid en voldoening van Christus .üijn. .vfirtcouwen stelt, maar voor zijn behoudenis ook nog iets verwacht van de' verdienste en de v ...

De Reformatie
F.
1050 woorden
Een huldlglng van voor 35 jaar.

Een huldlglng van voor 35 jaar.

Het leven van onze Koningin-Moeder, door wier verscheiden deze week het land in rouw is gebracht, is rijk geweest aan hooge momenten.Bij tallooze gelegenheden, blijde en droeve, officiëele en geheel-onverwachte, heeft Zij de warme Uefde van het Nederlandsche volk ondervonden. Als een kleur ...

De Reformatie
C. T.
792 woorden
De boodscbap van G. B. Shaw.

De boodscbap van G. B. Shaw.

III Hoewel de vraag, of deze Shaw ons iets te zeggen heeft, al min of meer duidelijk een antwoord kreeg, is zij toch van zooveel belang, dat zij rechtstreeks gesteld dient te worden.Trouwens, van verschillende zijden is zij op geheel andere wijze beantwoord. ...

De Reformatie
W. N. VISSERMAN
992 woorden
Vervolg antwoord aan den beer Janse.

Vervolg antwoord aan den beer Janse.

Wij moeten nog verder gaan met de beantwoording van den heer Janse. Hij zegt: „het moest onder ons — in overeenstemming met de belijdenis der kerk — toch in elk geval gewoonte zijn om niet over „het Ik , van JeZus" te speculeeren".Ik onderstreepte hier een deel van den zin. Is het speculat ...

De Reformatie
J. W.
2111 woorden
„Op voor Uw school!”

„Op voor Uw school!”

Onder deze „titel" bevat het laatste nummer van „Het Schoolblad", orgaan van het Nederlandsch Onderwijzersgenootschap, een artikeltje^ waarin propagandisten worden opgeroepen, om te ijveren voor de Openbare School, 't Loopt tegen April, Mei; dat is op vele dorpen de tijd, dat de 'kinderen, die de ...

De Reformatie
G. MEIMA
670 woorden
De taak der Zending In Engelsch-Indlë.

De taak der Zending In Engelsch-Indlë.

III. Opdat wij zouden verstaan welke taak de zending in onzen tijd in Engelsch-Indiê heeft, hebben wij in ons eerste artikel eenige belangrijke wijzigingen genoemd op dat zendingsveld; er is in de laatste jaren ook daar veel veranderd. En zoo is de vraag opgekomen: ...

De Reformatie
J. D. W.
1744 woorden
van 2