GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

13 resultaten
Filteren
van 2
Reguliere Editie
1936-07-03
HOOFDARTIKEL

HOOFDARTIKEL

Het recht van den oorlog. V. Men kan — bij den tegenwoördigen stand van !t debat over ons onderwerp — niet zonder een word van nadere verklaring zoomaar overgaan tan de behandeling van Romeinen 13 tot de bespreking der bergrede. ...

De Reformatie
R. S.
2832 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Kathegeten en katecheten. De farizeërs waren gesteld op mooie titels: rabbi, rabbi. Ze wilden „meesier" heeten; Strack-Billerbeck vertaalt het grieksche woord „k a t h ê g ê t ê s" of k a l h e g e e t door „Führer"; waarbij we ons wel niet moeten laten verleiden l ...

De Reformatie
K. S.
1132 woorden
EVEN PARKEEREN.

EVEN PARKEEREN.

Muntcorrectie. De Heiland spreekt ons in het evangelie van een administrateur, die fraude had gepleegd. (Luk. 16:1-13.)Zijn wanbeheer zou leiden tot ontslag.Hij bekeek zijn handen eens en zuchtte: Geen werkhanden! Zijn capaciteiten lagen uitsluitend o ...

De Reformatie
N. B.
600 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

„De Heraut” inzake doop en „pluriformiteit der kerk”. VI. Heeds hebben we een en ander opgemerkt over de «ereformeerde belijdenissctiriften en over Calvijn. IVe zullen over belde nog een en ander hebben op ie merken.Allereerst ...

De Reformatie
K. S.
2398 woorden
Acta van de Classis Neder-Veluwe

Acta van de Classis Neder-Veluwe

1592-1620. Transscriptie van G. van der Zee, Herv. Pred. VII. Ouderlingen en predikanten zijn verplicht de vergaderingen bij te wonen. De stukken moeten in orde zijn. De predikant van Heerde tot afzett ...

De Reformatie
JOHANNES ZUITTERIUS
JOHANNES CAESARIUS
TIMANNUS ALBERTI
992 woorden
Het onmiskenbare feit,

Het onmiskenbare feit,

Het onmiskenbare feit, dat de groote ketterijen juist in de beste eeuwen uitbraken, pleit in niets ten hcuren gunste. De heftige beweging van den stroom der geesten, onmisbaar om het goede element tot energie te brengen, stuwt ook het onreine uit zijn bezinking op. Van daar de schelste openbaring ...

De Reformatie
72 woorden
LITERATUUR EN KUNST

LITERATUUR EN KUNST

Calvinistische Litteratuurbeschouwing. II. In dit en ©en volgend artilcel willen we eenk gedichten bestudeeren volgens eerder gmoem^j gezichtspunten. Pögenid bet Woord van God, waarvan geen appèl mogelijk is, de centrale plaats fe ge ...

De Reformatie
D.
1596 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN

GEESTELIJKE ADVIEZEN

(Alle inzendingen, deze rubriek betreffende, aan Ds D. van Dijk, Akkerstraat 26, Groningen.) Zelfbeproeving. IV. In den weg der „Zelfbeproeving", zooals men zich die onder ons veelal voorstelt, zal men de gezochte zekerheid nie ...

De Reformatie
D. v. D.
601 woorden
HET BOEK VAN DE WEEK

HET BOEK VAN DE WEEK

Licht en Luchter. „Licht en Luchter". — Uitgave van den Bond van Meisjes-Vereenigingen op Geref. Grondslag in Nederland. (124 blz.).Het is wel een heel bijzonder werkje, hetwelk de Meisjesbond nu heeft uitgegeven. Wij doelen hiermede nu eens niet op de wijze ...

De Reformatie
A. S.
1152 woorden
UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN

UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN

De Synode der Chr. Geref. Kerk In N. A. I. Elke twee jaar vergadert de bovengenoemde Synode. In de evene jaren. Dat is sedert 1880 het gebruik geweest, met slechts ééne uitzondering. Dat was in de dagen van agitatie in het westen, va ...

De Reformatie
HENRY BEETS.
1335 woorden
van 2