GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

1.165 resultaten
Filteren
van 117
KUYPER.
Acht-en-twintigste Jaarvergadering

Acht-en-twintigste Jaarvergadering

VAN DE Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag, gehouden te LEEUWARDEN op 1 en 2 luli 1908. II. DE JAARVERGADERING. Des morgens te 10 ure was de groote zaal van de Harmonie bijna ...

De Heraut
FABIUS
KUYPER.
7539 woorden
Dr. Kuyper verzoekt ons het onderstaande

Dr. Kuyper verzoekt ons het onderstaande

Amsterdam, 13 December 1907Dr. Kuyper verzoekt ons het onderstaande wel te willen opnemen: Na mijn openbare dankbetuiging van den Ssten November, ontving ik van geestverwanten uit Amerika, Zuid-Afrika en onze Oost nog velerlei gelukwenschen naar aanleiding van het jubileum, dat ik o ...

De Heraut
KUYPER.
88 woorden
Dr. Kuyper verzockt ons

Dr. Kuyper verzockt ons

Amsterdam, 8 Nov. 1907.Dr. Kuyper verzoekt ons onderstaande verklaring in dit nummer te willen opnemen : L. S.Mij niet in staat gevoelende de talrijke collegies, vereenigingen, bonden, redacties en particuliere personen, die mij op 29 October j.l. van hun belangstelling deden ...

De Heraut
L. S.
KUYPER.
113 woorden
Binnenland.

Binnenland.

EEN GOUDEN JUBILEUM. II. Nadat Prof. Lindeboom de feestrede had uitgesproken en Psalm 21 : 13 was gezongen, deelde Ds. Westerhuis mede, dat de commissaris der Koningin in Overijsel, de heer Lycklama a Nijeholt, een woord wenschte te ...

De Heraut
VAN TUIJL
KUYPER.
1913 woorden
Humpata.

Humpata.

Amsterdam, 1 Juni 1900.Voor den predikant Ds. P. Biewenga, te Humpata, vroeg ik duizend gulden. Men zond mij / 1763.645.Van dit bedrag is ƒ looo verzonden, en het overschot op interest gezet, om later als tweede bezending te worden verzonden, na aftrek van de verzendingskosten. ...

De Heraut
KUYPER.
60 woorden
Humpata.

Humpata.

Amsterdam, 27 April 1900.Voor de krachtige en vlugge hulp, mij ten bate van de Zending in Humpata geschonken, zij aan de gevers en geefsters mijn vriendelijke dank geboden.De vorige week sloot de opgave met / 1020.88Vs Daarbij ontving ik nog: Geref. kerk te Nijkerk a/d Veluwe ...

De Heraut
KUYPER.
572 woorden
Humpata.

Humpata.

Amsterdam, 13 April 1900.In dank angen: voor Humpata nu reeds ontvangen.Van: an te U. { loo; Fam. H te A, ƒ 10; S. . V. te A, f 10; N. te A f 2; V. M - S te A. 25; P.N 11 te A. ƒ 5 N N te A ƒ i 50; Fam. te A ƒ 10, Mej C M. S te A ƒ 5; N. N te . /• 25; F N te A ƒ 5; A R. v. d K te B. ...

De Heraut
KUYPER.
298 woorden
Humpata.

Humpata.

Amsterdam, 6 April 1900.Uit Burgersdorp in Zuid-Afrika werd het volgende aandoenlijk schrijven ontvangen: Den WelEerw. Hooggel. Heer Dr. A. KuvPER, Amsterdam, Hooggel. Heer en broeder in Christus!Zooals u bekend is, is op dit oogenblik Zuid-Afrika in groote moeilijkhei ...

De Heraut
KUYPER.
372 woorden
Uit de Pers.

Uit de Pers.

Het kan zijn nut hebben ook onze lezers op de hoogte te stellen van een correspondentie in de Bazuin tusschen de heeren Bavinck, Kuyper en Rutgers.Prof. Bavinck had onze voorstelling, alsof, toen hij Amsterdam in de zaak kende, zijn brochure reeds gereed lag om binnen acht dagen de wereld ...

De Heraut
AAN PROF. DR. H. BAVINCK.
F. L. RUTGERS.
KUYPER.
H. BAVINCK.
2395 woorden
Gevaarlijk misverstand.

Gevaarlijk misverstand.

In 'de •Overijsetsche Kerkbode las mea over het besluit der Synode ia zake Dr. Scheurer o. m. dit: o Nederland! Nederland! Gij troetelt het Mahomedanisme in Indië, dat in Armenië uwe broeders vermoordt!En gij Synode van Middelburg, die den geloofsmoed der Armenische Christenen tegen ...

De Heraut
KUYPER.
163 woorden
van 117