Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

62 resultaten
Filteren
van 7
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 9

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 9

vernemen we uit het verhaal van Augustinus over zijn eigen studietijd ) . M a a r wilde het Christendom doordringen tot en zijn plaats handhaven i n de sfeer der ontwikkelden, dan moest het, vooral i n een wereld, i n welke de macht van het woord i n zijn uiterlijken v o r m zoo groot was en die ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
390 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 23

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 23

eeuwenlangen denkarbeid der Grieksch-Romeinsche wereld organisch h u n plaats vonden. O n s moge dit systeem i n vele opzichten nog primitief voorkomen: wanneer we echter bedenken voor welke moeilijkheden het probleem van de verhouding van Christendom en heidendom vele toch scherp denkende geeste ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
326 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 10

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 10

Christen, een dankbaar gebruik maken van wat de heidensche wetenschap hun had geboden ) . W a t betreft den uiterlijken vorm, waarin men zijn geschriften giet, is er een schijn van reactie tegen de rhetoriseerende richting: immers men gaat zich beroemen op zijn eenvoudigen stijl. Sidonius karakte ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
402 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 11

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 11

waarin hij is de theoloog en bisschop, dan merken we op, dat hij zich i n beide perioden met de wetenschappelijke ontwikkeling der jongelingschap bezig houdt. In zijn geschrift D e ordine, vrucht van de gesprekken i n Cassiciacum, is hij nog geheel de philosoof en bouwt op speculatieve wijze een ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
374 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 24

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 24

den schroom te overwinnen, die mij bevangt, n u ik i n U w achtbare rijen sta opgenomen te worden. I n de toekomst zal de herinnering aan deze gulle ontvangst ongetwijfeld de vrijmoedigheid vergrooten, waarmede ik, i n mijn onervarenheid, op U w steun een beroep zal moeten doen. I n het bijzonder ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
349 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 12

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 12

D e vele juiste leeringen en vingerwijzingen, die de auteur den theologischen hermeneut i n zijn boek geeft en naar welke ook de philologische exegeet verstandig zal doen te luisteren en te handelen, ga ik thans voorbij. Immers vooral is onze belangstelling thans gericht op de vraag, hoe Augustin ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
375 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 13

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 13

afspraak berustende gebaren der mimische tooneelspelers, de schilderijen en beelden, behalve voorzoover zij cultuurhistorische waarde hebben en de duizenden verdichte fabelen; deels echter zijn ze doelmatig en noodzakelijk, voorzoover ze betrekking hebben op kleeding en lichaamsverzorging, maten, ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
360 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 25

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 25

omgang mag blijven genieten en dat nog menigmaal U w wetenschappelijke ervaring en practisch inzicht mij tot hulp en steun zullen zijn. Waarde Hilversumsche Collega's, Het valt me niet gemakkelijk U w kring te verlaten, i n welken ik zoo menig blijk van vriendschap ondervonden heb. O o k al zal i ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
332 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 14

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 14

men haar ook leeren i n de scholen, die praeter ecclesiam, buiten de kerk, zijn. D e waarheid der uitspraken echter moet nagespeurd worden i n de heilige boeken der kerk. W a n t iets anders is het de regelen der logische verbindingen te kennen, iets anders de waarheid der uitspraken. Evenzoo sta ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
345 woorden
Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 15

Augustinus' werk over de christelijke wetenschap - pagina 15

door de studie der vrije kunsten te poneeren als propaedeuse tot de philosophie, heeft deze opvatting de verdere oudheid door voor juist gegolden ). Vooral de jongere Stoa heeft haar op den voorgrond gesteld en i n een zijner brieven zet Seneca haar uitvoerig, zich aansluitend aan Posidonius, u i ...

24 maart 1933
Inaugurele redes
A. Sizoo
395 woorden
van 7