GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

303 resultaten
Filteren
van 31
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Prof. Hepp over de ziel. (IV.) In zijn tweede brochure heeft Prof. Hepp het er over, dat de kwestie, die hij opgeworpen heeft tegen zijn collega's aan de Vrije Universiteit (we zullen maar niet ingaan op „De Heraut", die den Heer Janse als zondebok aanwijst, en ove ...

De Reformatie
K. S.
C. V.
6136 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Frankfort’s moeiten en Calvijn. We hebben gesproken over de wrijving tusschen e uitheemsche en de duitsche gemeente in Frankfort . d. Main, en zouden nog een en ander opmerken over alvijn's houding in deze aangelegenheid.In den bekenden brief, dien Datheen a ...

De Reformatie
K. S.
Wij zeggen er maar niet meer van. K. S.
C. V.
6133 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Dankbaar en vertrouwend heb ik deze week de acute zorg voor de wekelijksche voorziening in de behoeften van ons blad in vertrouwde handen gegeven, en ben op reis gegaan. Verschillende lezers verzochten me iets te laten hoeren per „Relormatie"-kolommen. Aanvankelijk voelde ik daar weinig voor; per ...

De Reformatie
K. S.
S. GREIJDANUS.
C. V.
L. DOEKES.
G. B.
6022 woorden
De weg tot „hereeniging” gebarricadeerd als nooit tevoren ?

De weg tot „hereeniging” gebarricadeerd als nooit tevoren ?

Men weet dat in den kring der Gereformeerde Kerken, nadat ze verlaten zijn door de volgelingen van dr H. H. Kuyper-dr J. Ridderbos, c.s., het leven niet stilstaat, ondanks de zware verzekeringen, dat 't tegendeel aan den dag zou treden. We hebben onze meeningsgeschillen op enkele punten; en, zooa ...

De Reformatie
K. S.
C. V.
H. MEULINK.
5981 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Verbondswraak! (II.) Komen we tlians toe aan het Schriftbewijs, dan willen we uitteraard eerst ons uitspreken over Jeremia 31, het bekende hoofdstuk. We merkten op, dat van gere-; formeerde zijde met betrekking zoowel tot het eind-8 I punt als tot het begin punt de ...

De Reformatie
K. S.
S. GREIJDANUS.
C. V.
G. B.
5894 woorden
Calvijn over het dogma aangaande de wedergeboorte der kinderen.

Calvijn over het dogma aangaande de wedergeboorte der kinderen.

Soms staat men toch nog even te kijken. Zoo ik, toen ik in onze kerkbode uit het Noorden iets las over een uitlating van den synodocratischen ds Bouwmeester, den man, die dr Schippers ertoe bewogen heeft, te zeggen, dat men toch niet de synode (van '42—'44) behoefde af te wijzen; want de formule ...

De Reformatie
K. S.
L. DOEKES.
C. V.
Ds H. DROST.
5866 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Van zijn geloof verzekerd uit de vruchten, (in. siof.) Na hetgeen in de vorig© artikelen gezegd is, kan il; kort zijn bij mijn toelichting op stelling III. Deze luidt als volgt: Ook een geloovige, die tot zekerheid des heils kwam kan geraken in twijfel omtre ...

De Reformatie
TH. DELLEMAN
C. V.
5824 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Een misvatting inzake artikel 27 der Geloofsbelijdenis. In ons vorig nummer lieten vi'e reeds uitkomen, dat aar onze meening dr C. M. Buizer door de Gereforeerde Kerken nog niet is „afgehandeld".Wel is hem gezegd, dat hij de confessie onrecht deed, door te b ...

De Reformatie
C. V.
T. TIELEMAN.
5721 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Prof. Hepps misveistanden inzake de algemeene genade. (X.)Kwade gevolgen van Prof. Hepps verbondsbeschouwing. (V.)Wanneer we thans, ter besluiting, niet van deze reeks, doch van het onderhavige onderdeel („kwade gevolgen" etc.) terugzien op wat Prof. Hepp ons bleek (of scheen) te wi ...

De Reformatie
K. S.
C. V.
5331 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Nogmaals: de motie-Roermond—Venlo. Verleden week merkte ik op, dat liet van den loop der dingen af zou hangen, of ik nog nader in bizonderlieden zou treden in mijn bespreking van de motie- Roérmond—^Venlo, en hetgeen er mee samenhangt. Aangezien de gang van zaken m ...

De Reformatie
K. S.
C. V.
A. JANSE.
5312 woorden
van 31