GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

147 resultaten
Filteren
van 15
Trouwdienst.

Trouwdienst.

Een onzer lezers doet me een vraag, die 'k wel niet zonder eenige moeite in deze rubriek thuis kan brengen, maar die 'k, met goedvinden van Redactie en lezers, toch maar even beantwoorden zal.Hij vraagt, of samenkomsten, als waarin, vooral iu onze grootei steden, de huwelijksbevestigingen ...

De Reformatie
F.
851 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN.

GEESTELIJKE ADVIEZEN.

Lourdes. M. B. te V. vraagt me eenig licht over Lourdes, . en over de mirakuleuze genezingen, die daar heeten plaats te hebben; of we aan die genezingen hebben te geloo'ven, en in wat voor licht we ze dan hebben te zien.Bij 't beantwoorden dezer vragen, zal ...

De Reformatie
F.
973 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN.

GEESTELIJKE ADVIEZEN.

Een onzer lezers vraagt me, of d'e voorstanders der leer van een. duizendjarig Rijk, dat Christus, vóór Zijn komst ten oordeel, O'p aaide zal komen stichten, zich metterdaad kunnen beroepen op Openb.'20:4—8.'k Bepaal me tot beantwoording van d© vraag, zooals ze gedaan wordt, a, l moet ik e ...

De Reformatie
F.
816 woorden
Gods voorzienig bestel en ons eigen doen.

Gods voorzienig bestel en ons eigen doen.

A. V. d. L. te R. zond me ter beantwoording de volgende vraag: „Hoe moeten wij pns-zelven & ƒ anderen troosten, wanneer wij of zij, door eigen schuld, maar onopzettelijk, een ol ander leed over ons brfychten? De vraag is door haar algemeenheid wat vaag. Doch uit Het voorbeeld ter toeli ...

De Reformatie
F.
772 woorden
Het opstandings-lichaam der geloovigen.

Het opstandings-lichaam der geloovigen.

C. V. d. P. te B. vraagt, in verband met de eekenen der nagelen en der speer in Jezus' lichaam a Zijn verrijzenis, of we ons ook het opstaningslichaam der geloovigen te denken hebben als dragende de sporen van geweld of verminking, aaraan ze blootstonden in het aardsche leven. n zoo ja, hoe dit d ...

De Reformatie
F.
678 woorden
’t Op Zondag reizen van Predikanten.

’t Op Zondag reizen van Predikanten.

Een broeder ouderling klaagt er over, dat het onder de Predikanten in de streek' waarin hij woont, hoe langer hoe meer gewoonte w.o.r, dt, .; ter V|ervulling van vacaturediensten op den dag des Heeren van openbare vervoermiddelen gebruik te maken, ook als ter plaatse van hun dienst logies te hunn ...

De Reformatie
F.
908 woorden
GEESTELIJKE ADVIEZEN.

GEESTELIJKE ADVIEZEN.

Do eerste vraag, tot beantwoording waarvooT ik me zet, na de ongewoon-lange pauze in deze rubriek, behoort tot de allermoeilijkste, waarmee het cliristelijk, waarmee speciaal het gereformeerde denken, door alle eeuwen heen te worstelen had, en ook wel te 'worstelen zal houden.Ze geldt het ...

De Reformatie
F.
916 woorden
Verborgen en geopenbaarde wil Gods.

Verborgen en geopenbaarde wil Gods.

In deze onderscheiding vat ik het best saam wat ik denzelfden inzender, dien ik in ons vorig uumm.er te woord stond, heb te antwoorden op een tweede vraag, die hij deed, en die in dezelfde gedachten sfeer ligt als de eerste.Ze geldt de overeenstemming tusschen de leer der uitverkiezing en ...

De Reformatie
F.
1069 woorden
De blUdsGhag des geloofs en bet groote aantal deroenen  die verloren gaan.

De blUdsGhag des geloofs en bet groote aantal deroenen die verloren gaan.

Zoo gelooi ik het best te formuleeren de vraag, die G. S, te A. me ter beantwoording in deze rubriek toezond.Ze vestigt de aandaclit cp' het ontroerend feit, dat er na Christus zoowel als onder de Oude Bedoeling, en, ondanks de krachtig-opwakende zendingsactie, in onzen tijd zoowel als in ...

De Reformatie
F.
1800 woorden
Openbare schuldbelUdenis bij oedwonoen buwelijk.

Openbare schuldbelUdenis bij oedwonoen buwelijk.

d. B. te A. vraagt, wat toch de schriftuurlijke grond mag zijn voor het eischen van openbare schuldbelijdenis bij gedwongen huwelijken, ter'wijl men bij andere zonden doorgaans genoegen neemt met schuldbelijdenis vooir den kerkeraad.Berust deze praktijk in de Gereformeerde Kerken op een Sy ...

De Reformatie
F.
677 woorden
van 15