GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

147 resultaten
Filteren
van 15
Gebod IV.

Gebod IV.

H. K. te N. O. vraagt mijn oordeel over een stelling betreffende de strekking van het vierde gebod onder de Nieuwe Bedeeling, door hem verdedigd, maar door anderen bestreden.De stelling luidt: „Het vierde gebod geldt voor ons niet meer in den zin van „dan zult gij geen werk doen", en derha ...

De Reformatie
F.
1687 woorden
VRAGEN VAN  GEESTELIJK EN ZEDELIJK LEVEN

VRAGEN VAN GEESTELIJK EN ZEDELIJK LEVEN

Nu er ai sedert een paar weken geen vragen meer bij me liggen, die om antwoord roepen — althans om een antwoord in deze rubriek — lijkt het me een gescliikt oogenblik, om de vragen zèlvc eens te laten spreken.Want vragen vragen wel altijd alleen, maar onbedoeld zéggen ze óók iets, zeggen z ...

De Reformatie
F.
899 woorden
Gereformeerde of Galvinistische bsgineelen.

Gereformeerde of Galvinistische bsgineelen.

Onze lezer v. d. L. te Z. vraagt, hoe hij het moet verstaan, dat in onzen kring zoo gedurig gesproken wordt van „Gereformeerde" en van „Calvinistische beginselen" als regel en toetssteen voor leer en gedraging, voor woord en daad, terwijl toch daarnaast met zooveel nadruk wordt beleden, dat eenig ...

De Reformatie
F.
667 woorden
Het „krljgen" van teksten.

Het „krljgen" van teksten.

Onze lezer K. te IJ. vraagt, wat we te denkeu hebben van het „krijgen van teksten".Niet, dat hij-zelf er mee verlegen zit.Integendeel, hij acht dit z.g.n. krijgen van ychriftwoo'iden als een antwoord Gods op^ het ge])ö'.l, als raad in verlegenheid, als leiding bij het nemen eener mo ...

De Reformatie
F.
1258 woorden
Het „krijpen" van teksten.

Het „krijpen" van teksten.

II. Aan het slot van wat ik in ons vorig nummer schreef over de gewpionte, om te spreken van „het krijgen van een tekst", als men bedoelt te zeggen, dat, in een bepaald geval Gods Geest ons kennelijk een of ander Schriftwoord, dat we juist toen noodig hadden, te bi ...

De Reformatie
F.
1145 woorden
Het „krijgen" van teksten.

Het „krijgen" van teksten.

III (Slot). Zooals br. K. en al onzen lezers duidelijk zal zijn, bedoelde al wat ik dusver schreef over het „krijgen." van teksten, niet het verschijnsel-zèU dat men gewoon is met dien naam aan te duiden, op eenigerlei wijze in verdenking te brengen of te kleineere ...

De Reformatie
F.
1417 woorden
Het tranpen-Debed.

Het tranpen-Debed.

Een broeder Ouderling in een onzer gereformeerde kerken, deed me in een schrijvear, dat ik, was het daarvoo-r niet te lang, om zijn hoogst sympatlüeken toon en inhoud, graag in zijn geheel •hier zou opnemen, een vraag over wat ik, al klinkt die naam niet bepaald eerbiedig en welluidend, kortheids ...

De Reformatie
F.
1305 woorden
Onze Lijkbezorgers en de Crematie

Onze Lijkbezorgers en de Crematie

Onze lezer v. H. te R. vraagt: „Mag een Gereformeerd, begrafenisondernemer en lijkbezorger een hem verstrekte opdracht inzake erematiebezorging uilvoeren, of gebiedt zijn beginsel zulk een opdracht pertinent te weigeren? "Gelijk het me meermalen gebeurde, moet ik het ook in dit geval, eer ...

De Reformatie
F.
892 woorden
Christian Science.

Christian Science.

Van onzen lezer B. te D'. ontving ik de vraag, of aansluiting bij de „Christian Science" vereenigbaar is met het lidmaatschap eener Gereformeerde kerk.Het antwoord daarop behoeft niet onzeker of aarzelend te zijn.Onder alle sekten, richtingen en bewegingen, dia zich met den naam „Ch ...

De Reformatie
F.
673 woorden
Doop en Besnijdenis.

Doop en Besnijdenis.

V. S. te W. vraagt naar de reden van het verschil in' dei verhouding der twee sexen tot het eerste der twee Sacramenten onder Oude en Nieuwe Bedeeling, m.a.w. hoe het komt, dat, terwijl onder het Oude Verbond alleen het mannelijk geslacht de Besnijdenis ontving, thans óók de kindexen van het vrou ...

De Reformatie
F.
658 woorden
van 15