GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

60 resultaten
Filteren
van 6
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Het Handboek van Prof. Dr A. G. Honig. (II. Slot.) Het handboek van Prof. Honig verdient ook nog op andere punten onze opmerkzaamheid.We denken hier niet in de laatste plaats aan dat der „algemeene genade". Het verblijdt ons, dat Prof. Honig den naam „verbon ...

De Reformatie
K. S.
G. GUIJT.
G. B.
K. SCHILDER
4179 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Ultv/endige en inwendige roeping, en gemeene gratie. Weken geleden hebben wij Prol Hepp te woord gestaan over zijn bewering, dat Ds C. Veenhol alweek, en dan zeer zeker „ z a k e 1 ij k ", van de gereformeerde belijdenis. Dat was dan uit hoofde van wat hij had opge ...

De Reformatie
K. S.
C. GUIJT.
A. JANSE.
K. SCHILDER
G. B.
5803 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Nobel? In „The Banner" van 3 Nov. j.l. uitte de redacteur, Ds H. J. Kuiper, zijne bezorgdheid over het komen van Prof. Dr K. Schilder in Amerika om daar lezingen te houden. Want hij vreesde, dat Prof. Schilder de geschillen-van hier naar daar zou overbrengen. En een prediliant had hem geze ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
S. O. LOS.
K. S.
H. M.
K. SCHILDER.
G. B.
4640 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

„Banner"-nieuws inzake Amerikaansche reis.„De Heraut" (men weet het) heeft het „Banner"artikel van ds Kuiper vertaald, en daarna heeft, dank zij met name het Nederlandsch Christelijlc Persbureau, directeur dr H. W. van der Vaart Smit, de vaderlandsche pers, voorzoover zij niet beter op de ...

De Reformatie
K. S.
K. SCHILDER.
G. B.
3857 woorden
KERKELIJKLEVEN

KERKELIJKLEVEN

Hulp opleiding predikant Argentinië. In hartelijken dank ontving ik, met bestemming mede Toor de opleiding van een predikant voor Argentinië: ƒ37.08, collecte van de Geref. Kerk te Lutten a. d. Dedems- Taart; ƒ2.50 van N. N. te B., „persoonlijk element reis ...

De Reformatie
K. SCHILDER.
G. B.
439 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Bericht aan de lezers. Bij het verschijnen van dit nummer is ondergeteekende reeds op den oceaan. In verband hiermede zijn eitkele mededeelingen noodzakelijk: 1) Gedurende mijn afwezigheid zal onze Catechismiisbijlage niet kunnen verschijnen .IHt is niet in ...

De Reformatie
K. S.
A. M. L.
K. SCHILDER
G. B.
3561 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Dankbaar en vertrouwend heb ik deze week de acute zorg voor de wekelijksche voorziening in de behoeften van ons blad in vertrouwde handen gegeven, en ben op reis gegaan. Verschillende lezers verzochten me iets te laten hoeren per „Relormatie"-kolommen. Aanvankelijk voelde ik daar weinig voor; per ...

De Reformatie
K. S.
S. GREIJDANUS.
C. V.
L. DOEKES.
G. B.
6022 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Qver moeilijkheid van juiste terminologie. (I.) Is reeds voor het gewone menschelijke gesprek nauwkeurigheid van aanduiding gewenscht, voor het wetenschappelijk disputeeren is scherpheid en duidelijkheid van definiëeren noodzakelijk. Maar wie ooit met nauwlettendhe ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
L. DOEKES.
G. B.
3781 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Reisindrnkken. (II.) De Oudejaarsavond aan boord. In Nederland zijn op het oogenblik de duizenden bijeen voor den dienst des Woords, en der gebeden. Misschien zijn er niet veel „gelegenheden", waarbij in déze verbinding ook die laats ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
G. B.
4252 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

Over moeilijkheid van juiste terminolo0ie. (III.) Prof. Dr V. Hepp oefent critiek op den term auctoritas historiae, dien hij met historisch gezag weergeeft, en veroordeelt de onderscheiding van auctoritas historiae en auctoritas normae, en wel in die mate, dat hij ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
S. G.
G. B.
2571 woorden
van 6