GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

83 resultaten
Filteren
van 9
G. MEIMA.
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Verbondsbeschouwing en Opvoeding. Opdea.s. Jaarvergadering van het Gereformeerd [sclioolvcrband (Woensdag voor Hemelvaart) komt L brochure, die Dr E. D. Itraan over bovengejeffld onderwerp schreef, aan de orde.Ik acht het van veel belang, dat deze vraag eens ...

De Reformatie
G. MEIMA.
696 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Godsdienstonderwijs in openbare scholen krachtens art. 26 der Lager-Onderwijswet 1920. Over bovengenoemd onderwerp verscheen 11 Mei j.l. een uitvoerige statistiek, bewerkt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daaruit blijkt allereerst, dat van de gelegenhei ...

De Reformatie
G. MEIMA.
559 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Lichamelijke tuchtiging. In de onderwijzerswereld is in den laatsten tijd wel wal Ic doen geweest over een proces, dat werd aangedaan aan het hoofd van een school te Zutpiien, omdat hij aan een jongen een Islap had toegediend. De jongen had zich, zonder dat daar ee ...

De Reformatie
G. MEIMA.
639 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Buitengewoon Onderwijs. Het Bestuur der Vereeniging tot Bevordering van het Chr. Onderwijs aan Achterlijke en Zenuwzwakke Kinderen (Secretaris' de heer H. Leene, Ermelo) heeft nog eens noodig geoordeeld, de aandacht te vragen voor haar streven, omdat zij minder waa ...

De Reformatie
G. MEIMA.
606 woorden
OPVOEDING ONDERWIJS

OPVOEDING ONDERWIJS

In hoeverre Is de school zelfstandig? Bij de besprekirig van de vraag naar het tuchtrecht van de school komen we zeker ook voor boven aangegeven vraag te staan: In hoeverre is de school zelfstandig? Moeten we het zoo bezien, dat de school een eigen kring vormt, die haar eigen zaken moet re ...

De Reformatie
G. MEIMA.
1006 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Te veel. Als de dingen gaan spanneai, is er altijd veel evaar voor begripsverwarring en legendenvoring. Daaraan denk ik, wanneer ik in bladen n brieven lees en in gesprekken hoor over het e veel van onderwijzers, dat op dit oogenblik p dé mai-kt staat. Men gaat uit ...

De Reformatie
G. MEIMA.
804 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Aan wie de schuld? Over het onderwijs valt menige klacht. Och ja, iedereen komt er mee in aanraking en iedelreen heeft er verstand van. 't Is daarom verstandig, de dingen aangaande het onderwijs van alle kanten te bezien. Dezer dagen werd in het „Dagblad van Zeeland" zoo eens een en ander ...

De Reformatie
G. MEIMA.
655 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Uit Ameriiia. Gedurig moet er de aandacht op gevestigd worden, dal onze tijd' gevaar loopt, de beteekenis van de school te overschatten. Gezin en kerk worden teruggedrongen en de school is dan de machtige factor in de opvoeding van de kinderen. Merkwaardig in dit v ...

De Reformatie
G. MEIMA.
546 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS

OPVOEDING EN ONDERWIJS

Het Rapport over de Concentratie. Men herinnert zich nog, dat het Wetsontwerp van 6 Aiig. 1935 feilen tegenstand ontketende in en buiten de Kamer, met name tegen paragraaf 12 en vooral tegen de verhooging der minima, de dispensaliebevoegdheid van de ICroon of den M ...

De Reformatie
G. MEIMA.
817 woorden
OPVOEDING EN ONDERWIJS.

OPVOEDING EN ONDERWIJS.

„De voorbereiding van het meisje voor de gezinstaak" Zonder twijfel is bovenstaand onderwerp van groote, ingrijpende beteekenis. De Nederlandsche ilervormde Vereeniging voor Geestelijke Volksgezondheid heeft er dan ook een van de door haar uitgegeven geschriften aa ...

De Reformatie
G. MEIMA.
J. v. d. L.
1993 woorden
van 9