GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

48 resultaten
Filteren
van 5
H. J. J.
Professor Schilder als COLLEGA

Professor Schilder als COLLEGA

Toen rnij verzocht werd over onze overleden broeder enkele woorden te schrijven, heb ik niet willen Vi'eigerc: !. Ik mocht het oolï niet, geloof Ik.Ik schrijf niet om een groot man nog wat in de hoogte te steken.Maar we! „om des naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voor te ...

De Reformatie
H. J. J.
867 woorden
Een broeder en vriend

Een broeder en vriend

De HERE heeft onze broeder en vriend van ons weggenomen. Gewoonlijk spreken we van een vriend en broeder. Maar Benne Holwerda werd eerst m'n broeder in de HERE en daarna m'n vriend.Voor het eerst zocht ik hem op in de benauwde dagen rondom 1944. Het zal in het begin van 1945 zijn geweest. ...

De Reformatie
H. J. J.
1090 woorden
„Gods rechtvaardigheid door het Evangelie geopenbaard"

„Gods rechtvaardigheid door het Evangelie geopenbaard"

In het voorgaande vers heeft Paulus geschreven, dat hij zich voor het evangelie niet schaamt. Als hij zich daarvoor zou schamen, dan zou hij zich schamen voor de kracht Gods! Want Gods kracht werkt door dat evangelie tot zaligheid voor een iegeüjk, die het gelooft.Gods reddende kracht werk ...

De Reformatie
H. J. J.
1186 woorden
De roeping en verkiezing vastmaken

De roeping en verkiezing vastmaken

Heel de Schrift leert ons, dat er geen tegenstelling bestaat tusschen Gods werkzaamheid bij de verlossing van den zondaar en de zelfwerkzaamheid van den geloovige in den strijd tegen de zonde. God werkt de gansche verlossing van het begin tot het einde, maar Hij schakelt den mensch van het begin ...

De Reformatie
H. J. J.
1230 woorden
„Het Evangelie een kracht Gods"

„Het Evangelie een kracht Gods"

Toen Paulus den brief aan de Romeinen schreef, was hij van plan naar Rome te gaan erx ook daar, zoo de HEERE wilde, het evangelie te predeken.Nu was Rome de hoofdstad van het machtige Romeinsche keizerrijk.In Rome had men respect voor macht en kracht en geweld.Rome beheerscht ...

De Reformatie
H. J. J.
1255 woorden
„Des Heeren tempel, des Heeren tempel, des Heeren tempel zijn deze”

„Des Heeren tempel, des Heeren tempel, des Heeren tempel zijn deze”

Jeremia 7 verplaatst ons in de dagen van Jojakim, koning van Juda.Het was in de laatste tijden van Juda's volksbestaan. We kennen misschien dat bekende rijtje nog van onzen schooltijd: Josia, Joahaz, Jojakim, Jojachin, Zedekia. Josia was de laatste vrome koning.Maar na hem ging het ...

De Reformatie
H. J. J.
1262 woorden
ZONDEN VAN DE TONG

ZONDEN VAN DE TONG

UIT DE SCHRIFTVerleden week schreven we over het belijden van onze zonden. „Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid" (1 Joh. 1:9). Dat geldt ook van de zonden der tong. Dat wil zeggen van de zon ...

De Reformatie
H. J. J.
1279 woorden
Velen geroepen .... weinigen uitverkoren

Velen geroepen .... weinigen uitverkoren

Bovenstaande tekst heeft reeds vele christenen het angstzweet doen uitbreken. En het waren waarlijk niet altijd de slechtste.Men las en verstond dit vers zóó, dat de roeping eigenlijk van weinig beteekenis was. Die gaat immers uit tot allen, die het Evangelie hooren.De groote vraag ...

De Reformatie
H. J. J.
1285 woorden
Het Evangelie een kracht Gods tot zaligheid

Het Evangelie een kracht Gods tot zaligheid

In het voorgaande artikel legden we er den nadruk op, dat het evangelie een kracht Gods is. Het is geen ijdel, leeg woord, maar het werkt wat uit.Het bewerkt, wat geen enkele macht ter wereld werken kan, n.l. zaligheid.Dat woord willen we nu eens nader bekijken. We kennen het allen ...

De Reformatie
H. J. J.
1289 woorden
„Voorzichtig wandelen”

„Voorzichtig wandelen”

Bovenstaande woorden schreef de apostel Paulus aan een gemeente van Jezus Christus. In al z'i brieven kunnen we opmerken, dat hij nooit vergeet de geloovigen te vermanen tot een godzaligen wandel. We kunnen het ook zoo zeggen, dat hij nooit nalaat hen op te wekken , , hun zaligheid te werken met ...

De Reformatie
H. J. J.
1290 woorden
van 5