GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

48 resultaten
Filteren
van 5
H. J. J.
Want het is god die werkt

Want het is god die werkt

Werkt uw zaligheid, want het is God die werkt.Men heeft hier gesproken van een wonderlijke tegenétrijdigheid.En mcnsohcn dio van •7re«; md3 wcorden spreken van een paradox. hrjudenPaulus schijnt van zulk een tegenstrijdigheid niets te merken. Hij vindt het blijkbaar heel gewo ...

De Reformatie
H. J. J.
1561 woorden
Leem in de handen van den pottenbakker

Leem in de handen van den pottenbakker

De profeet Jeremia heeft geen gemakkelijke taak gehad. Hij moest in een tijd van aival van höt volk des HEEREN het oordeel aanzeggen.En daarom vond hij allen, die God niet vreesden tegen zich.Want de kerk uit de dagen van Jeremia wilde maar niet gelooven, dat het met haar verkeerd k ...

De Reformatie
H. J. J.
1491 woorden
Hoe zullen wij antvlieden....

Hoe zullen wij antvlieden....

We zijn als leem in de handen van den pottenbakker. We moeten maar niet denken, dat de HEERE met ons niet kan doen, wat een pottenbakker doet met een werkstuk dat misvormd is. God doet barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Hem liefhebben en Zijn geboden onderhouden. Maar Hij is ook een ijver ...

De Reformatie
H. J. J.
1358 woorden
„ZIET TOE...."

„ZIET TOE...."

Dfe brief aan de Hebreen is gerieht op de praktijk van het leven des geloofs.De schrijver zelf noemt dit geschrift een „woord van vermaning" (13 : 22).Dit geldt trouwens van heel de Schrift.De Bijbel is geen boek vol raadsels, die ons worden voorgelegd om onze scherpzinnighei ...

De Reformatie
H. J. J.
1558 woorden
Want het is onmogelijk .... wederom te vernieuwen tot bekeering

Want het is onmogelijk .... wederom te vernieuwen tot bekeering

De brief aan de Hebreen is gericht tot een gemeente, die aan het afzakken is. Het is reeds vrij lang geleden, dat zij het Evangelie hebben gehoord en geloofd. Wat den tijd betreft konden ze leeraars zijn, die in staat waren anderen te onderwijzen. Maar zoover zijn ze heelemaal niet, want als klei ...

De Reformatie
H. J. J.
1696 woorden
Velen geroepen .... weinigen uitverkoren

Velen geroepen .... weinigen uitverkoren

Bovenstaande tekst heeft reeds vele christenen het angstzweet doen uitbreken. En het waren waarlijk niet altijd de slechtste.Men las en verstond dit vers zóó, dat de roeping eigenlijk van weinig beteekenis was. Die gaat immers uit tot allen, die het Evangelie hooren.De groote vraag ...

De Reformatie
H. J. J.
1285 woorden
De roeping en verkiezing vastmaken

De roeping en verkiezing vastmaken

Heel de Schrift leert ons, dat er geen tegenstelling bestaat tusschen Gods werkzaamheid bij de verlossing van den zondaar en de zelfwerkzaamheid van den geloovige in den strijd tegen de zonde. God werkt de gansche verlossing van het begin tot het einde, maar Hij schakelt den mensch van het begin ...

De Reformatie
H. J. J.
1230 woorden
Danken en dienen met eerbied en godvruchtigheid

Danken en dienen met eerbied en godvruchtigheid

Er zijn christenen die meenen, dat ze nooit meer bang hoeven te zijn. Ze hebben naar ze zeggen nooit meer iets te vreezen. Ze hebben toch Gods beloften" Hun zonden zijn toch vergeven? En als ze eens zondigen dan is er toch vergeving? Nu dan, wat zouden ze nog te .vreezen hebben? En ze vinden het ...

De Reformatie
H. J. J.
1625 woorden
„Des Heeren tempel, des Heeren tempel, des Heeren tempel zijn deze”

„Des Heeren tempel, des Heeren tempel, des Heeren tempel zijn deze”

Jeremia 7 verplaatst ons in de dagen van Jojakim, koning van Juda.Het was in de laatste tijden van Juda's volksbestaan. We kennen misschien dat bekende rijtje nog van onzen schooltijd: Josia, Joahaz, Jojakim, Jojachin, Zedekia. Josia was de laatste vrome koning.Maar na hem ging het ...

De Reformatie
H. J. J.
1262 woorden
„Voorzichtig wandelen”

„Voorzichtig wandelen”

Bovenstaande woorden schreef de apostel Paulus aan een gemeente van Jezus Christus. In al z'i brieven kunnen we opmerken, dat hij nooit vergeet de geloovigen te vermanen tot een godzaligen wandel. We kunnen het ook zoo zeggen, dat hij nooit nalaat hen op te wekken , , hun zaligheid te werken met ...

De Reformatie
H. J. J.
1290 woorden
van 5