GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

337 resultaten
Filteren
van 34
Synode-indrnkken.

Synode-indrnkken.

XII. De schorsing. , Waar dan de laatste poging om Dr Geelkerken de verklaring te doen onderteekenen, mislukt was, wees de weg zich verder van zelf aan.Hij was daar, gelijk het onderteekeniiigsformulier het uitdrukt, , ipso fa ...

16 april 1926
De Reformatie
HEPP
3835 woorden
Synode-indrukken.

Synode-indrukken.

XIV. k--^'.-^^^: - De missive van de predikant!^ Ru 11 mann en 'Van der Vliet. Menig schrijven kwam bij de Syno-de in.Het zou geen zin hebben van die alle indrukken te geven.Voor enkele echter moeten wij een uitzondering maken.Daaronder b ...

30 april 1926
De Reformatie
HEPP
4651 woorden
Zeer verre het beste.

Zeer verre het beste.

(Hemelvaart) Als straks de morgen van den gedenkdag van uws Heilands Hemelvaart licht, begin daa met u doof te malcen voor de stemmen, • die daar in de wereld van oaigeloof kraaien over dat zalig heilsfeit, mijn ziel!Ach, gij weet het, wat die rumoierige ste ...

7 mei 1926
De Reformatie
HEPP
697 woorden
Synode-indrukken.

Synode-indrukken.

V. De missive "fa.r& Msp: ; ^^0^i£^m> •Fortman CS. - ^ « ^ ^ ^ ^ iNaar het ons voorkomt, werd aan he't schrijven, ^ dat door Dr J. P. de Gaay Fortman c.s. in Januari vAn dit jaar aan de Synode werd gezonde^-ve^ te weiiiig aandacht geschonken.Me ...

7 mei 1926
De Reformatie
J. C. RULLMANN
P. CH. VAN DER VLIET
HEPP
5685 woorden
Onze Voorspraak daarboven.

Onze Voorspraak daarboven.

Wat zijn er een verlossingswaarheden, welke g£^ mijn ziel, wel aanneemt, maar niet beleeft.Dit Johanneïsche woerd wij'st er u een aan.Natuurlijk gelooft gij', dat Christus Zijn.Middelaarswerk, hier op .aarde begonnen, in den.; y: heni^ voortzet.Het is u aangeleerd — en gij' b ...

14 mei 1926
De Reformatie
HEPP
664 woorden
Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald?

Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald?

XIV. Uitgangspujnt voor de bespreking van deze urgente kwestie is het rapport, dat in deze materie op de Synode van 1917 werd uitgebracht en de konklusies, welke daar werden aangenomen. De S-ynode achtte eeri herziening - van de Statenvertaling niet beslist rioodza ...

14 mei 1926
De Reformatie
HEPP
1780 woorden
Vervulde.

Vervulde.

(Pinksteren).Pinksteren is het fèfts^^^ll^rvülling. jSÉSiOok van uw vervullingj ö mijiïe ziel.Heerlijke, zinrijke symboliek!Toen de Geest nederdaalde, koos Hiji dit als teeken, dat Zijn werking verzelde: er ontstond uit den hemel een gedruisch als van een geweldigen st ...

21 mei 1926
De Reformatie
HEPP
725 woorden
Pers-stemmen.

Pers-stemmen.

Studentenpredikant. Onlangs vierden het Calvin College en de Theologische School te Grand Rapids him gouden jubileum. Daar zijn in die vijftig jaren wonderen geschied. Het zaadje heeft zidh "^oor de zorgen van den hemelschen Hovenier ontwikkeld 'tot een breedgekrui ...

21 mei 1926
De Reformatie
HEPP
1560 woorden
Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald?

Mag met een verbeterde bijbelvertaling langer gedraald?

XV. Sinds de Synode van 1917, waïu-op de zaak van een herziening der Statenvertaling ter sprake kwam, is ©r veel veranderd. 2Een gro.ot deel van het voorbereidende werjca dat daar noodig werd geacht, is thans ge-leverd.Het tekstonderzoek is thans op e ...

21 mei 1926
De Reformatie
HEPP
4482 woorden
Onze Voorspraak daarbinnen.

Onze Voorspraak daarbinnen.

Moet gij u niet overgelukkig voelen, o mijn ziel? Gij hebt een Voorspraak daarboven, .lezus Christus den Rechtvaardige.Doch gij hebt ook een Voorspraak • daarbinnen, den Geest der genade en der gebeden'.Gewis, gij moet u wel schrikkelijk ^gjifé^Kebben, • dat gij voortdurend Advokate ...

28 mei 1926
De Reformatie
HEPP
629 woorden
van 34