GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

316 resultaten
Filteren
van 32
STEMMEN UIT ONZE EERKEN.

STEMMEN UIT ONZE EERKEN.

Aan de Redactie van „Die Reformatie".Geachte Redactie, In uw nummer van 23 Maart leesi ik: „Luther was in menig opzicht argeloos als een 'kind ten op'zichte van de cultuur". Het is jammer van Luther; wat be^ teekent toch iemand, die niet kan meekamen met „De Cul-tuur" ? Wat er volgt ...

De Reformatie
J. W.
385 woorden
Het nabije Oosten.

Het nabije Oosten.

III. De toegang tot de Mohammedaansche .wereld in het Nabije Oosten "ligt, gelijk wij in ons tweede artikel heblDen uiteengezet, voor het Westen open; en de zending, die de teekenen der tijden verstaat, maakt van de door G-od gegeven .gelegenheid gebruik ook. ...

De Reformatie
J. D. W.
J. W.
1399 woorden
Wijsbegeerte in steen.

Wijsbegeerte in steen.

IV. Wanneer de gulden snede' de verhoudingen en verdeelingen in ons bouwwerk moet beheerschen, dan zijn er toch ook nog andere vragen aan de orde. Immers wanneer wij menschen gaanj soheppen, hebben we niet alleen met stof-en maaitver deeling te doen, maar dan gaat ...

De Reformatie
J. WATERINK.
J. W.
2279 woorden
Thomas a Kempis, „De navolging van Christus". Rotterdam — J. M. Bredées Uitgevers-Mij.

Thomas a Kempis, „De navolging van Christus". Rotterdam — J. M. Bredées Uitgevers-Mij.

Dit is de zesde drulj van de vertaHng-Hasebroek, Met „inleiding" van den vertaler. Deze uitgaaf is goed, al houden we ons bezwaar tegen het ons steeds weer pijn-doende gebruik van „Heer" inplaats van Heere. Hier en daar is - de zegswijze wat ouderwetsch. „Dien gij liefhebt is zoo gezind, dat hij ...

De Reformatie
J. W.
111 woorden
„Het teekenboek voor het Christelijk Onderwijs". Uitgave „Jachin", Zwolle.

„Het teekenboek voor het Christelijk Onderwijs". Uitgave „Jachin", Zwolle.

Zóó kan men tóch „christelijk teekenen". De figuren van gebruiksvoorwerpen uit den Bijbel zijn als teekenvoorbeeld aangewend. Bizonder goed gevonden. Achteraf zegt'men: heel eenvoudige oplossing. Ja, zoo ging 't sedert 't ei van Columbus. ...

De Reformatie
J. W.
35 woorden
„Grimm’s Sprookjes". Met gekleurde platen van B. en J. Midderingh—Bokhorst Tweede verzameling. Uitg. Wereldbibliotheek.

„Grimm’s Sprookjes". Met gekleurde platen van B. en J. Midderingh—Bokhorst Tweede verzameling. Uitg. Wereldbibliotheek.

De „Sprookjes van Grimm" zijn algemeen bekend. En wie „algemeene ontwikkeling" aan zijn kinderen wil bijbrengen, behoort ze zijn kinderen te vertellen-Dat lijkt me beter dan hun een boek met de sprookjes in handen te geven. Ook omdat zóó een soort „keur" kan worden toegepast. En ook wijl ik er be ...

De Reformatie
J. W.
177 woorden
Elize Knuttel—Fabius, „Onder de Korenmaat".

Elize Knuttel—Fabius, „Onder de Korenmaat".

Uitg. Maatsch. voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam—Sloterdijk.Bij het lezen van dit boek dacht ik telkens aan „onze" Nelly Has. Om méér dan ééne reden. Neen — zóó goed als deze beheerscht Mevr. Knuttel de taal niet. Maar er is wèl overeenstemming in voorstellingswijze. En er is tege ...

De Reformatie
J. W.
439 woorden
Johan Bojer, „De laatste Viking", geautoriseerde vertaling uit het Noorsch door D. Logeman—van der Willigen. Leiden — Sijthoff's Uitg.-Mij.

Johan Bojer, „De laatste Viking", geautoriseerde vertaling uit het Noorsch door D. Logeman—van der Willigen. Leiden — Sijthoff's Uitg.-Mij.

BOEKBESPREKING. Dit boek geeft niet, wat de titel zou doen verwachten. Want in dien titel ligt iets van bittere ironie. De nazaten der Vikings zijn de Lofoten-visscheis geworden, die hun lijf en hun ziel verkoopen in den strijd om het bestaan. En over hen, over hun ...

De Reformatie
J. W.
554 woorden
Vier Referaten van Dr J. Brinkman, Ds G. Diemer, Dr K Dijk en Dr J. G. Geelkerken, gehouden in de vergadering der vereeniging van predikanten van de Gereformeerde Kerken in Nederland. 1924.

Vier Referaten van Dr J. Brinkman, Ds G. Diemer, Dr K Dijk en Dr J. G. Geelkerken, gehouden in de vergadering der vereeniging van predikanten van de Gereformeerde Kerken in Nederland. 1924.

BOEKBESPREKING. Deze referaten werden ons ter recensie toegezonden. Nu is het een eigenaardig werk de referaten te reoenseeren. Immers, wanneer men opmerkingen heeft, dan zal iemand zeggen: waarom hebt ge dat ter vergadering niet gezegd? En indien men niets zegt, d ...

De Reformatie
J. W.
426 woorden
Ongepast.

Ongepast.

In „Christelijk Middelbaar Onderwijs", het Orgaan van do V'ereeniging van leeraren bij het Chr, M, O, , vindt men in No, 107 (1 Mei j, l, ) een verslag van de vergadering dier vereeniging gehouden in de week vóór Paschen, — de vergadering, waar men protesteerde legen hetgeen in „De Reforma.tie'' ...

De Reformatie
MARMELSTEIN.
P. DEN BOER.
M.
J. WATERINK.
J. W.
1557 woorden
van 32