GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

316 resultaten
Filteren
van 32
Afscheiding en „gezelschappen”.

Afscheiding en „gezelschappen”.

De Afscheiding heeft verschillende christenen in één kerkverband saamgebracht, die in d« decenniën, die aan 1834 voorafgingen, zich aan het officieel© kerkelijke leven min of meer hadden onttrokken. Verschillende groepen van vromen die in „gezelschappen" samen kwamen, hebben zich in de dertiger j ...

De Reformatie
J. W.
694 woorden
P. Ch. van der Vliet. Vraag en Antwoord. A. Fiescher — Utrech.

P. Ch. van der Vliet. Vraag en Antwoord. A. Fiescher — Utrech.

Ds V. d. Vliet zegt in zija voorwoord: „Dit zijn geen jeugdpreeken. Het geloof van jongemenschen verschilt niet van dat der ouderen. Daarom geen jeugddiensten en geen jeugdpreeken. Toch mogen we ons wel eens tot de jonge menschen richten in de verklaring en toepassing der Heilige Schrift. Dat is ...

De Reformatie
J. W.
232 woorden
Thomas a Kempis, „De navolging van Christus". Rotterdam — J. M. Bredées Uitgevers-Mij.

Thomas a Kempis, „De navolging van Christus". Rotterdam — J. M. Bredées Uitgevers-Mij.

Dit is de zesde drulj van de vertaHng-Hasebroek, Met „inleiding" van den vertaler. Deze uitgaaf is goed, al houden we ons bezwaar tegen het ons steeds weer pijn-doende gebruik van „Heer" inplaats van Heere. Hier en daar is - de zegswijze wat ouderwetsch. „Dien gij liefhebt is zoo gezind, dat hij ...

De Reformatie
J. W.
111 woorden
„Het teekenboek voor het Christelijk Onderwijs". Uitgave „Jachin", Zwolle.

„Het teekenboek voor het Christelijk Onderwijs". Uitgave „Jachin", Zwolle.

Zóó kan men tóch „christelijk teekenen". De figuren van gebruiksvoorwerpen uit den Bijbel zijn als teekenvoorbeeld aangewend. Bizonder goed gevonden. Achteraf zegt'men: heel eenvoudige oplossing. Ja, zoo ging 't sedert 't ei van Columbus. ...

De Reformatie
J. W.
35 woorden
„Grimm’s Sprookjes". Met gekleurde platen van B. en J. Midderingh—Bokhorst Tweede verzameling. Uitg. Wereldbibliotheek.

„Grimm’s Sprookjes". Met gekleurde platen van B. en J. Midderingh—Bokhorst Tweede verzameling. Uitg. Wereldbibliotheek.

De „Sprookjes van Grimm" zijn algemeen bekend. En wie „algemeene ontwikkeling" aan zijn kinderen wil bijbrengen, behoort ze zijn kinderen te vertellen-Dat lijkt me beter dan hun een boek met de sprookjes in handen te geven. Ook omdat zóó een soort „keur" kan worden toegepast. En ook wijl ik er be ...

De Reformatie
J. W.
177 woorden
Johan Bojer, „De laatste Viking", geautoriseerde vertaling uit het Noorsch door D. Logeman—van der Willigen. Leiden — Sijthoff's Uitg.-Mij.

Johan Bojer, „De laatste Viking", geautoriseerde vertaling uit het Noorsch door D. Logeman—van der Willigen. Leiden — Sijthoff's Uitg.-Mij.

BOEKBESPREKING. Dit boek geeft niet, wat de titel zou doen verwachten. Want in dien titel ligt iets van bittere ironie. De nazaten der Vikings zijn de Lofoten-visscheis geworden, die hun lijf en hun ziel verkoopen in den strijd om het bestaan. En over hen, over hun ...

De Reformatie
J. W.
554 woorden
Het Rapport inzake bet Leerboek voor de Catechisatlën.

Het Rapport inzake bet Leerboek voor de Catechisatlën.

I. Dit rapport, dat tijdig vóór de G& ueral© Synod© aan de kerken werd toegezonden, bevat 3 pagina's rapport in engeren zin en vervolgens 55 pagina's vragenboek.•Gelijk men weet, is het ontstaan, doordien d© General© Synode van 1930 deputaten benoemde, d ...

De Reformatie
J. W.
1499 woorden
STEMMEN UIT ONZE EERKEN.

STEMMEN UIT ONZE EERKEN.

Aan de Redactie van „Die Reformatie".Geachte Redactie, In uw nummer van 23 Maart leesi ik: „Luther was in menig opzicht argeloos als een 'kind ten op'zichte van de cultuur". Het is jammer van Luther; wat be^ teekent toch iemand, die niet kan meekamen met „De Cul-tuur" ? Wat er volgt ...

De Reformatie
J. W.
385 woorden
Elize Knuttel—Fabius, „Onder de Korenmaat".

Elize Knuttel—Fabius, „Onder de Korenmaat".

Uitg. Maatsch. voor goede en goedkoope lectuur, Amsterdam—Sloterdijk.Bij het lezen van dit boek dacht ik telkens aan „onze" Nelly Has. Om méér dan ééne reden. Neen — zóó goed als deze beheerscht Mevr. Knuttel de taal niet. Maar er is wèl overeenstemming in voorstellingswijze. En er is tege ...

De Reformatie
J. W.
439 woorden
Vier Referaten van Dr J. Brinkman, Ds G. Diemer, Dr K Dijk en Dr J. G. Geelkerken, gehouden in de vergadering der vereeniging van predikanten van de Gereformeerde Kerken in Nederland. 1924.

Vier Referaten van Dr J. Brinkman, Ds G. Diemer, Dr K Dijk en Dr J. G. Geelkerken, gehouden in de vergadering der vereeniging van predikanten van de Gereformeerde Kerken in Nederland. 1924.

BOEKBESPREKING. Deze referaten werden ons ter recensie toegezonden. Nu is het een eigenaardig werk de referaten te reoenseeren. Immers, wanneer men opmerkingen heeft, dan zal iemand zeggen: waarom hebt ge dat ter vergadering niet gezegd? En indien men niets zegt, d ...

De Reformatie
J. W.
426 woorden
van 32