GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

316 resultaten
Filteren
van 32
Afscheiding en „gezelschappen”.

Afscheiding en „gezelschappen”.

De Afscheiding heeft verschillende christenen in één kerkverband saamgebracht, die in d« decenniën, die aan 1834 voorafgingen, zich aan het officieel© kerkelijke leven min of meer hadden onttrokken. Verschillende groepen van vromen die in „gezelschappen" samen kwamen, hebben zich in de dertiger j ...

12 oktober 1934
De Reformatie
J. W.
694 woorden
P. Ch. van der Vliet. Vraag en Antwoord. A. Fiescher — Utrech.

P. Ch. van der Vliet. Vraag en Antwoord. A. Fiescher — Utrech.

Ds V. d. Vliet zegt in zija voorwoord: „Dit zijn geen jeugdpreeken. Het geloof van jongemenschen verschilt niet van dat der ouderen. Daarom geen jeugddiensten en geen jeugdpreeken. Toch mogen we ons wel eens tot de jonge menschen richten in de verklaring en toepassing der Heilige Schrift. Dat is ...

2 maart 1934
De Reformatie
J. W.
232 woorden
Thomas a Kempis, „De navolging van Christus". Rotterdam — J. M. Bredées Uitgevers-Mij.

Thomas a Kempis, „De navolging van Christus". Rotterdam — J. M. Bredées Uitgevers-Mij.

Dit is de zesde drulj van de vertaHng-Hasebroek, Met „inleiding" van den vertaler. Deze uitgaaf is goed, al houden we ons bezwaar tegen het ons steeds weer pijn-doende gebruik van „Heer" inplaats van Heere. Hier en daar is - de zegswijze wat ouderwetsch. „Dien gij liefhebt is zoo gezind, dat hij ...

19 december 1924
De Reformatie
J. W.
111 woorden
„Het teekenboek voor het Christelijk Onderwijs". Uitgave „Jachin", Zwolle.

„Het teekenboek voor het Christelijk Onderwijs". Uitgave „Jachin", Zwolle.

Zóó kan men tóch „christelijk teekenen". De figuren van gebruiksvoorwerpen uit den Bijbel zijn als teekenvoorbeeld aangewend. Bizonder goed gevonden. Achteraf zegt'men: heel eenvoudige oplossing. Ja, zoo ging 't sedert 't ei van Columbus. ...

19 december 1924
De Reformatie
J. W.
35 woorden
„Grimm’s Sprookjes". Met gekleurde platen van B. en J. Midderingh—Bokhorst Tweede verzameling. Uitg. Wereldbibliotheek.

„Grimm’s Sprookjes". Met gekleurde platen van B. en J. Midderingh—Bokhorst Tweede verzameling. Uitg. Wereldbibliotheek.

De „Sprookjes van Grimm" zijn algemeen bekend. En wie „algemeene ontwikkeling" aan zijn kinderen wil bijbrengen, behoort ze zijn kinderen te vertellen-Dat lijkt me beter dan hun een boek met de sprookjes in handen te geven. Ook omdat zóó een soort „keur" kan worden toegepast. En ook wijl ik er be ...

19 december 1924
De Reformatie
J. W.
177 woorden
Johan Bojer, „De laatste Viking", geautoriseerde vertaling uit het Noorsch door D. Logeman—van der Willigen. Leiden — Sijthoff's Uitg.-Mij.

Johan Bojer, „De laatste Viking", geautoriseerde vertaling uit het Noorsch door D. Logeman—van der Willigen. Leiden — Sijthoff's Uitg.-Mij.

BOEKBESPREKING. Dit boek geeft niet, wat de titel zou doen verwachten. Want in dien titel ligt iets van bittere ironie. De nazaten der Vikings zijn de Lofoten-visscheis geworden, die hun lijf en hun ziel verkoopen in den strijd om het bestaan. En over hen, over hun ...

24 december 1924
De Reformatie
J. W.
554 woorden
Het Rapport inzake bet Leerboek voor de Catechisatlën.

Het Rapport inzake bet Leerboek voor de Catechisatlën.

I. Dit rapport, dat tijdig vóór de G& ueral© Synod© aan de kerken werd toegezonden, bevat 3 pagina's rapport in engeren zin en vervolgens 55 pagina's vragenboek.•Gelijk men weet, is het ontstaan, doordien d© General© Synode van 1930 deputaten benoemde, d ...

30 juni 1933
De Reformatie
J. W.
1499 woorden
Het Godslasterlijke Beest en Het Overwinnende Lam, door Prof. G Wisse.

Het Godslasterlijke Beest en Het Overwinnende Lam, door Prof. G Wisse.

We hebben in Nederland eenige publicisten, die een soort, ol, wil men, een klasse op zichzelf vormen. Zoo is ook Prof. Wisse niet best in te deelen met zijn werk. Hij is wat zijn wetenschappelijk werk betreft, anders dan anderen en ook wat zijn populaire geschriften betreft, niet zooals de rest. ...

22 januari 1932
De Reformatie
J. W.
283 woorden
„Het Lam Gods” (Lijdensweek), voor Nederland  bewerkt door Mej. J. H. Kuyper. J. N. Voorhoeve - Den Haag.

„Het Lam Gods” (Lijdensweek), voor Nederland bewerkt door Mej. J. H. Kuyper. J. N. Voorhoeve - Den Haag.

„Het Lam Gods” (Lijdensweek), voor Nederland bewerkt door Mej. J. H. Kuyper. J. N. Voorhoeve - Den Haag.Met veel genoegen zagen wij dit boekje in en gebruikten het aanvankelijk zelf. Het is een samenlezing van de Schriftgedeelten, welke betrekking hebben op het lijden van den Heiland. De s ...

11 maart 1932
De Reformatie
J. W.
121 woorden
In de leering en vermaning des Heeren.

In de leering en vermaning des Heeren.

Onder dit opschrift vonden we in de „Leeuwarder Kerkbode" een paedagogiseh schetsje, \taarvan we het slot aanhalen: Willen we, dat onze kamerplanten b.v. zich flink zullen ontwikkelen; de bladeren frisch groen zijn, op tijd bloemen te voorschijn komen; van jaar tot jaar in het leven zullen ...

13 maart 1931
De Reformatie
J. W.
1972 woorden
van 32