GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

16 resultaten
Filteren
van 2
K. MEIMA.
Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus (XV)

Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus (XV)

DE VROUW, BEKLEED MET DE ZON. Op. 12.In Hand. 1 wordt voor de laatste maal in de Heilige Schrift uitdrukkelijk van Maria gesproken. In de brieven van den Apostel Paulus wordt van Maria met geen woord gerept.Wanneer Paulus in den brief aan de Galaten de geboorte van den Heiland verme ...

21 april 1951
De Reformatie
K. MEIMA.
815 woorden
Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

(XII) Toen de Engel Gabriel aan Maria de geboorte van den Heiland heeft aangekondigd, heeft hij haar genoemd: e begenadigde (Luc. 1 : 28). De woorden: ij zijt gezegend onder de vrouwen, die in onze St. Vert, bij dit vers voorkomen, vinden we niet in den grondtekst. ...

24 maart 1951
De Reformatie
K. MEIMA.
936 woorden
Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

8. WIE IS MIJN MOEDER? (XI) Op de bruiloft te Kana heeft Jezus zich uitdrukkelijk van Zijn moeder gedistaneieerd. Vrouw, wat heb Ik met u te doen? Mijne ure is nog niet gekomen. Joh. 2 : 4.In het Evangelie van Marcus wordt ons in het derde hoofdstuk v ...

17 maart 1951
De Reformatie
K. MEIMA.
865 woorden
Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

(X) De Heiland spreekt Maria aan als vrouw, niet als moeder. „In de taal, welke Jezus sprak, en zoo ook in het Grieksch, behelst deze uitdrukking niets, dat raet de gevoelens van eerbied en liefde in strijd is. Bij Dio Cassius wordt een koningin door Augustus daarm ...

10 maart 1951
De Reformatie
K. MEIMA.
1089 woorden
Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

(IX) Het Evangelie van Johannes draagt in vele opzichten ten aanzien van de andere Evangeliën het karakter van aanvulling. Heel wat feiten, die de synoptische Evangeliën van Mattheus, Marcus en Lucas ons geven, worden door Johannes voorbijgegaan, terwijl andere fei ...

3 maart 1951
De Reformatie
K. MEIMA.
1167 woorden
Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

(V1l) In de Kerstgeschiedenis vinden we aangaande Maria nog iets opgeteekend, wat van belang is voor haar beteekenis in de Heilsgeschiedenis, n.l. wat we lezen in Luc. 2 : 19. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. Een dergeli ...

27 januari 1951
De Reformatie
K. MEIMA.
532 woorden
Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus

(II) HOOFDSTUK I. MARIA'S AFKOMST. In de Heilige Schrift vinden we zoo goed als niets over de afkomst van Maria. Wel bevatten apocryphe Evangelie-verhalen allerlei over haar, maar het meeste daarvan is ...

16 december 1950
De Reformatie
K. MEIMA.
761 woorden
Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus (I)

Maria, de moeder van onzen Heere Jezus Christus (I)

Inleiding. De afkondiging van het dogma der „ten hemelopneming" van Maria op den len November heeft aan ' Protestantsche zijde heel wat beweging gebracht. Op de Synode der Chr. Geref. Kerken heeft men daartegen een getuigenis doen uitgaan. Van Hervormde zijde is in ...

2 december 1950
De Reformatie
K. MEIMA.
829 woorden
„honor in honorante” — — et in honorato.

„honor in honorante” — — et in honorato.

Op den paaschmorgeri grijpen we weer naar den tekst van Paulus' woord over God, die den Middelaar van het genadeverbond zoozeer vereerd en verhoogd heeft, dat Hij Hem een naam gaf welke boven allen naam; is.En we realiseeren ons, dat we 'op Paschen toegekomen zijn aan het thema óók van het ...

27 maart 1948
De Reformatie
K. S.
K. VAN DIJK.
S. GREIJDANUS.
R. H. BREMMER.
K. MEIMA.
P. JASPERSE.
16201 woorden
EEN EIGENAARDIGE MEDEDEELING.

EEN EIGENAARDIGE MEDEDEELING.

In het dagblad „Trouw" van Zaterdag 30 Augustustus 1947 komt voor een eigenaardige mededeeling. 'In een verslag van de conferentie van Leeraren aan Chr. Lycea en Gymnasia lezen we: „Ter vergadering werd medegedeeld, dat de vereniging, te zamen met de Chr. Vereniging van Leraren bij het Voo ...

27 september 1947
De Reformatie
K. MEIMA.
876 woorden
van 2