GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

27 resultaten
Filteren
van 3
Libanons cedsren.

Libanons cedsren.

Op den Libanon — daar hoorde de ceder.Daar verhief hij zich hoog en trotsdh uit eigen bodem. Machtig sloegen zijne .wortelen in de aarde; vflst plantte zijn stam zich op de hoogte van den berg; breed-uit grepen zijne takken, elke tak een boom; en het geweldig bladergevaarte, dat hij ten he ...

De Reformatie
V. A.
440 woorden
Behouden.

Behouden.

Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veelmeer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven. Romeinen 5:10.Het is eene verootmoedigende gedachte, dat de met God verzoende mensch nog behouden moet worden.Behouden worden, — ...

De Reformatie
V. A.
629 woorden
De GroGtbeld Gods.

De GroGtbeld Gods.

Het is niet zonder groote oorzaak, dat de Heilige Schrift oiis dea proleet Elisa hier laat zien jn tweeërlei omstandigheden, die oiuniddellijk op elkaar volgen, en toch zoo diep onderscheiden zijn.Eeist treffen wij hem aan in den veldtocht tegen Moab; dan is hij de groote man in het publie ...

De Reformatie
V. A.
636 woorden
Kostelijker dan van het goud.

Kostelijker dan van het goud.

Gemeenlijk wordt aan de beproeving', welke den kinderen GiO'ds in dit leven te beurt valt, het gpddelijk oogmerk van 1.0 ut e ring toegekend. De Schrift geeft ten dezen meerdere Uitspraken. „Gij hebt ons beproefd, o God! gij hebt ons gelouterd gelijk men het zilver loutert." En de ervaring van 's ...

De Reformatie
V. A.
672 woorden
Keuze.

Keuze.

Indien ooit de ware religie in eene positie van tegenstelling met de cultuur gestaan heeft, — dan tijdens Israel's slavernij in Egypte.Gods kerk leeft daar in lachterlijldieid en schande; kunst noch kennis wordt bij haar gevonden; alle schoon voor het oog heeft ze verloren. Eene jarenlange ...

De Reformatie
V. A.
700 woorden
Gods werk en het onze.

Gods werk en het onze.

Een der opmerkelijke trekken in dezen pisalm is ongetwijfeld de eigenaardige tegenstelling en tegelijk (het treffend verband tusschen Gods werk en liet onze.De tegenstelling.Er is iijna geene plaats in de H. Sotirift, waar zoo sterk de nadruk wordt gelegd op liet werk Gods. Van Z ij ...

De Reformatie
V. A.
707 woorden
Verscheidenheid en Eenheid.

Verscheidenheid en Eenheid.

Paulus en Timotheus, — opmerkelijke saamvoeging van personen.Paulus is het monumentale voorbeeld in de Schrift van een, die op krachtdadige wijze van een vijand Gods omgezet werd in een kind des Heeren, Kent ge eene opvallender en feller bekeering dan die op den weg naar Damascus? En welk ...

De Reformatie
V. A.
713 woorden
Genade aan de heiligen.

Genade aan de heiligen.

Het is wel een ongemeen-hooge naam, die hier aan de gemeente wordt toegekend, — „de heiligen".Heiligheid geeft immers den uitersten stand van het geestelijk leven aan. Geloof en rechtvaardigmaking mogen rijke en onmisbare weldaden van Gods genade zijn, maar goed bezien blijven ze toch slec ...

De Reformatie
V. A.
743 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

In Priesterkleeding. Slechts aldus heeft David die grootsche daad kunnen verrichten van het opvoeren der ark naar de hoogte zijner stad.Want waarlijk, — een grootsche daad is dit geweest. Immers is de Verbondsark de troon Gods onder Israël; zij is de plaats ...

De Reformatie
V. A.
770 woorden
Vrijwillig lijden.

Vrijwillig lijden.

De Gemeente des Heeren beschouwt ia dezen tijd wederom met geloovige aandacht den smartenweg, dien haar Heiland voor haar heeft betred'en. Laat ze dan ook altijd weer oog hebben voor de volkomen vrijwilligheid, waarmede dat lijden werd ondergaan.Van deze vrijwilligheid geeft Jezus zelf zul ...

De Reformatie
V. A.
776 woorden
van 3