GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

89 resultaten
Filteren
van 9
Gods getuigenis.

Gods getuigenis.

Welk een kostbaar en teeder geschenk Gods wordt hier ontdekt.Abel ontving van God een getuigenis.Hiermede is niet het getuigenis bedoeld, da.t de Schrift van hem geeft, of het getuigenis dat hij bezit in het bewustzijn Van Gods Kerk; — dat alles is een getuigenis aangaa, nde hem. Do ...

28 augustus 1925
De Reformatie
v. A.
608 woorden
Het profetische Woord.

Het profetische Woord.

De kantteekeniag onzer Statenvertaling geelst biji de uitdriakking , , , zeer vast" de opmerking, dat de letterlijke vertaling van het oorspronkelijke eigenlijk zon moeten luiden: „vaster"; wij hebben het profetische Woord dat vaster isWanneer men nu dezen tekst spreukmatig gebruikt, als e ...

11 augustus 1922
De Reformatie
v. A.
616 woorden
Alleen gelaten.

Alleen gelaten.

Dat onze Heiland Zijn lijden geheel alleen doorgema, akt heeft, treft ons wel nergens zoo sterk als in 'Gethsemané.Hier verlaten Hem voor het eerst Zijne discipelen. Tot nog toe wandelde Hij altijd met Zijne jongeren; maar als Hij het werk' der verzoening gaai doen, blijft alles achter. De ...

21 maart 1924
De Reformatie
v. A.
626 woorden
Onder een deksel.

Onder een deksel.

Hoe overwinnend-sterk is de liefde van Paulus voor Christus geweest, dat hij zich óók verblijdt als deze „onder een deksel" verkondigd wordt.De apostel wordt, terwijl hij te Rome in gevangenschap is, door allerlei tegenstand belaagd; maar het grievendst leed doen hem diegenen aan, die, hoe ...

19 februari 1932
De Reformatie
v. A.
630 woorden
„Zij zijn mijne”.

„Zij zijn mijne”.

Schoon is de geloofsdaad, die Jakob op zijn sterfbed volbrengt.De zonen van Jozef zijn de takken van den aartsvaderlijken stam, welk^ytiet verst van het worlelleven verwijderd zijn. ^fe^^ in Egypteland geboren, en dreigen in het'^gyptische wereldleven onder te gaan. Door • opvoeding en omg ...

14 augustus 1925
De Reformatie
v. A.
643 woorden
UIT DE SCHRIFT

UIT DE SCHRIFT

Het gedachtenisteeken. Zoo sprak de Heere bij de instelling des Heiligen Avondmaals.Tot Mijn .gedachtenis.De bedoeling van den Heere Jezus was derhalve aan Zijn kerk een teeken te geven, waarin deze Hem op de rechte wijze zou kunnen blijven gedenken; ...

16 augustus 1935
De Reformatie
v. A.
652 woorden
Schriftuurlijk.

Schriftuurlijk.

Het mag ons opvallen, dat Jona in zijn gebed zooveel uitdrukkingen uit de Heilige Schrift gebruikt.Wel zal hij in het ingewand van den visch niet aanstonds aan zijn gebed denzelfden vorm hebben gegeven waarin het ons overgeleverd is; die uiterlijke vorm kan wel pas later door hem zijn tot ...

10 augustus 1934
De Reformatie
v. A.
655 woorden
Zekerheid.

Zekerheid.

Wij weten.Sterke uitdrukking; - vooral in dezen tijd.De apostel heeft het over zijn „staat" voor.God. Scherp onderscheidt hij „den dood" en , , het leven"; de oude natuurlijke verhouding van den mensch tot God, en de nieuwe verhouding der genade.Niet over allerlei geestelijke ...

8 februari 1929
De Reformatie
v. A.
659 woorden
Verantwoordelijkheid.

Verantwoordelijkheid.

„Zoo gij iets kunt.....”„Zoo gij kunt gelooven " Men hoort duidelijk, hoe Jezjus' woord een terugslag is op dat van den vader van het/ ongelukkige kind. Voor het besef van dezen man ligt de redding van , ziin kind alleen voor rekening van Jez'us' macht, , terwijl hij vooralsnog geen oog he ...

18 augustus 1922
De Reformatie
v. A.
672 woorden
Uw Koning.

Uw Koning.

Neen, laat ons niet onbillijk zijn tegenover de Joden.Zij kunnen niet anders. Zooals Pilatus de keuze hier stelt, is het hun. onmogelijk Jezus' vrijlating te vragen. Want Hij zal dan vrijgelaten worden als hun Koning.Zóó heeft de stadhouder Hem daar ten aanschouwe van de volksmenigt ...

11 april 1930
De Reformatie
v. A.
675 woorden
van 9