GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

103 resultaten
Filteren
van 11
GEESTELIJKE ADVIEZEN.
De Reformatie
Or God nog voortdurend openbaringen geeft.

Or God nog voortdurend openbaringen geeft.

(Slof). A. K. te IJ. doet nog enkele vragen omtrent wat men wel ten onrechte „opienbaringen" noemt en door hem, naar we zagen evenzeer ten onrechte, gerekend wordt tot de „verlichting des Geestes".Hij vraagt, waar de grens ligt tusschen de openaring Gods in ...

De Reformatie
F.
1237 woorden
Of God nog ogenbaringen geeft.

Of God nog ogenbaringen geeft.

Van twee kanten tegelijk wordt me de bovenstaande vraag gedaan.Of neen, eigenlijk maar van één.M. te G. vraagt n.l., of mag aangenomen, „dat de Heere ook Üians nog door droomen aan zijn kinderen den weg wijst, 'dien zij in ernstige omstandigheden hebben in te slaan? " Een vraag, die ...

De Reformatie
F
905 woorden
De „Matthäus-Passion”.

De „Matthäus-Passion”.

De aanmoediging van den eersten onzer vier Redacteuren - waarvoor mijn vriendelijken dank —-slbeg blijkbaar bij onze lezers in. Er kwamen weer enkele vragen los.Ook uit waardeering voor de belangstelling, die ik onlangs uit den kring onzer abonné's mocht ontvangen, lïaast ik me, nu een gri ...

De Reformatie
F.
1319 woorden
De vertrouwhaarheid van den tekst des Bijbeis.

De vertrouwhaarheid van den tekst des Bijbeis.

Br. A. V. d. W. te T. vraagt me, of het waar is, wat men hem yo'cir de' voeten wierpi, dat de tekst de Heilige Schrift in den loopi der. eeuwen zóó bedorven is, dat hij eigenlijk niet het minste vertrouwen verdient.Om onzen lezer een ten volle overtuigend en bevredigend antwoord te 'geven, ...

De Reformatie
F.
310 woorden
Het lezen van „Woord en Geest".

Het lezen van „Woord en Geest".

Een onzer lezers doet me een paar vragen over het lezen van „Woord en Geest": Of het, voor de leden onzer kerken in 't algemeen — wie aan de christelijke pers verbonden is, of ambtshalve geroepen kennis te nemen van al wat er opi kerkelijk gebied alzoo gebeurt, maakt natuurlijk een uitzondering — ...

De Reformatie
F.
539 woorden
Nog eens: Gedwonflen huwelüken.

Nog eens: Gedwonflen huwelüken.

Een onzer lezers — doch die, naar bij ons Verzekert, spreekt uit naam van meerderen — is over m'n antwoord aan de B. te A. oiver gedwongen huwelijken niet tevreden.Aan de B's verzoek, om bewijs uit de H. Schrift, dat wie gedwongen ten huwelijk gaan, schuldig staan aan overtreding van het 7 ...

De Reformatie
F.
2019 woorden
De blUdsGhag des geloofs en bet groote aantal deroenen  die verloren gaan.

De blUdsGhag des geloofs en bet groote aantal deroenen die verloren gaan.

Zoo gelooi ik het best te formuleeren de vraag, die G. S, te A. me ter beantwoording in deze rubriek toezond.Ze vestigt de aandaclit cp' het ontroerend feit, dat er na Christus zoowel als onder de Oude Bedoeling, en, ondanks de krachtig-opwakende zendingsactie, in onzen tijd zoowel als in ...

De Reformatie
F.
1800 woorden
Openbare schuldbelUdenis bij oedwonoen buwelijk.

Openbare schuldbelUdenis bij oedwonoen buwelijk.

d. B. te A. vraagt, wat toch de schriftuurlijke grond mag zijn voor het eischen van openbare schuldbelijdenis bij gedwongen huwelijken, ter'wijl men bij andere zonden doorgaans genoegen neemt met schuldbelijdenis vooir den kerkeraad.Berust deze praktijk in de Gereformeerde Kerken op een Sy ...

De Reformatie
F.
677 woorden
Verborgen en geopenbaarde wil Gods.

Verborgen en geopenbaarde wil Gods.

In deze onderscheiding vat ik het best saam wat ik denzelfden inzender, dien ik in ons vorig uumm.er te woord stond, heb te antwoorden op een tweede vraag, die hij deed, en die in dezelfde gedachten sfeer ligt als de eerste.Ze geldt de overeenstemming tusschen de leer der uitverkiezing en ...

De Reformatie
F.
1069 woorden
’t Op Zondag reizen van Predikanten.

’t Op Zondag reizen van Predikanten.

Een broeder ouderling klaagt er over, dat het onder de Predikanten in de streek' waarin hij woont, hoe langer hoe meer gewoonte w.o.r, dt, .; ter V|ervulling van vacaturediensten op den dag des Heeren van openbare vervoermiddelen gebruik te maken, ook als ter plaatse van hun dienst logies te hunn ...

De Reformatie
F.
908 woorden
van 11