GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

578 resultaten
Filteren
van 58
KERKELIJK LEVEN.
De Reformatie
KERKBOUW

KERKBOUW

Alle Kerken die plannen in bewerking hebben tot het bouwen van eigen vergadergelegenheid waarvan de verwerkelijking, behoudens de vereischte bouwvergunning, financieel en technisch mogelijk zou zijn vóór 31 December 1951, worden dringend verzocht hiervan vóór 31 October 1950 kennis te geven aan M ...

De Reformatie
98 woorden
„ROEPEN” OF „NOEMEN” II

„ROEPEN” OF „NOEMEN” II

In de besproken plaats, Rom. 9 : 7, kan „kalein", zoo merkten we op, ook door „roepen" (in het aanzijn roepen) worden vertaald.We vinden deze vertaling reeds bij veel oudere auteurs. Voor den voet weg noemen we enkele voorbeelden zonder systematisch te werk te gaan.De Vulgata (rooms ...

De Reformatie
K. S.
179 woorden
Theologische Hoogeschooldag 1951

Theologische Hoogeschooldag 1951

Nog anderhalve maand, en, zoo de HEERE het wil, de Theologische Hoogesehool-dag 1951 zal weer daar zijn. Behalve de sprekers (Ds D. van Dijk, Ds F. A. den Boeft, Ds D. K. Wielenga, Ds C. G. Bos, Ds J. Prancke, Prof. Dr K. Schilder, Prof. P. Deddens. Prof. B. Holwerda, Prof. C. Veenhof en Prof. Dr ...

De Reformatie
J. B.
205 woorden
Weer een jubileum.

Weer een jubileum.

Op den Tweeden Pinksterdag was onze Meisjesbond aan het jubileeren.En hoewel op' het oogenblik, dat wij dit schrijven, nog geen verslag ervan ons onder de oogen kwam, kunnen wij ons niet anders yoorsfcellen of het moet geslaagd zijn.Onze Meisjesvereenigingen met haar Bond zijn er bi ...

De Reformatie
HEPP.
291 woorden
Wat is Gereformeerd ?

Wat is Gereformeerd ?

Men herinnert zich nog wel, hoe korten tijd geleden in „Bergopwaarts" de vraag: , , Wat is Ethisch" ter beantwoording werd voorgelegd aan kopstukken der ethische richting.De kopstukken schudden eens bedenkelijk of bleven onbewogen.Toen besloot men de vraag - vraag te laten.Ma ...

De Reformatie
HEPP.
296 woorden
Balans van „Oosterbeek"

Balans van „Oosterbeek"

(V, slot) We willen — ons thans beperkende tot de gegevens inzake Oosterbeek II — deze artikelen gaan besluiten met een paar algemeene opmerkingen.De eerste is: hoe wreekt zich het systeem, dat men gevolgd heeft. Men heeft met één ruwe pennestreek (beweerde ...

De Reformatie
K. S.
352 woorden
De verstrooiden in Europa.

De verstrooiden in Europa.

Terecht is er op de Generale Synode van Mroningenop gewezen, dat voor de Feirstrooiden in Indië te weinig woTdt gedaan. !^!1iSl\fSil|ft> 'Daar moet noodzakelijk en spioedig Yerhetering in komen.En het is dan ook niet om dezen arbeid te benadeelen, dat wij de vraag stellen: wat wo ...

De Reformatie
HEPP
H.
376 woorden
Bijbelsche geschiedenis voor jongelieden

Bijbelsche geschiedenis voor jongelieden

Wolf Meesters is de auteur van een prachtig uitgevoerd werk, voorzien van bizonder goed platenmateriaal, ten dienste van „jongelieden", en voor hen verhalende de „bijbelsche" geschiedenis. Het eerste deel (O.T.) ligt nu in schitterenden band op' onze tafel. We lazen onlangs een beoordeeling (in „ ...

De Reformatie
K. S.
471 woorden
Antwoord van Ds B. A. Bos

Antwoord van Ds B. A. Bos

Tot mijn spijt publiceert „De Wachter" van 24 Sept. niet den oproep, dien ds Bos met den, als ik het wel zie, tot een anderen staat des levens overgeganen heer Toomvliet, Strijdende-Kerk-redacteur, en instrument in de handen van de doctoren Ridderbos-den Hartogh (e.a.), en met twee heeren uit de ...

De Reformatie
K. S.
549 woorden
Bijbel met nieuwe Kantteekeningen,

Bijbel met nieuwe Kantteekeningen,

II Nog énkele plaatsen slaan we op. Bij Joh. 3 : 3 zegt dr Hommes, dat de daar bedoelde „wedergeboorte" wil zeggen: otale vernieuwing (en deze is eisch, hetgeen wel bedoelen zal: voorwaarde").Op Titus 3 : 5 volgt van de hand van dr Koole de aanteekening, dat ...

De Reformatie
K. S.
559 woorden
van 58