GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

578 resultaten
Filteren
van 58
KERKELIJK LEVEN.
De Reformatie
Misverstanden

Misverstanden

Over enkele onderdelen van wat in onze nunmiers van 8 en 15 Sept. stond, blijkt misverstand te bestaan, dat ik gaarne wegwerk.1. In verband met het besluit Inzake studenteu-preken schreef ik: „We zullen ons maar niet verdiepen in de vraag, hoe 't nu verder gaan zal. De tijd zal 't leren". ...

De Reformatie
K. S.
1070 woorden
KERKBOUW

KERKBOUW

Alle Kerken die plannen in bewerking hebben tot het bouwen van eigen vergadergelegenheid waarvan de verwerkelijking, behoudens de vereischte bouwvergunning, financieel en technisch mogelijk zou zijn vóór 31 December 1951, worden dringend verzocht hiervan vóór 31 October 1950 kennis te geven aan M ...

De Reformatie
98 woorden
Twee .. ., nu drie Kerken.

Twee .. ., nu drie Kerken.

't Is in hidië toch wel heel anders dan in Holland. Gaat men de opsomming eens na, die Ds H. Bakker in zijn „Kerlrelijk leven in Nederland", in 1927 uitgekomen, van de kerken en keriq'es, gemeenten en genootschappen, secten en broederschappen geeft in ons vaderland, dan staat men zelfs als k e r ...

De Reformatie
A. RINGNALDA
994 woorden
Wat In Indië aan de orde is.

Wat In Indië aan de orde is.

Wat in Indian aan de grde is, kan men gewoonlijk vrij goed zien aan wat op de Classicale Vergadering, die eenmaal per jaar gehouden wordt, gewoonlijk in Juni, behandeld, wordl. Men kan bet verderop in het jaar ook in kort bestek samengevat vinden in het Handboek van de Gereformeerde Kerken van .\ ...

De Reformatie
A. R.
1398 woorden
Perspectieven en Predikanten.

Perspectieven en Predikanten.

Er zijn op het oogenblik acht Hollandsdhe Gereformeerde Kerken in Indië, d.w.z. kerken waarin Hollandsch gesproken wordt, maar waarvan overigens ook Javanen en Chineezen, Bataks en Minaliassera lid kunnen zijn, en ook metterdaad zijn. We onderscheiden niet naar de rassen, maar moeten wel deelen n ...

De Reformatie
A. R.
1538 woorden
Dr J. Ridderbos over Deuteronomium

Dr J. Ridderbos over Deuteronomium

I Prof. Schilder verzocht me de bespreking van Ridderbos' verklaring op Deuteronomium op me te nemen. Gaarne voldoe ik aan dat verzoek, omdat ik zelf sinds 1946 op mijn exegetische colleges me ook met dit boek heb bezig gehouden, wat uiteraard de bespreking vergema ...

De Reformatie
B. H.
2848 woorden
Over de verhouding tusschen de ambtelijke verzorging der militairen p^K te velde en den arbeid van de Gereformeerde veldpredikers

Over de verhouding tusschen de ambtelijke verzorging der militairen p^K te velde en den arbeid van de Gereformeerde veldpredikers

Over de in dezen titel genoemde zaak ontving de raad van de Gereformeerde kerk te Batavia een vraag van een onzer veldpredikers met het verzoek zich hierover onomwonden uit te spreken.De kerkeraad heeft aan dit verzoek voldaan in een antwoordschrijven en heeft tevens besloten door publicat ...

De Reformatie
J. P v. d. STOEL Jr
P. J. RIJPER
1604 woorden
Een pijnlijk pers-incident.

Een pijnlijk pers-incident.

Onder dit opschrift schrijft Prof. Dr H. H. ICuypar n „De Heraut" cea artikel over een zaak, waar wij en nauwste bij betrokken zijn.Wij hopen hierop in ditzelfde nummer te attendeeren.Wij voeren daarin met Jen hooggeachten een eigenlijke polemiek. schrijverDaarom volgen we oo ...

De Reformatie
HEPP
6191 woorden
Verkeerde wisselstand. VIII.

Verkeerde wisselstand. VIII.

Inzoover Dr v. d. Vaart Smit zicli op-Calvijn beroept is de stand der kwesüe deze: lo. Calviin kent volgens Dr v. d. V. S. geen bijzondere sacramenteele genade.2o. Calvijn leert volgeus hem, dat er zonder persoonlijk gelocf3a: : nvaarden, alzoo zonder dadelijk geloof, geen sacrament ...

De Reformatie
HEPP
2651 woorden
Geen plaats voor de Kerk.

Geen plaats voor de Kerk.

Ondanks het feit, dat er nu drie officieele Kerken in Ned.-Indië zijn: de Protestaiitsche, de Roomsche, en de Gereformeerde Kerken, kan men toch nog iiiet zeggen, dat de Kerk een plaats gekregen heeft in de Indische maatschappij, nog minder in hel leven van liet volk.Men houde hierbij nu w ...

De Reformatie
A. R.
1106 woorden
van 58