GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

578 resultaten
Filteren
van 58
KERKELIJK LEVEN.
De Reformatie
De Generale Synode.

De Generale Synode.

I. In .zijn jongste kroniek in het „Gereformeerd Theologisch Tijdschrift" sclreef Ds Ferwerda, wiens hartelijk medelijden met de aigevaardigden ter Generale Synode den objecten van zijn - warme belangstelling weldadig aandeed, over de thans reeds beëindigde kerkeli ...

De Reformatie
K. D.
HEPP.
1931 woorden
De Generale Synode.

De Generale Synode.

II. Waarin schuilt de gewichtige beteekenis van de S-ynode, - wier b6slissin, gen thans de vuurproef der critiek moeten doorstaan? Soms hierin, dat izij ons reeds het plan voor een UitgieboUwde Belijdenis, en een revisie der Litjurgie benevens vermeerdering der ker ...

De Reformatie
K. D.
HEPP.
B. W.
Prof. Dr F. W. GROSHEIDE
Prof. Mr A. ANEMA
Ds K. FERNHOUT
Mr G. H. A. GROSHEIDE
J. BALHUIZEN
H. MUNNIK
Ds H. BROUWER
Ds J. C. RULLMANN
Mr G. VAN BAREN
Dr K. DIJK
J. P. THIERRY
J. TIMMERIMANS
A. VERLEUR
3019 woorden
De Generale Synode.

De Generale Synode.

III. Het is, gelijk vanzelf spreekt, niet mogelijk pm in een rubriek' , als deze all© biesluiten der Generale Synod© de revue t© laten passeeren, en onze lezers zullen 'm; .!, ) dankbaar izijn, wanneer ik hun het meeste spaar. Voor grensregelinglen en dergelijk© op ...

De Reformatie
K. D.
1921 woorden
De Generale Synode.

De Generale Synode.

IV. Van de Synodale zaken, die ik mij' voorstelde te behandelen, resten mij' alleen de beslissingen inzake het beroep van Ds. Netelenbos en het gravamen-Buizer. Wat het eerste aangaat wil ik mij hoiofd zakelijk bepalen tot het dogmatisch gedeelte, niet panidat de k ...

De Reformatie
K. D.
HEPP.
3660 woorden
De Generale Synode.

De Generale Synode.

V. Van het synodal© rapport over het beroep vajn Ds. Netelenbos nani ik de vorig© maal dat gedeelte op, dat de vragen bevat, welk© hem door de synodale Commissie gesteld zijn, en het antwoord, hetwelk genoemde broeder op die vragen gegeven heeft. Het rapport gaat a ...

De Reformatie
K. D.
2910 woorden
Geen zwijgperiode.

Geen zwijgperiode.

De nabeschouwingen over de Synode loopen in heel onze pers zoO' ziachtjes aan ten einde.Nu zou het op zichzelf niet te verwonderen zijh, wann-eer men voor geruimen tijd over da vraagstukken, die aanhangig zijn gemaakt, heit zwjgen bewaarde.Men neemjt zoo 'iets in den regel waar. ...

De Reformatie
HEPP.
1138 woorden
Dr. A. KUYPER.

Dr. A. KUYPER.

IN MEMORIAM. In Jezus omtslapenlDeze woorden, de titel vam een zijher we'i'ketai, zijn thans aan onzen Kuyper bewaarheid.Wij kunman onzen God niet innig genoeg dankten dat Hij voor Zijn griJHen knecht zulk ©len heerlij'k sterfbed beeft gespreid. ...

De Reformatie
HEPP.
2408 woorden
Het psychologisch moment.

Het psychologisch moment.

Voor allen, die geroepen izijn. om leiding te geven^ ook ia het kerkelijk levens is het van het hoogste gewicht de pBycholoigische momenten (aielkuiidige oogenblikkem) waar te nemem.Er breekt in de geschiedenis vaiak een tijdstip aan, waarop men laag; gekoesterde wenschea als met één ...

De Reformatie
HEPP.
1667 woorden
Reformatorische schakeeringen.

Reformatorische schakeeringen.

Nog nooit welid er een refoTmatorische actie gevoerd, waarbiji allen, die er aan deel namen het tot in onderdeielen met elkander eens waren.Ook van id© reformatie, waartoe ons blad wenscht mee te werken, mag jdit niet verwacht worden.Het zou inderdaad ©en unicum (iets eenigs) in de ...

De Reformatie
HEPP.
1362 woorden
Tweeërlei Schriftbeschouwing.

Tweeërlei Schriftbeschouwing.

I. Onder dit opschrift verscheen vóór enkele weken in „Bergopwaarts" een artikel van. de hand vatti prof. Obbink.Hij zet daarin niet uiteen, hoe de christenen in twee kampien verdeeld zijn, waarvan elk een eigeta. Schriftbeschouwing huldigt. Dit zou men miss ...

De Reformatie
HEPP.
Dr. J. C. DE MOOR
1733 woorden
van 58