GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

70 resultaten
Filteren
van 7
1891-10-20
Rectorale redes
De wetenschap van den Logos - pagina 42

De wetenschap van den Logos - pagina 42

36 waarheid zoekt in de natuurhjke dingen, dat bij gevoel heeft voor wat schoon en heerhjk is. Ook zoo echter is de logos wederom niet een eigendom van den mensch, waarover hij zelfstandig te beschikken heeft, maar de logos wordt voortdurend in hem onderhouden door Hem, in wien wij leven, ons bew ...

Rectorale redes
J. Woltjer
462 woorden
De wetenschap van den Logos - pagina 43

De wetenschap van den Logos - pagina 43

37 hier zou vragen, welke gemeenschap met den Geest de goddeloozen hebben, die van God ten eenenmale vervreemd zijn. Want dat er gezegd wordt, dat de Geest Gods alleen woont in de geloovigen, dat moet verstaan worden van den Geest der heihgmaking, door welken wij Gode tot tempelen geheiligd worde ...

Rectorale redes
J. Woltjer
360 woorden
De wetenschap van den Logos - pagina 44

De wetenschap van den Logos - pagina 44

38 indien hij geen kennis had van zijne eigene gelukzaligheid, welker volmaaktheid in de gemeenschap met God gelegen is. Daarom is dit het voornaamste werk van de ziel, dat zij daarnaar streve. Hoe meer iemand derhalve arbeidt om tot God te naderen, zooveel te meer redelijkheid en verstand betoon ...

Rectorale redes
J. Woltjer
393 woorden
De wetenschap van den Logos - pagina 45

De wetenschap van den Logos - pagina 45

39 zonder in het tweede zijn de allerverstandigsten onder de menschen blinder dan de mollen. Ik ontken niet, dat er hier en daar sommige dingen bij de philosophen gelezen worden over God, die verstandig en geschikt gezegd zijn, maar men speurt er altijd eene zekere onheldere, duizelige voorstelli ...

Rectorale redes
J. Woltjer
355 woorden
De wetenschap van den Logos - pagina 46

De wetenschap van den Logos - pagina 46

40schouwing in deze woorden samen i ) : „Ik eisch niet, dat de mensch van zijne nietigheid niet overtuigd zijnde, van zelf wijke; en dat hij zijn gemoed afwende van zijn vermogen, indien hij het heeft, opdat hij tot ware nederigheid moge gebracht worden, maar dat hij de ziekte van eigenlie ...

Rectorale redes
J. Woltjer
382 woorden
De wetenschap van den Logos - pagina 47

De wetenschap van den Logos - pagina 47

4t e/Niet alsof ze uit ziéh zelven meer vermogen dan anderen, maar de heerlijkheid en de diepte van het Woord Gods is hun ontsloten. Dat Woord maakt hen wijzer dan hunne vijanden zijn i). In dat licht zien zij het licht 2); en dat licht schijnt ook over de werken Gods, ook over hun eigen w ...

Rectorale redes
J. Woltjer
333 woorden
De wetenschap van den Logos - pagina 48

De wetenschap van den Logos - pagina 48

42formeerden het met hem eens; en wel heb ik het zedelijke element in het beeld Gods, waarop de gereformeerde theologen al den nadruk leggen, hier op den achtergrond geschoven, maar dit was mijn goed recht, daar ik bepaaldelijk de beteekenis van den logos had te onderzoeken., ...

Rectorale redes
J. Woltjer
305 woorden
De wetenschap van den Logos - pagina 50

De wetenschap van den Logos - pagina 50

44 wij Gods Geest houden voor den. eenigen oorsprong der waarheid, zoo zullen wij de waarheid bij wien die ook gezien wordt, niet verwerpen noch verachten, indien wij immers den Heiligen Geest geene smaadheid willen aandoen; want de gaven des Geestes worden niet klein geacht, zonder Hem met schim ...

Rectorale redes
J. Woltjer
325 woorden
De wetenschap van den Logos - pagina 49

De wetenschap van den Logos - pagina 49

43 in de oudheid bewonderen, klaarblijkelijk geenszins a l l e e ni)op rekening der natuur gezet, of voor iets b l o o t i) menschelijks gehouden worden; een straal van het waarachtig, dat is in Christelijken zin goddelijke, heeft veeleer ook hier zich een weg weten te banen — en ho ...

Rectorale redes
J. Woltjer
342 woorden
De wetenschap van den Logos - pagina 51

De wetenschap van den Logos - pagina 51

45 het Christendomdoor verbinding met en oplossing in het zuivermenschelijke". De vraag is, dunkt mij, niet ongepast: heeft Böckh het Christendom gekend?Waar vindt hij hooger beschouwing van hetmenschelijke dan in Gods Woord? Of staat het woord des Satans „eritis sicut ...

Rectorale redes
J. Woltjer
343 woorden
van 7