GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

9 resultaten
Filteren
1926-04-16
De Reformatie
Houdt het daarvoor!

Houdt het daarvoor!

Rom. 6:11.Paulus ontving een diepen blik in de eenheid, der geloovigen met Christus. En hij predikt deze mystieke eenheid met liefde en geestdrift.Christus' dood is hun dood; Christus' leven is hun leven.'. "Toen de Middelaar stierf, gingen de gelög||i^5J. met Hem in d ...

De Reformatie
J. G. KUNST.
689 woorden
VAN KERK TOT KRING .... EEN AFVAL.

VAN KERK TOT KRING .... EEN AFVAL.

I. ^Tie meiisch der twintigste eeuw wil vele tegenistellingen overwinnen, - althans naar Jjuiten. I Maai' naar binnen coquetteert hij met het piikante verschijnsel van de tegenstelling; hij koopt [zich vaak den aristocratischen schijn van de „le-Ivensspanning" door ...

De Reformatie
K.S.
2390 woorden
Het gebed.

Het gebed.

Als secretaris van de Glir. Mannenvereenigiiig te 1). zond P. IVI. IT. de vraag, in, „of het gebed vruchti i s d e r w e d e r ge b o o r t o".Deze vraag is niet kort en good te beantwoorden met een „ja" ol een „neen". Zoo zijn er héél wat vragen, 't Is de fO'Ut van velen — en wie van ons ...

De Reformatie
F.
1015 woorden
Een Afrikaansche Roman.

Een Afrikaansche Roman.

Meermalen reeds , spraken wéi'^a^R; aanleiding van nieuvvverschenen bóeben oivér'^'dè Afrikaansche letterkunde en haar stefken vooruitgang in de laa.tste jaren. Wel is haar historie nog. niet oud, zoodat we het begrip „laatste jaren" niet te ruim mogen nemen, (we verwijzen in dit verband naar ons ...

De Reformatie
C. T.
1525 woorden
Het Eerste Nederlandsch Paedagogisch Congres.

Het Eerste Nederlandsch Paedagogisch Congres.

Dit Congres, een groote en grootsche onderneming |toorwaar, behoort weer tot het verleden. Nu we er ach-|ir staan, kunnen we een oordeel uitspreken over het •congres, zij het ook, dat natuurlijk niemand een precies overzicht kan hebben over datgene, wat er alzoo is iisgeschied.Er zijn echt ...

De Reformatie
J. W.
1452 woorden
Schepping en Paradijsverhaal.

Schepping en Paradijsverhaal.

III (Slot). Tenslotte is te Utrecht ook verband gelegd tusschen Genesis 2—3 en Genesis één.De opvatting, die de synode tegenover dr Geelkerken heef-t gehandhaafd met betrekking tot Genesis 2—3 heet onhoudbaar, zoodra men ze geldig maken wil bij de bestudeeri ...

De Reformatie
K. S.
2616 woorden
GEREFORMEERDE KERKEN.

GEREFORMEERDE KERKEN.

Tweetal te: Delft (vac.-K. Schilder): A, M. Booijsuga te Sassenheim en P. V. d. Spek, te Spijkenisse. Koog-Zaandijk: A. B. W. M. Kok t-Womin.'ls eu H. Steoj te Zoutkamp. Soest (vac.-Dr , 1. Hoek): .1. v. d. .MCIIUMI (e Den Bosch eft^ C. V. d. Woude te Gari-oJijk.Beroepen te; Baambrugge: ca ...

De Reformatie
274 woorden
Synode-indrnkken.

Synode-indrnkken.

XII. De schorsing. , Waar dan de laatste poging om Dr Geelkerken de verklaring te doen onderteekenen, mislukt was, wees de weg zich verder van zelf aan.Hij was daar, gelijk het onderteekeniiigsformulier het uitdrukt, , ipso fa ...

De Reformatie
HEPP
3980 woorden
PERS-SCHOUW.

PERS-SCHOUW.

Over de Synode en de pers. We beginnen ons overzicht dezen keer riiet 'een uitspraak, niet over Dr G. of de Synode, maar. met een uitspraak over de uitspraak. In 'Den H-iag heeft Ds Douma een bezoek' gehad van „De Avondpost", die hém graag eens wilde uithooren. lot ...

De Reformatie
K. S.
4554 woorden