Vu cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Vu te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Vu.

69 resultaten
Filteren
van 7
Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 11

Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 11

12E n echter, gering was dit niet. In den met tal van wijgeschenken gevuldenpronaos van D e l p h i ' s tempel stond met guldenletters gebeiteld het: rvuSi(TXVTÓV,ken U zeiven. ) O f de dui20zenden en duizenden, die van heinde en ver optogen o m het beroe ...

23 september 1904
Inaugurele redes
R.H. Woltjer
410 woorden
Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 12

Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 12

13 de zoogenaamde Ionische natuurphilosophie zeker niet physisch of kosmologisch in den gewonen z i n is, en dus ten onrechte den naam van natuurphilosophie draagt; hij toont aan, hoe ze zoo bestempeld is door het rationalisme, dat zijn eigen denkbeelden in haar w i l weervinden. In hoeverre JOEL ...

23 september 1904
Inaugurele redes
R.H. Woltjer
409 woorden
Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 13

Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 13

14 geborenis in de stad, of wat voor k w a a d iemand dreigt vanzijne voorouders, 't zij van vaders-, 't zij van moederszijde, daarvan weet de wijsgeer n o g minder dan van de diepten der zee, zooals men zegt. E n van dat alles weet hij niet eens, dat hij het niet w e e t ; want ook ...

23 september 1904
Inaugurele redes
R.H. Woltjer
431 woorden
Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 14

Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 14

15 Tot danzoover PLATO. H e t citaat is lang, maar afdoende in meeréén opzicht. K l a a r en scherp teekent hij hier den wijsgeerin zijne verhouding tegenover het omringende alledaagsche leven, tegenoverde m a s s a ; en die v e r h o u d i n g — ze is eene zuivere ...

23 september 1904
Inaugurele redes
R.H. Woltjer
417 woorden
Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 15

Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 15

16 „Wantwat„Straatzangersishun zin of v e r s t a n d ? "geloovenzoo vraagthij. 36)ze en tot leeraars hebben ze het ge-peupel. W a n t ze weten niet, dat de meesten slecht en maar weinigen goed z i j n . " 37) „ G e e n k w a a d gest ...

23 september 1904
Inaugurele redes
R.H. Woltjer
467 woorden
Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 16

Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 16

17 gepaard een sterke zin voor het pessimisme, of liever, een ger i n g achten van het gewone alledaagsche leven der stervelingen. „HERACLITUS" — zegt CLEMENS ALEXANDRINUS in zijne Stromateis )— „schijnt de geboorte45als hij z e g t : denals een ramp te beschouwen, ...

23 september 1904
Inaugurele redes
R.H. Woltjer
445 woorden
Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 17

Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 17

18 tegenover de Grieksche m a s s a : deze verwacht het van het heden, zij vestigt het o o g op het verleden 57)en op de toekomst; endaarmede geeft ze juist datgene wat aan die massa ontbrak: de hoop, die de zielverheften haar uitvoert v e r boven demoeit ...

23 september 1904
Inaugurele redes
R.H. Woltjer
383 woorden
Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 18

Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 18

19 toond heb niet slechts het bestaan v a n deze diepere, mystieke richting in de Philosophie, maar ook hare beteekenis voor de G r i e k s c h e literatuur en geschiedenis. Het eerste valt niet bijzonder moeilijk. Natuurlijk, wanneer G e het begrip mystiek streng definieert — als dit althans mog ...

23 september 1904
Inaugurele redes
R.H. Woltjer
499 woorden
Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 19

Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 19

20w e l mogelijk! V a n hun dogma toch der metempsychosemoetZELLER zelf bekennen: „Keine andere von den pythagoreischen L e h r e n ist bekannter, und keine lässt sich mit grösserer Sicherheit auf den Stifter der Schule zurückführen, als die L e h r e von der Seelenwanderung ...

23 september 1904
Inaugurele redes
R.H. Woltjer
465 woorden
Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 20

Het mystiek-religieuze element in de Grieksche philologie - pagina 20

21 Dochik ga verder, M . H . ! Ik w i l u doen zien, hoe we hierinderdaad met een principe, met een dogma te doen hebben. Nogbezwaarlijkerband tusschenwas het, bij H e r a c l i t u s een nauw ver-het „philosophische" en het religieuze elementte lo ...

23 september 1904
Inaugurele redes
R.H. Woltjer
574 woorden
van 7