GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

24 resultaten
Filteren
van 3
Reguliere Editie
1912-08-18
Officieele Berichten

Officieele Berichten

Classis Meppel. De Geref. kerken in de classis Meppel hebben in hare vergadering van 7 Aug. praeparatoir geëxamineerd B. van'Halsema, candidaat in ds godgeleerdheid aan de Theol. school te Kampen, en met alle stemmen besloten, hem vrijheid te verieenen om te staan ...

18 augustus 1912
De Heraut
G
VAN HALSEMA
A. VAN DIJK
W
L
MILO
647 woorden
Buitenland

Buitenland

N.-Amerika. Dr. Steffens, In memoriam.Uit de nieuwe wereld komt het droeve bericht tot ons, dat Dr, Steffens, hoogleeraar aan het Theol, Seminarie te Holland (Michigan), op den leeftijd van 73 jaar is overleden. Vooral doet ons het heengaan van dezen broeder leed, omdat wij hem leerden ken ...

18 augustus 1912
De Heraut
1164 woorden
Vereenigingsleven.

Vereenigingsleven.

WAT DE ZENDING DOET, XIV, De bekende Ds, H. W. Witteveen van Ermelo behoort onder hen, die sedert het einde der i8s eeuw pogingen hebben gedaan om in Egypte het evangelie van het Kruis ingang te 'doen vindei). In 1868 zond hij twee jonge Nederlanders, nadat ze van hem eenige opleidi ...

18 augustus 1912
De Heraut
837 woorden
„De wasdom des Lichaams”.

„De wasdom des Lichaams”.

Uit welken het geheele lichaam, bekwamelijk samen voegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijne mate, den wasdom des lichaams bekomt, tot zijns zelfs opbouwing in de liefde. Epheze 4 : i6. Het ...

18 augustus 1912
De Heraut
DR. A. K.
1204 woorden
Familieberichten

Familieberichten

Zoo de Heere wil hopen onze geliefde Ouders HENDRIK LUITEN• ENJAKOBA MONDT, den sSsten Augustus hunne50-jarigeEchtvereenigingi, j^TE HERDENKEN. > ^Moge de Heere hun te zamen nog eenige gezegende levensjaren schenken.Hunne dankbat'e Kinder ...

18 augustus 1912
De Heraut
41 woorden
Op den 21sten Juni,

Op den 21sten Juni,

Op den 21sten Juni, den langttcn dag van het i 'aar, werd te Stonehenge in Engeland een samen-Eomst gehouden door een Vereeniging van Zonaanbidders, die te Londen, Manchester en andere groote Engelsche steden aanhangers vonden. De moderne Engelsche Zonaanbidders deden een pelgrimstocht naar Stone ...

18 augustus 1912
De Heraut
WINKEL.
167 woorden
Voor Kinderen

Voor Kinderen

NIET LOSGELATEN DOOR GOD. I. DE CEVEMOLSCHE „Kom, Rodolphe, wnt ungestapt, nog éen HUI ec wij lijn te Toulon"; deze woorden gericht tot een veeitienjuigen stevigen jongen, werden geuit door een bejaard ...

18 augustus 1912
De Heraut
HOOGENBIRK.
1340 woorden
Gereformeerde Gezindheid

Gereformeerde Gezindheid

Gereformeerde Kerken. BKROEPEN : Leiden, J. J. Miedema, te Groningen. — Westerlee en Ureterp, A. v, d. Vegt, te Sellingen. — Pieterburen (Gr.), B. van Halsema, cand. te Nijeveen (Dr.) — Haastrecht (bij Gouda), H. v. d Zanden, te Andel (N.-Br.).AANGENOMEN : B ...

18 augustus 1912
De Heraut
498 woorden
L. G. WEISZ & Co.,

L. G. WEISZ & Co.,

L G. WEISZ & C., Sommlsslonalrs la Efiecten, WESTERMARKT ...

18 augustus 1912
De Heraut
8 woorden
Christel. Vereeniging van Nederlanders te Londen.

Christel. Vereeniging van Nederlanders te Londen.

Christel. Vereeniging van Nederlanders te Londen.Bovengenoemde vereeniging vergadert eiken Dinsdagavond te 8 UUr in 't gebouw van het Duitsche Christel. „Kelnerheim", 48 Charlotte Street, Fitzroy Square W.Verdere inlichtingen verstrekt gaarne de Secretaris J. BOER, 50 Bumfoot Avenue ...

18 augustus 1912
De Heraut
40 woorden
van 3