GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

32 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1914-09-13
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

CXXXIX. VIJFDE REEKS. I. Alzoo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Hebreen 11 : 40. Door de Hemelvaart van den Christ ...

13 september 1914
De Heraut
Dr. A. K.
4311 woorden
Prof. Volbeda.

Prof. Volbeda.

Met blijdschap is ook door ons de tijding vernomen, dat Dr. Volbeda, die naar ons land was overgekomen om den doctorstitel in de Theologie te verwerven, zoodra hij in Amerika was teruggekeerd, door de Theologische School te Grand Rapids tot hoogleeraar is benoemd en hem de .taak is opgedragen Om ...

13 september 1914
De Heraut
204 woorden
De finantieele crisis.

De finantieele crisis.

De finantieele crisis, die tengevolge van den oorlogstoestand intrad, bedreigt liièt hét minst de Vrije Kerk en de Vrije School. Wat van staatssubsidie lefeft, zal in' dé donkere dagen, die te wachten staan, niet véél schade hebben te lijden, want de Staat zal wel niet spoedig tot vermindering va ...

13 september 1914
De Heraut
744 woorden
„Zoo voor een volk als voor een mensch alleen.”

„Zoo voor een volk als voor een mensch alleen.”

Als Hij stilt, wie zal dan beroeren ? Als Hij het aangezicht verbergt, wie zal Hem dan aanschouwen, zoowel voor een volk, als voor eenen mensfh alleen. Job 34 : 29. Hij stilt l betuigt Elihu aan Job.Hoe over-luidruchtig en rumoerig ging niet ook onder ons 't ...

13 september 1914
De Heraut
Dr. A. K.
1408 woorden
Nu we na het zomerreces

Nu we na het zomerreces

Amsterdam, 11 Sept. 1914.Nu we na het zomerreces onzen persarbeid weder opvatten, richt zich de blik als van zelf in de eerste plaats naar den oorlog, die zoo plotseling in Europa ontbrandde, om te vragen wat deze wereldkrijg in geestelijk opzicht ons te z^gen heeft.Want al bleef on ...

13 september 1914
De Heraut
1829 woorden
Voor Kootwijks scholen.

Voor Kootwijks scholen.

In hartelijken dank ontvangen van N. N. te Heteren f S ; van den heef L. van Heel, te Nijkerk, door Ds. Hoeneveld aldaar, /' 2.50.Ds. J. H. HOUTZAGERS, - voorzitter. ...

13 september 1914
De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS
30 woorden
Uitstel der Synode.

Uitstel der Synode.

Mede een gevolg van den oorlogstoestand, waarin Europa verkeert, is dat de Synodale samenkomsten der Kerken in ons vaderland in het ongereede zijn geraakt. De Hervormde Synode, die haar zittingen reeds had aangevangen, ging huistoe toen de wrereldkrijg ontbrand was, en verdaagde hare zittingen to ...

13 september 1914
De Heraut
DR. H. H. K.
1069 woorden
Leestafel.

Leestafel.

1. A. C. DuKER Theol. Doet. GISBERTUS VoETlus. Derde Deel (Hoogleeraarsschap, 1634— 1676). Derde Stuk. Boekhandel en Drukkerij voorheen 'E. L Brill, - Leiden 1914.De Juli^maand bracht dit 3e stuk, dat van het ; 3e deel het 4e, en van heel het wérk het skkthoofdstuk is.DE De titel va ...

13 september 1914
De Heraut
G.
1255 woorden
GEMENGD NIEUWS

GEMENGD NIEUWS

Bijbelverspreiding ottder soldaten op het oorlogsterrein. Te midden van al de ellende van den oorlog, doet het weldadig aan te vernemen, dat de Bijbelgenootschappen, zonder te letten op de nationaliteit, de strijdende soldaten op de slagvelden en de gewonden in de hospitalen, van Bijbels voorzien ...

13 september 1914
De Heraut
WINCKEL.
261 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Duitschland. De Kerk gezocht. wordt wederHet zag er in Duitschland in de laatste jaren op kerkelijk gebied treurig uit. Koude onverschilligheid of bittere vijandschap 'maakten zich„ van de menschen meester, die nog niet officieel met de Kerk gebroken hadden. De dienaren der Kerk spanden we ...

13 september 1914
De Heraut
744 woorden
van 4