GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

36 resultaten
Filteren
van 4
Reguliere Editie
1918-06-09
„De ziel is in het bloed.”

„De ziel is in het bloed.”

Want de ziel des vleetches is in het bloed. Daarom heb Ik het u op het altaar gegeven, om over uwe zielen verzoening te doen ; want het is het bloed, dat voor de ziele verzoening doen zal, Leviticui XVII : 11. Met heilig schennenden overmoed is zekere richting in C ...

De Heraut
Dr A. K.
1249 woorden
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

CCLXXXIX. ACHTSTE REEKS. XXXIV. En ik hoorde eene andere stemme uit den hemel, zeggende : Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij aan hare zonden geene gemeenschap hebt, en opdat gi ...

De Heraut
Dr
A. K.
3425 woorden
Doopattesten.

Doopattesten.

Naar aanleiding van wat we schreven over het afgeven van een doopbewijs, wanneer iemand tot 'de Hervormde Kerk wilde overgaan, wordt ons terecht de opmerking gemaakt, dat deze moeilijkheid van zelf kan worden voorkomen, wanneer de Kerkeraad bij eiken doop aan den vader een bewijs geeft, dat zijn ...

De Heraut
Dr. H. H. K.
424 woorden
De kerkelijke huwelijksbevestiging van zoogenaamde doopleden.

De kerkelijke huwelijksbevestiging van zoogenaamde doopleden.

Dr. J. de Jong, predikant bij de Gereformeerde Kerk te Winsum, die ons de verdienstelijke uitgave bezorgde van de ditaten van Prof. Rutgers over de Dortsche Kerkenorde, heeft een brochure geschreven over de vraag, of een huwelijk, dat een lid onzer Kerken met een zoogenaamd dooplid sluit, wel ker ...

De Heraut
1597 woorden
Onder de voorteekenen van

Onder de voorteekenen van

Amsterdam, 7 Juni 1918.Onder de voorteekenen van zijn wederkomst ten gerichte heeft Christus zelf opgenoemd, dat er een algemeene wereldkrijg zou ontstaan, vi^ant dat het ééne volk tegen het andere zou opstaan en het ééne koninkrijk tegen het andere en dat er zouden komenhongersnooden en p ...

De Heraut
1859 woorden
Voor Kinderen.

Voor Kinderen.

VELERLEI WEGEN. XXX. VERDWAALD. In ’t eerst kon Karel niet besluiten aan dien raad gehoor te geven. Ook toen de vrienden aandrongen, gaf hij toe en ledigde een glas en daarna een tweede, dat een gedien ...

De Heraut
HOOGENBIBK.
1161 woorden
Buitenland.

Buitenland.

Engeland. De Anglicaansche geestelijkheid en de oorlog.De Aartbisschop van York, Long, heeft een bezoek gebracht aan het Engelsche front in Frankrijk en heeft daar de klachten gehoord van veldpredikers welke van ' oordeel zijn dat het aantal hunner ambtsbroeders die zich vrijwillig ten die ...

De Heraut
491 woorden
Kootwijks Scholen

Kootwijks Scholen

In hartelijken dank ontvangen door Ds. Miedema te Groningen van N. N. f 2.SO.Dringend verzoeken wij toch onze scholen, die zoo dringend behoefte aan steun hebben, niet te vergeten.Ds. J. H. HOUTZAGERS, Voorzitter. ...

De Heraut
Ds. J. H. HOUTZAGERS
35 woorden
Gemengd nieuws.

Gemengd nieuws.

spelen in de kerk. «Nu ook spelen in de kerk ? », zoo klaagt een inzender in het Neue Sachs. Kirchenblatt. Velen spreken er van dat de bioscoop datgene heeft te verkondigen wat in de kerk te huis hoort. De predikant van de Luthersche gemeente te Chemnitz, J. Peter, meent, dat langs dien weg de pe ...

De Heraut
WINCKEL.
306 woorden
Officieele Berichten.

Officieele Berichten.

Kort verslag der vergadering van de classis Amersfoort, 9 April 1918.1 De vergadering wordt door Ds. Meijnen namens de roepende kerk van Baarn geopend. Alle kerken zijn wettig vertegenwoordigd.2. Het moderamen wordt aldus vastgesteld: Ds. Aalders praeses; Ds. Rietberg scriba; Ds. Te ...

De Heraut
H. TEERINK
Ds. JOH. KWAK
952 woorden
van 4