GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

41 resultaten
Filteren
van 5
B. HOLWERDA.
VEREEN. VOOR CALVIN. WIJSBEGEERTE.

VEREEN. VOOR CALVIN. WIJSBEGEERTE.

In verband met enkele bij mij binnengekomen brieven deel ik mee, dat onlangs in dit blad is afgedrukt het referaat, dat ik op de huishoudelijke vergadering hield. Ter voorkoming (of wegneming) van misverstand moge reeds nu hieraan toegevoegd worden, dat^| de door mij verdedigde opvattin g| van ar ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
113 woorden
Tweede gesprek?

Tweede gesprek?

Volgende uitnoodiging is verzonden: KAMPEN, 1 Februari 1950. . Aan de Heeren Redacteuren en Medewerkers van de weekbladen „De Reformatie" en , , De Roeper" en Prof. Dr H. J, Jager te Kampen.Geachte Heeren en Broeders, Op verlangen van de ter vergadering van 25 Jan. j.l. aanwe ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
K. SCHILDER.
J. DE WAARD.
K. S.
250 woorden
Cursus Hebraicus

Cursus Hebraicus

Evenals in 1949 zal er D.V. in 1950 te' Zwolle een cursus in de Hebreeuwsche taal worden gehouden ten •behoeve van aankomende theol. studenten (en voor hen, die b.v. voor een examen willen repeteeren).Reeds jaren bleek nl. allerwegen de elementaire Icennis van het Hebreeuwsch, die noodig i ...

De Reformatie
T. J. A. DELHAAS
B. HOLWERDA.
310 woorden
Cursus Hebraicus

Cursus Hebraicus

Evenals in 1949 zal er D.V. in 1950 te Zwolle een cursus in de Hebreeuwsche taal worden gehouden ten behoeve van aankomende theol. studenten (en voor hen, die b.v. voor een examen willen repeteeren).Reeds jaren bleek nl. allerwegen de elementaire kennis van het Hebreeuwsch, die noodig is v ...

De Reformatie
T. J. A. DELHAAS
B. HOLWERDA.
314 woorden
Een gesprek?

Een gesprek?

Onderstaande brief werd verzonden: Kampen, 19 Januari 1950.Aan de Heeren , jledacteuren en Medewerkers van de weekbladen „De Reformatie" en „De Roeper", en prof, dr H. J. Jager te Kampen.Geachte Heeren en Broeders, In een onderhoud, dat heden tusschen ondergeteekenden plaats ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
K. SCHILDER.
J. DE WAARD.
K. S.
364 woorden
Oproep voor den curSus Hebrajcus

Oproep voor den curSus Hebrajcus

De laatste jaren bleek aan onze Hoogeschool (evenals trouwens aan andere verwante instellingen) de elementaire kennis van het Hebreeuwscii, die noodig is voor het volgen van de colleges in die taal, vrijwel algemeen nihil te zijn. Op Gymnasia e.d. was het vak reeds lang facultatief, en waarschijn ...

De Reformatie
B. HOLWERDA.
T. DELHAAS.
394 woorden
Samenspreking.

Samenspreking.

Volgende brief is verzonden: Depataten (naar art. 136 sub I) van de Generale Synode te Groningen (1946) van , , De Gereformeerde Kerken in Nederland".Hilversum, 3 Mei 1948. Aan de Deputaten vanwege de Gtenerale Synode der zich noemende „Gereformeerde Kerken in Nederland", gehouden t ...

De Reformatie
L. DOEKES.
S. GREIJDANUS.
P. GROEN.
B. HOLWERDA.
H. J. SCHILDER.
K. SCHILDER.
G. VISéE.
A. ZIJLSTRA.
526 woorden
Millioenplan

Millioenplan

Ondergeteekenden, die één dezer dagen elkander ontmoetten, voelen zich gedrongen, zich tot het gereformeerde volk te richten met een advies betreffende een aangelegenheid, ten aanzien waarvan zij van onderscheiden kant naar hun oordeel gevraagd zijn.Zij hebben het oog op de van de leiding ...

De Reformatie
F. A. DEN BOEFT.
E. TH. v. d. BORN.
R. H. BREMMER.
P. DEDDENS.
D. v. DIJK.
J. FRANCKE.
S. GREIJDANUS.
B. HOLWERDA.
H. KNOOP.
C. H. LINDEBOOM.
K. SCHILDER.
C. VEENHOF.
G. VISéE.
J. A. VINK.
A. ZIJLSTRA.
666 woorden
Prof. Dr K. SCHILDER †

Prof. Dr K. SCHILDER †

Het grote leed dat in ons leven kwam en dat niet is af te schudden noch te verdringen, dat ons telkens weer de eenzaamheid wil doen zoeken, mag ons niet verhinderen, ons volk dat zo sterk aan hem hing, te doen delen in hetgeen de Here God wilde, dat onze mede-arbeider Schilder de laatste tijd van ...

De Reformatie
P. DEDDENS.
B. HOLWERDA.
C. VEENHOF.
H. J. JAGER.
725 woorden
Inzake „samenspreking”

Inzake „samenspreking”

Aan de Deputaten vanwege de Generale Synode van de zich noemende „Gereformeerde Kerken in Nederland", gehouden te Zwolle Aug.—Oct. 1946 tS-zake van. eventueele samenspreking.Geachte Heeren, Uw brief van Juni 1948 werd door ons besproken. Daarop in het kort reageercnde, brengen we he ...

De Reformatie
L. DOEKES.
P. GROEN.
B. HOLWERDA.
K. SCHILDER.
G. VISEE.
C. VONK.
A. ZIJLSTRA.
831 woorden
van 5