GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

33 resultaten
Filteren
van 4
PERSSCHOUW

PERSSCHOUW

„Tact”. Uit „Opbouw" (vrijzinnig): Toch betekende het Paasfeest voor de Christelijke kerken één der allergrootste feesten. Het was het feest der vreugde om Jezus, die sterker bleek dan de dood en In Jezus' opstanding werd een zekere garantie gezien niet alle ...

24 april 1936
De Reformatie
K.
2420 woorden
UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN.

UIT DE BUITENLANDSCHE KERKEN.

De aanstaande vergadering va, n de Presbyteriaansche Alliantie te Cardiff in W'ales is een week vervroegd en z, al bij welzijn aanvangen op 'Maandag 23 Juni.In The Quaterly Register, Mei 1924, komt de redacteur terug op een artikel uit de Record, het voornaamste orgaan van de-United Free C ...

9 mei 1924
De Reformatie
G. KEIZER.
K.
733 woorden
PERS-SGHOUW.

PERS-SGHOUW.

De dorniné en de cultuur.Prof. R. Casimir heeft een reis gemaakt naar Zuid-Afrikii, .Ziehier een oordeel over den Afrikaanschen predi'fcant en zijn verliouding tot h'et leven (ontleend aan Hiet Handelsblad).Niet in alles een voorbeeld, niaar toch: lesje misscjhien! Een ...

9 februari 1923
De Reformatie
K.
Th
Het Carnaval.
B. W.
3254 woorden
Waar zijn ze gebleven ?

Waar zijn ze gebleven ?

Den zevenden Juni 1871 vierde de Nederlairdsche Gereformeerde Kerk van Elberfeld het 25-jaa.'tg jubileum harer „weder-openbaring" (Neugestaltung). .Dit was een heerlijk feest voor Dr Herm'ann Friedrich 'Kohlbrügge. In zijn toespraak tniemoreerde zijn uitnemende vriend en tevens ouderling Von jder ...

10 februari 1922
De Reformatie
G. KEIZER.
K.
1428 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

Hooggeacht© Redactie!Gaarne opname van liet volgende onider „Stemmem iiiit on, Zie Keaien". Ik lajs hot ingiezoindeni stuk van Br. K. T. d. Beirgl ini laoi. 12 van „D'e Reformiatiel", Jk ben gem predikant-redaote'ui' van. een Kerkbode, en jk behoor tot de jongeren, en wa, t ik hier laat vo ...

31 december 1920
De Reformatie
E. V. d. M.
Red.
H. C. V. DONK
M. M. H. v. B. C.
K.
2046 woorden
Ingezonden Stukken.

Ingezonden Stukken.

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie.)Aan den Heer Redakteur van - , het Weekblad Be Heraut.Hooggeleerde Heer.Met zeer veel genoegen is het, dat ik reeds ial van jaren uwe artikelen in De Heraut gevolgd heb. Na het lezen van uw artikel over Amsterdamsche toestanden, g ...

5 oktober 1919
De Heraut
P. N. HÖWKLER.
K.
1394 woorden
Ingezonden Stukken.

Ingezonden Stukken.

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).Geachte Redactie, Naar aanleiding van het ingezonden stuk in uw blad van 9 Febr. j.l. wenscht de Kerkeraad der Geref. Kerk te Enschedé te verklaren, dat, hoewel hij het betreurt, dat Ds. Voerman zoo spoedig Enschedé ging verlaten, ...

16 maart 1919
De Heraut
W
VISSER
K.
218 woorden
„om den Heere na te wandelen”.

„om den Heere na te wandelen”.

De koning nu stond aan den pilaar, en maakte een verbond j^yoor des Heeren aangezichte, om den Heere na te wandelen, en Zijne geboden, en Zijne getuigenissen, en Zijn inzettingen met ganscher harte en met ganscher ziele té houden, bevestigende de woorden dezes verbonds, die in ...

16 februari 1919
De Heraut
Dr. A. K.
K.
1396 woorden
Ingezonden Stukken.

Ingezonden Stukken.

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redatie.)Den Hoogeerw. Hooggel. Heer Prof. Dr. H. H. Kuyper, Redacteur van De Heraut.Hooggeachte Broeder, Op uw onderschrift bij mijn gravamen in De Heraut van 23 Dec. j.l., dat van persoonlijke scherpte niet geheel vrij is, wil ik zoo kort ...

13 januari 1918
De Heraut
C. M. BUIZER.
K.
1058 woorden
„Een wortel, die gal en alsem draagt".

„Een wortel, die gal en alsem draagt".

Dat onder ulieden niet zij een man, of vrou*, of huisgezin, of stam, die zijn hart heden wende van den Heere, onzen God, om • te gaan dienen de goden dezer volken; dat onder u niet zij een wortel, die gal en alsem drage. Deut. 29 : 18. Aan een wilde struik kunnen t ...

17 september 1916
De Heraut
Dr. A
K.
1117 woorden
van 4