GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

145 resultaten
Filteren
van 15
S. GREIJDANUS.
Kerkelijke beroeringen te Gouda.

Kerkelijke beroeringen te Gouda.

In dit werkje deelt de Heer I. C. Kamer de kerkelijke moeiten te Gouda.in 1892 en later, en nu in de laatste jaren, mede. Als zoodanig is het een niet onbelangrijk document voor de tegenwoordige kerkgeschiedenis. Dis H. Knoop schreef een woord ter : nleiding, waarin hij o.m. zegt: „Het is een een ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
163 woorden
WELKOM !

WELKOM !

We roepen prof. dr K. Schilder een hartelijk welkom toe bij zijne terugkomst in ons vaderland. Wij danken den Heere, dat Hij hem al dezen tijd van reizen en spreken heeft behoed en gesterkt. En nu ruimen we terstond den redactiestoel, om de leiding van „De Reformatie" weer aan de bekwame en bedre ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
81 woorden
KORTE BERICHTEN

KORTE BERICHTEN

— GEREFORMEERDE KIESVERBENIGENG. In Rotterdam-Zuid werd overgegaan tot oprichting van een Gereformeerde Kiesvereeniglng, piot. L. Lindeboom.Het bestuur van bovengenoemde Kiesvereeniglng verzoekt dringend aan allen die In overweging hebben genomen tot oprichting te komen van een dergelijke ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
228 woorden
REFORMATIE OOK ONS EVANGELISATIEWERK.

REFORMATIE OOK ONS EVANGELISATIEWERK.

Het doet bizonder aangenaam aan, dat ook in deze jaren van kerkelijken strijd het werk der evangelisatie niet vergeten wordt.Vooral mag daarin met blijdschap genoteerd worden de gedachte, die hoe langer hoe meer veld wint, dat het ambt der geloovigen uitgangspunt van alle evangelisatiearbe ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
C. V.
3860 woorden
antwooRd - schRijven.

antwooRd - schRijven.

Bij-ds L. Doekes kwam, als antwoord op het schrijven der deputaten onzer Groninger Sjmode inzake haar opdracht naar sirt. 136, sub I, gedateerd Mei 1947, het volgende stuk in: Amsterdam, October 1947.Deputaten der Gen. Syn. van de Geref. Kerken in Nederland, gehouden te Zwolle Aug.- ...

De Reformatie
Ds J. WEGGEMANS
Prof. dr G. C. BERKOUWER
Ds N. DUURSEMA
Ds S. G. DE GRAAF
Prof. dr D. NAUTA
Prof. dr J. RIDDERBOS
A. WARNAAR
J. WILSCHUT
J. WEGGEMANS
S. G. DE GRAAF
S. GREIJDANUS.
2003 woorden
® Evangelisatie-congres 1947 op 28, 29 en 30 Juli, te Hattem. — Hendrik de Cockstichting, Mr S. van Houtenlaan 8,

® Evangelisatie-congres 1947 op 28, 29 en 30 Juli, te Hattem. — Hendrik de Cockstichting, Mr S. van Houtenlaan 8,

BOEKBESPREKING Groningen. Gaarne kondif ik dit verslag aan met hartelijke aanbeveling. Op dat Congres is veel en goed gesproken over Zondagsschoolarbeid, Huisbezoek, Activeering der gemeenteleden; vragen werden gesteld en beantwoord, nog andere punten werden bespro ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
H. S.
614 woorden
KORTE BERICHTEN

KORTE BERICHTEN

— IN „GEMBINDEBLATT DER NACH GOTTES WORT REFORMIERTB KIRCHE I. D. VER. STAATEN, Hoofdredacteur Rev. Wm. E. Kom, te Henno, S, Dak. < samen met Rev. H. logg, Suttoh, Nebr.) lezen we van de hand van Rev. Kom In het nummer van October 1947 (uit het Duitsch door mij vertaald): „De theologisc ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
252 woorden
KERKELIJK LEVEN

KERKELIJK LEVEN

PROf. GReijbAnus. Met imiigen dank aan God en groote blijdschap mogen we thans. Vrijdagmiddag 7 November, schrijven, dat prof. Greijdanus geheel hersteld uit het Ziekenhuis is ontslagen en in Kampen is teruggekeerd.We weten, dat prof. Greijdanus liever naar ...

De Reformatie
C. V.
S. GREIJDANUS.
A. A. BASOSKI.
H. MEULINK.
7958 woorden
Rechtmatige handeling en behandeling.

Rechtmatige handeling en behandeling.

Mij werd heden toegezonden „Ons Kerkblad"«van de synodocratische kerken in de classis-Arnhem, van 4 Oct. '47. Daarin werd met vier roode potloodstrepen heengewezen naar een stuk van ds H. J. Kouwenhoven te Wageningen, waariii deze er tegen opkomt, dat K. S. onlangs aanhaaJdte een uitspraak van zi ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
L. DOEKES.
P. JASPERSB”.
P. JASPERSE.
3615 woorden
Ter afsnijding van misverstand.

Ter afsnijding van misverstand.

BOEKBESPREKING In mijn woord naar aanleiding van het geschrift der Gebroeders v. d. Wiel, waarin ik, zooals ik uitdrukkelijk schreef, geen recensie gaf, maar slechts enkele opmerkingen maakte in verband met dit geschriftje, sprak ik ook over de voorbede der gemeen­ ...

De Reformatie
S. GREIJDANUS.
105 woorden
van 15