GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
„Nederwaarts wortelen”.

„Nederwaarts wortelen”.

Want het ontkomene, dat overgebleven is van den huize Juda, zal wederom nederwaarts wortelen, en zal opwaarts vrucht dragen. 2 Kon. 19 : 30. De diepgaande gedachte, dat we, om voor den hemel vrucht te dragen, juist nederwaarts ons te buigen hebben en in te wortelen ...

De Heraut
A. K.
1165 woorden
Van de Voleinding

Van de Voleinding

CLXXXII. ZESDE REEKS. V. Als de wolken vol geworden zijn, zoo storten zij piasregen uit op de aarde; en als de boom naar het zuiden, of als hij naar het noorden valt, in de plaatse, ...

De Heraut
Dr
A. K.
3643 woorden
Zamen als in barensnood”.

Zamen als in barensnood”.

[KERSTFEEST 5 9 13]. Want wij weten, dat het gansche schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu toe. Rom. 8 : 22. Aangrijpend is de bittere tegenstelling tusschen 't zalig Ker.stfeest, dat weer ingaa't, en de on ...

De Heraut
Dr
A. K.
4037 woorden
„Alwaar zij hem kruisigden”.

„Alwaar zij hem kruisigden”.

Alwaar zij hem kruisigden, en met hem twee anderen, aan elke zijde éénen. en Jezus in het midden. Joh. 19 ; 18. Hoe aangrijpend ook het lijden van den Christus, dat aan de kruisiging op Golgotha voorafging, moge geweest zijn, toch blijft die kruisiging zelve in het ...

De Heraut
A. K.
1135 woorden
Van de Voleinding.

Van de Voleinding.

CCVI. ZESDE REEKS. XXIX. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt, en de heerlijkheid des HEEREN gaat over u op. , Jes. 60 : 1. Neemt men nu beide aan, in de eerste ...

De Heraut
A. K.
4348 woorden
„Nu door een spiegel”.

„Nu door een spiegel”.

[P A S C H A 19 16]. Want wij zien nu door eenen spiegel in eene duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten deele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. 1 Cor. 13 : 12. Al is 't ...

De Heraut
A. K.
5030 woorden
„Mij dorst”.

„Mij dorst”.

[GOEDE VRIJDAG 1916]. Hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift zoude vervuld worden, zei de: ij dorst. Johannes 19 : 28.Het vat vol edik was niet opzettelijk voor Jezus, en voor hem alleen, naar Golgotha meegenomen. ITet hangen aan ...

De Heraut
A. K.
1071 woorden
„Deze allen waren eendrachtelijk bijeen”

„Deze allen waren eendrachtelijk bijeen”

Deze jdlen waren eendrachtclijk volhardende in het bidden en smeeken, met de vrouwen, en Maria, de moeder van Jezus, en met iijne broederen. Handelingen 1 : 14. Toen Jezus opvopr, werden van de discipelen twee engelen in mannengedaante gezien. Er staat toch »twee m ...

De Heraut
A. K.
1161 woorden
„Alzoo beweende hem zijn bader”.

„Alzoo beweende hem zijn bader”.

En alle zijne zonen en alle zijne dochteren maakten zich op, om hem te troosten; maar hij weigerde zich te laten troos ten, en zeide: Want ik zal, rouw bedrijvende, tot mijnen zoon in het graf nederdalen. Alzoó beweende hem zijn vader, Genesis 37 : 35.De geest, die in 't gezin heerscht, sp ...

De Heraut
A. K.
1310 woorden
Van de Voleinding

Van de Voleinding

CCXV. ZESDE REEKS. XXXVIII. En Ik zal eehen eenigen herdep over hen verwekken, en hij zal hen weiden, namelijk mijnen knecht David; die zal ze weiden, en die zal Jï-un tot eenen her ...

De Heraut
A. K.
4482 woorden
van 4