GeheugenvandeVU cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van GeheugenvandeVU te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van GeheugenvandeVU.

39 resultaten
Filteren
van 4
Een Synodale uitspraak.

Een Synodale uitspraak.

V. (Slot). Tot ijiu toe besprak! ik dat gedeelte van het sylnödale rapport, waarin de Eerken vermaand' worden haar leden op te wekken zich aan te sluiteïi bij' organisaties^ welkb staan op Christelijfcen grondslag; doch er zijln nog^ een paar punten, die onze .aand ...

De Reformatie
K. D.
D.
1588 woorden
Economie naar christelijke belijdenis.

Economie naar christelijke belijdenis.

V. De aarde is des Heeren (B). Gods Woord is een lamp' voor 'den voet en een licht op ons pad, ook in h-et sociale leven, en op het terrein van de ecionomischei vragen, maal we kunnen uit de Heilige Schrift wel eens te veel willen be ...

De Reformatie
K. D.
D.
1566 woorden
STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

STEMMEN UIT ONZE KERKEN.

Hooggeachte Redactie, In onderscheidene kerkelijke bladen word naar aanleiding van het pas verschenen JaaAoek ten dienste der Geref. kerken in Nedeirland — 1922 —, de aandacht - gevestigd opi het bedenkelijke feit, dat ongeveer 2 00 V-a.n de ruim 700 Geref. kerken geheel vacant zijn. ...

De Reformatie
D.
225 woorden
Vrouwenoogen en vrouvwenharten.

Vrouwenoogen en vrouvwenharten.

III. Nu Anthonia M a r g a r e t h a gereed is vergunt zij mij wel het een en ander over haar ontboezeming te zeggen. Ik zal het niet lang maken want daartoe is de temperatuur in mijn stadeerkamer te hoog; , en.... ik geloof niet, dat een lantre repliek eenig nut z ...

De Reformatie
K. D.
D.
1460 woorden
Het adres van den Schoolraad.

Het adres van den Schoolraad.

Door den Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel is het onderstaand adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal gericht, een adres, waarvan alle eer toekomt aan den bekwamen secretaris.Het Moderamen van den Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel heeft er met dankbaarheid kennis van ...

De Reformatie
K. D.
D.
3096 woorden
Naast Simeon Anna!

Naast Simeon Anna!

Naast Simeon Anna! En deze te dierzelfder ure daarbij komende heeft insgelijks den Heere beleden. Luc. 2:38.Als God de Heere in de volheid van den tijd Zijn Zoon uitzendt tot redding van - een verloren menschelijk geslacht — dan spreekt aan de ééne zijde alles van Zijn heerlijke afkomst, v ...

De Reformatie
D.
1053 woorden
Dè liefde.

Dè liefde.

Hierin is d è liefde!. Liefde is er ook op aarde.Natuurlijke èn geestelijke liefde, en deze ook vereend, verbonden.Liefde tot elkander, liefde tot de heiligen, èn liefde tot God.Maar hierin is d è liefde, aller liefde bron en kracht, niet, dat wij liefgehad hebben, dat ...

De Reformatie
D.
1189 woorden
In tegenspoed goedsmoeds.

In tegenspoed goedsmoeds.

(Biddag voor ’t gewas.) Al zwijgt de Heilige Schrift verder over den persoon van den profeet, aan wien wij dit woord des Heeren danken; al wordt ook geen melding gemaakt van den tijd, waarin hij, als gezant des Heeren, is opgetreden, toch is en blijft Habakuks beli ...

De Reformatie
D.
826 woorden
Volbracht. Goede Vrijdag.

Volbracht. Goede Vrijdag.

De overdenking van het lijden van onzen Heiland loopt alweer ten ©inde.De lijdensweken, met beur prediking zoo gaarne gehoord en door zoovelen met bijzondere aandacht en zegen beluisterd, behooren weldra weder tot 't verleden.Wij overp©inz©n het „Volbracht", waamai Jezus gaf den gee ...

De Reformatie
D.
1139 woorden
Opgestaan.

Opgestaan.

Paschen. Het Paaschfeest is 'c meest blijde feest onder de christelijke vierdagen.De Heere is waarlijk opgestaan!Dat is de blijde Paaschjubel, die, schoon voor het eerst aangeheven in den avond, niet als 'n avondlied mag wegsterven in de verte, maar a ...

De Reformatie
D.
764 woorden
van 4